Ask…, seek…, type – Suy niệm theo WAU ngày 02.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Ask…, seek…, type

There are a lot of less than ideal things we do just to save time. Fast-food restaurants are convenient, but we know that they’re not as nutritious as a home-cooked meal. Speed-reading courses help us get through a book quickly, but we risk coming away with less depth and clarity than if we had taken our time. If you’re single, you may have even tried speed dating and ended up meeting a lot of people, but only superficially.

Clearly, there are some things you shouldn’t hurry!

That’s also true in the spiritual realm. Sometimes we want something so badly that we try to take shortcuts. Maybe we set out to find peace or fulfillment on our own when we might do better to wait for God to guide us. Later we realize that if we had taken time out to ask, seek, and knock, we would have found something far deeper, something that doesn’t ebb and flow with our circumstances.

If you want to see good and lasting results, you need to exercise your faith and trust. And sometimes that means waiting patiently for the Lord to act. When we wait on the Lord like this, it shows that we believe that he hears us. It shows that we trust that he will give us bread, not a stone (Matthew 7:9).

God will take care of you! He will answer you in the way that’s best for you – and at the time that is most helpful for you. A good father doesn’t always give his children exactly what they want when they want it. He knows it is far better to give what that child needs, when he needs it, in the way that will help him the most.

What do you need the Lord to help you with? Go ahead and ask him for it. Tell him that you’re willing to wait for his wisdom and his timing. As you do, you’ll find him eager to fulfill your needs and to further the plan he has for you in just the way he has intended. He really does want to bless you!

“Lord, open my eyes to your wisdom and generosity. Thank you for being not just a good provider but a Father who wants the very best for me and for those I love.”

Hãy xin…, hãy tìm…, hãy gõ

Có rất nhiều việc ít lý tưởng hơn mà chúng ta làm chỉ để tiết kiệm thời gian. Các nhà hàng thức ăn nhanh rất tiện lợi, nhưng chúng ta biết rằng chúng không bổ dưỡng bằng bữa ăn tự nấu. Các khóa học đọc nhanh giúp chúng ta đọc nhanh một cuốn sách, nhưng chúng ta có nguy cơ bỏ qua ý nghĩa sâu xa và sự rõ ràng hơn nếu chúng ta dành cho mình thêm chút thời gian. Nếu còn độc thân, bạn thậm chí có thể đã thử hẹn hò nhanh chóng và kết thúc bằng cách gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chỉ là hời hợt.

Rõ ràng, có một số việc bạn không nên vội vàng!

Điều đó cũng đúng trong lĩnh vực tâm linh. Đôi khi chúng ta muốn một điều gì đó quá sức đến nỗi chúng ta cố gắng đi đường tắt. Có thể chúng ta tự mình lên đường để tìm kiếm sự bình an hoặc thỏa mãn khi chúng ta có thể làm tốt hơn để chờ Thiên Chúa hướng dẫn. Sau đó, chúng ta nhận ra rằng nếu chúng ta dành thời gian để cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa, chúng ta sẽ tìm thấy một điều gì đó sâu sắc hơn, một điều gì đó không thua kém và trôi chảy theo hoàn cảnh của chúng ta.

Nếu bạn muốn nhìn thấy kết quả tốt đẹp và lâu dài, bạn cần phải thực hiện niềm tin và lòng trông cậy của mình. Và đôi khi điều đó có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi Chúa hành động. Khi chúng ta chờ đợi Chúa như thế này, điều đó cho thấy rằng chúng ta tin rằng Ngài lắng nghe chúng ta. Nó cho thấy rằng chúng ta tin tưởng rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta cái bánh chứ không phải một viên đá (Mt 7,9).

Thiên Chúa sẽ chăm sóc bạn! Ngài sẽ trả lời bạn theo cách phù hợp nhất với bạn – và vào thời điểm hữu ích nhất cho bạn. Một người cha tốt lành không phải lúc nào cũng cho con cái của mình chính xác những gì chúng muốn khi chúng muốn. Ông biết tốt hơn hết là nên cho những gì đứa trẻ đó cần, khi nó cần, theo cách sẽ giúp ích nhiều nhất cho nó.

Bạn cần Chúa giúp bạn điều gì? Hãy tiếp tục cầu xin Ngài ban cho. Nói với Ngài rằng bạn sẵn sàng chờ đợi sự khôn ngoan và thời điểm của Ngài. Khi làm như vậy, bạn sẽ thấy Ngài háo hức đáp ứng nhu cầu của bạn và tiếp tục thực hiện kế hoạch mà Ngài dành cho bạn theo đúng cách mà Ngài đã dự định. Ngài thực sự muốn chúc phúc cho bạn!

“Lạy Chúa, xin mở rộng tầm mắt cho con trước sự khôn ngoan và quảng đại của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Chúa không chỉ là một nhà cung cấp hảo tâm mà còn là một người Cha muốn điều tốt nhất cho con và cho những người mà con yêu thương.”

