You, by your own tradition… – Suy niệm theo WAU ngày 07.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You, by your own tradition, destroy the word of God (Mk 7,13)

In today’s Gospel, some Pharisees and scribes ask what appears to be an innocent question: why did Jesus’ disciples eat with unclean hands? After all, Jewish tradition was clear about the importance of washing hands as part of ritual purification. But Jesus’ rebuke is clear: traditions were meant to be at the service of God’s commandments, not the other way around. They should never undermine the commandments or give us the excuse to ignore them (Mark 7:9).

So how can we ensure that we are not “nullify[ing]the word of God” in favor of something less important (Mark 7:13)? Let’s reflect on some of the Beatitudes, which are among Jesus’ most important teachings, to see if we can find some helpful answers.

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven,” Jesus teaches (Matthew 5:3). He invites us to let go of our attachment to material things and to trust in God’s provision for us instead. Often the “smart” thing seems to be to amass and hold tightly to our resources. But can you count yourself “blessed” even when your resources are limited or when you feel prompted to give generously?

“Blessed are the merciful, for they will be shown mercy” (Matthew 5:7). Jesus calls us to forgive those who have hurt us, but some of our family or cultural traditions might tell us that it’s acceptable to hold a grudge or a judgment, especially against someone who doesn’t acknowledge their role in hurting us. Are you willing to let go of these judgments and trust that God’s mercy is as much for those who might have hurt you as it is for you?

“Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven” (Matthew 5:10). It’s hardly considered a blessing to be persecuted! In fact, people might consider us forsaken by God while we endure various trials. But Jesus asks us to consider ourselves blessed, and even to rejoice when we experience opposition or misunderstandings-because we’re becoming more like him!

Allow God’s word, and not human traditions, to shape your perspective today. Let it help you leave behind any ways that keep you from following him with your whole heart.

Lord, I want to trust you and rely on your ways.”

Các người dựa vào truyền thống của mình mà hủy bỏ lời Chúa (Mc 7,13)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, một số người Pharisêu và kinh sư hỏi một câu hỏi có vẻ vô hại: tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu lại dùng bữa với những bàn tay ô uế? Xét cho cùng, truyền thống của người Do Thái đã nói rõ tầm quan trọng của việc rửa tay như một phần của nghi lễ thanh tẩy. Nhưng lời quở trách của Chúa Giêsu rất rõ ràng: các truyền thống nhằm phục vụ các điều răn của Thiên Chúa, chứ không phải ngược lại. Chúng không bao giờ được làm suy giảm các điều răn hoặc cho chúng ta cái cớ để bỏ qua chúng (Mc 7,9).

Vậy làm thế nào chúng ta có thể bảo đảm rằng chúng ta không “vô hiệu hóa lời Thiên Chúa” để ủng hộ một điều kém quan trọng hơn (Mc 7,13)? Hãy cùng suy gẫm về một số Mối phúc, nằm trong số những lời dạy quan trọng nhất của Chúa Giêsu, để xem liệu chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời hữu ích nào không.

“Phúc cho những kẻ có tâm hồn nghèo khó, vì nước thiên đàng là của họ,” Chúa Giêsu dạy (Mt 5,3). Ngài mời gọi chúng ta từ bỏ sự gắn bó với vật chất và thay vào đó hãy tin cậy nơi sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thông thường, thứ “thông minh” dường như được tích lũy và nắm giữ chặt chẽ các nguồn lực của chúng ta. Nhưng liệu bạn có thể coi mình là người “có phúc” ngay cả khi nguồn lực của bạn có hạn hoặc khi bạn cảm thấy được thúc giục phải cho đi một cách rộng rãi không?

“Phúc cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót” (Mt 5,7). Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta, nhưng một số truyền thống gia đình hoặc văn hóa của chúng ta có thể cho chúng ta biết rằng việc giữ mối hận thù hoặc phán xét là chấp nhận được, đặc biệt là đối với người không thừa nhận vai trò của họ trong việc làm tổn thương chúng ta. Bạn có sẵn sàng bỏ qua những lời phán xét này và tin tưởng rằng lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người có thể đã làm tổn thương bạn cũng nhiều như đối với bạn không?

“Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì lẽ công chính, vì nước thiên đàng là của họ” (Mt 5,10). Hầu như không được coi là một phước lành khi bị bắt bớ! Trên thực tế, người ta có thể coi chúng ta là những kẻ bị Thiên Chúa bỏ rơi khi chúng ta chịu đựng đủ loại thử thách. Nhưng Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy coi mình là người có phúc, và thậm chí vui mừng khi gặp phải sự chống đối hoặc hiểu lầm – bởi vì chúng ta đang trở nên giống Ngài hơn!

Hãy để lời Thiên Chúa, chứ không phải truyền thống loài người, định hình quan điểm của bạn ngày nay. Hãy để nó giúp bạn bỏ lại đằng sau bất kỳ cách nào ngăn cản bạn hết lòng theo Ngài.

“Lạy Chúa, con muốn tin cậy Chúa và trông cậy vào đường lối của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon