Your light must shine before others… – Chúa Nhật V Thường Niên A

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Nguồn: WAU, February, 2023

DAILY MEDITATION: MATTHEW 5:13-16

Your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. (Matthew 5:16)

How are our good deeds like a shining light? And why do they bring glory to God? A key to understanding Jesus’ words lies in today’s first reading from Isaiah.

The reading describes what have come to be called the corporal works of mercy: feeding the hungry, clothing the naked, sheltering the homeless, giving to the poor (Isaiah 58:7, 10). By performing these works, we imitate our heavenly Father, whose mercy knows no bounds. So when people see these “good deeds” (Matthew 5:16), they see how God loves them: with generosity, mercy, and faithfulness. We believe that God himself reaches out to people through our actions. He is helping us display a “family likeness” to him, and it points anyone who sees us back to him.

In a broader way, our works of mercy can also contribute toward the kind of society that reflects God’s priorities. How? The mercy we show people changes our own hearts. We see other people as beloved children of God, and that affects the way we act. And people notice. When, for instance, we sacrifice a night out so that we can give time or money to the needy, our corner of the world begins to look a little more like God’s kingdom. When his generosity starts to overcome our selfishness or materialism, we help the people around us see that something different, something better, is possible. And, as Isaiah says, our “light shall break forth like the dawn” (58:8).

What concrete ways can God show his mercy through you? Start at your parish. It likely has programs to serve the poor or reach out to those in need. Maybe you could work at a homeless shelter or even start an outreach like serving lunches at a soup kitchen. Get involved, and let the light of God’s likeness shine forth.

“Father, I want my actions to glorify you!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 5,13-16

Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

Những công việc tốt đẹp của chúng ta phải giống như ánh sáng chiếu giãi như thế nào? Và tại sao những công việc tốt đẹp ấy lại tôn vinh Thiên Chúa? Chìa khóa để hiểu những lời của Chúa Giêsu nằm trong bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaia hôm nay.

Bài đọc mô tả những gì được gọi là những công việc của lòng thương xót thân xác: cho ké đói ăn, cho kẻ mình trần áo mặc, cho khách đỗ nhà, chia sẻ cho người nghèo (Is 58,7.10). Bằng cách thực hiện những công việc này, chúng ta bắt chước Cha trên trời của chúng ta, lòng thương xót của Người thì vô biên. Vì thế, khi người ta thấy “những công việc tốt đẹp” này (Mt 5,16), họ sẽ nhận ra Thiên Chúa yêu thương họ thế nào: với lòng khoan hồng, từ bi và giàu lòng thành tín. Chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa đến với con người qua những hành vi cử chỉ của chúng ta. Người đang giúp chúng ta thể hiện “sự giống như người nhà” của Người, và điều đó giúp cho bất cứ ai thấy chúng ta sẽ  trở về với Người.

Một cách rộng rãi hơn, những việc bác ái của chúng ta cũng có thể đóng góp cho một xã hội có thể phản ảnh được những vấn đề ưu tiên của Thiên Chúa. Như thế nào? Lòng thương xót mà chúng ta biểu lộ cho người ta thấy sẽ biến đổi tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ nhìn người khác như những người con yêu dấu của Thiên Chúa, và điều đó ảnh hưởng đến cách chúng ta hành động. Và mọi người sẽ nhận ra. Chẳng hạn, khi chúng ta hy sinh thức một đêm để có thể dành thời gian và tiền bạc cho những người túng thiếu, thì một chút gì đó nơi chúng ta bắt đầu giống với vương quốc của Thiên Chúa. Khi lòng quảng đại của Người bắt đầu chiến thắng sự ích kỷ hay chủ nghĩa duy vật nơi chúng ta, chúng ta giúp cho mọi người xung quanh nhận ra rằng có thể có một điều gì đó khác biệt, một điều gì đó tốt hơn. Và, như ngôn sứ Isaia nói: “Ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông” (Is 58,8).

Qua bạn, những cách cụ thể nào Thiên Chúa có thể chứng tỏ lòng thương xót của Người? Hãy bắt đầu nơi giáo xứ của bạn. Có thể có những chương trình phục vụ người nghèo hoặc đến với những người túng thiếu. Có lẽ bạn có thể làm việc tại một trung tâm cho người vô gia cư, hoặc thậm chí bạn có thể bắt đầu một sự tiếp cận từ xa như phục vụ bữa trưa tại bếp nấu súp. Bạn hãy tham gia và hãy để cho ánh sáng giống như ánh sáng của Thiên Chúa tỏa sáng.

Lạy Cha, con ước gì những việc con làm đều tôn vinh Cha!”

Comments are closed.

phone-icon