Tv 138, 1-3. 7-8
Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn (Tv 138,3)

Today’s responsorial psalm teaches us how to pray, especially when we face particularly difficult situations: put yourself in God’s hands, trust him to hear you, and know that he will strengthen you. We can see such a process unfold in the story of Queen Esther in today’s first reading.

Esther, the Jewish wife of the Persian emperor Ahasuerus, was in a tough spot. A Persian official named Haman hated the Jews, and so he devised an underhanded way to get rid of not just Esther’s uncle, Mordecai, whom he resented, but all the Jews in the kingdom. Claiming that their religious customs posed a threat, Haman convinced the emperor to decree that every Jew in the land should be executed.

Fearing for his people’s lives, Mordecai urged Esther to intercede on their behalf. She knew that anyone who approached the king without being summoned faced the possibility of execution themselves, but she didn’t refuse. Instead, she joined her community in earnestly praying and fasting. She trusted that, as she called on him, God would help her.

And God did. In the words of today’s psalm, he “built up strength” within Esther (138:3). He gave her the courage to risk approaching the king (Esther 5:1-2). Mercifully, the king accepted her, and in the end, her intercession saved her people (7:3).

Think about the big things that are on your heart today. Maybe it’s the plight of the homeless in your town, your grandchild’s indifference to the Church, or the sadness of a friend whose spouse has died. Lay them before the Lord. Remember how faithful he has been. Invite others to join you in prayer and maybe even fasting. Linger in prayer long enough for God to make your role clear to you. Then let the Lord strengthen you to overcome any nervous hesitation you might feel so that you can do what he inspires you to do.

Like Esther, we can be confident that God has put us here for a reason and that he will give us the strength to do his will.

“Lord, thank you for putting this need on my heart. Show me what you are asking me to do about it. I count on your strength within me.”

Bài Thánh vịnh đáp ca hôm nay dạy chúng ta cách cầu nguyện, nhất là khi chúng ta đối mặt với những tình huống đặc biệt khó khăn: hãy đặt mình trong tay Thiên Chúa, tin tưởng Ngài lắng nghe bạn và biết rằng Ngài sẽ thêm sức cho bạn. Chúng ta có thể thấy một quá trình như vậy diễn ra trong câu chuyện về Hoàng hậu Ét-te trong bài đọc một hôm nay.

Ét-te, vợ người Do Thái của hoàng đế Ba Tư là A-suê-rô, đang ở trong một tình thế khó khăn. Một quan chức Ba Tư tên là Haman ghét người Do Thái nên đã nghĩ ra một cách ngấm ngầm để loại bỏ không chỉ chú của Ét-te là Moóc-đo-khai, người mà ông căm ghét, mà còn tất cả những người Do Thái trong vương quốc. Cho rằng phong tục tôn giáo của họ gây ra mối đe dọa, Haman đã thuyết phục hoàng đế ra sắc lệnh rằng mọi người Do Thái trong xứ phải bị xử tử.

Lo sợ cho mạng sống của người dân mình, Moóc-đo-khai thúc giục Ét-te cầu thay cho họ. Cô biết rằng bất cứ ai tiếp cận nhà vua mà không được triệu tập đều phải đối mặt với khả năng bị xử tử, nhưng cô không từ chối. Thay vào đó, cô tham gia cộng đồng của mình để cầu nguyện và ăn chay một cách nghiêm túc. Cô tin rằng, khi cô kêu cầu Ngài, Thiên Chúa sẽ giúp cô.

Và Thiên Chúa đã làm. Theo lời của bài Thánh vịnh hôm nay, Ngài đã “ban sức mạnh” cho Ét-te (138,3). Ngài ban cho nàng can đảm để mạo hiểm đến gần vua (Et 5,1-2). Một cách thương xót, nhà vua đã chấp nhận bà, và cuối cùng, sự can thiệp của bà đã cứu được dân của bà (7,3).

Hãy suy nghĩ về những điều lớn lao trong lòng bạn ngày hôm nay. Có thể đó là hoàn cảnh của những người vô gia cư trong thị trấn của bạn, sự thờ ơ của cháu bạn đối với Giáo hội, hoặc nỗi buồn của một người bạn có người phối ngẫu đã qua đời. Hãy đặt chúng trước mặt Chúa. Hãy nhớ rằng Ngài đã trung thành như thế nào. Hãy mời những người khác cùng cầu nguyện với bạn và thậm chí có thể ăn chay. Hãy nán lại cầu nguyện đủ lâu để Thiên Chúa làm rõ vai trò của bạn. Sau đó, hãy để Chúa củng cố bạn để vượt qua bất kỳ sự do dự lo lắng nào mà bạn có thể cảm thấy để bạn có thể làm những gì Ngài truyền cảm hứng cho bạn làm.

Như hoàng hậu Ét-te, chúng ta có thể tin chắc rằng Thiên Chúa đặt chúng ta ở đây là có lý do và Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để làm theo ý muốn Ngài.

“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã đặt nhu cầu này vào lòng con. Xin chỉ cho con những gì Chúa đang yêu cầu con làm về nó. Con tin tưởng vào sức mạnh của Chúa trong con.”

Comments are closed.

phone-icon