Even though you don’t believe in Me… – Suy niệm theo WAU ngày 31.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Even though you don’t believe in Me, believe in the works (John 10:38)

You may not see it at first, but today’s Gospel gives us a hint of the resurrection. How? It’s hidden in the “works” that Jesus says can help people “believe” (John 10:38).

Some of the Jews who were listening to Jesus wanted to stone him because he said he was the Son of God. Of course, we know that Jesus truly is the Son of God. But at the time, making such a claim was blasphemy. What did Jesus tell them in response? He said that if they couldn’t believe his words, they should believe his works (John 10:38).

Now, Jesus had performed a lot of works during his ministry that these Jews would have observed. In John’s Gospel alone, Jesus changed water into wine (2:1-11), healed a royal official’s son (4:46-54), healed a paralyzed man (5:1-18), multiplied loaves and fish to feed over five thousand people (6:1-14), walked on water (6:16-21), and healed a man who had been born blind (9:1-41). Surely, Jesus was pointing them to these miracles.

But there was one final “work” that Jesus would perform that would prove beyond all shadow of doubt that he is the Son of God and that he has the Father’s authority. The crowds hadn’t seen it yet, but the raising of Lazarus from the dead (John 11:1-44) would give them a clue. It is Jesus’ resurrection!

We have the benefit of knowing that Jesus, though crucified, has risen from the dead. But there might be times when that knowledge doesn’t affect our day-to-day attitudes. When we’re going through difficulty, for instance, encouraging words may ring hollow and memories of God’s faithfulness might fade. We struggle to believe. That’s the time to fix our eyes on Jesus’ works, most specifically his resurrection. Because the resurrection is the culmination of all the mighty deeds Jesus performed in his lifetime. It provides the proof that we can hang onto. It can help us to believe.

“Jesus, enflame my faith, not just in the many miracles you performed, but in your own resurrection from the dead. Help me believe that you are Lord and God!”

Dù các ngươi không tin Ta, thì hãy tin vào những công việc đó (Ga 10,38)

Có thể ban đầu bạn không thấy, nhưng Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một chút gợi ý về sự sống lại. Bằng cách nào? Nó ẩn chứa trong “việc làm” mà Chúa Giêsu nói có thể giúp người ta “tin” (Ga 10,38).

Một số người Do Thái đang nghe Chúa Giêsu muốn ném đá Ngài vì Ngài nói Ngài là Con Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta biết Chúa Giêsu thật sự là Con Thiên Chúa. Nhưng vào thời điểm đó, đưa ra tuyên bố như vậy là một sự phạm thượng. Chúa Giêsu đã nói gì với họ để đáp lại? Ngài phán rằng nếu họ không tin lời Ngài, thì họ nên tin việc Ngài làm (Ga 10,38).

Bây giờ, Chúa Giêsu đã thực hiện rất nhiều công việc trong chức vụ của mình mà những người Do Thái này sẽ quan sát thấy. Riêng trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu (2,1-11), chữa lành con trai một viên quan (4,46-54), chữa lành người bại liệt (5,1-18), hóa bánh và cá ra nhiều cho năm ngàn người ăn (6,1-14), đi trên mặt nước (6,16-21), và chữa lành một người mù bẩm sinh (9,1-41). Chắc chắn Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy những phép lạ này.

Nhưng có một “công việc” cuối cùng mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện để chứng tỏ rõ ràng rằng Ngài là Con Thiên Chúa và Ngài có thẩm quyền của Cha. Đám đông chưa nhìn thấy điều đó, nhưng việc Lagiarô sống lại từ cõi chết (Ga 11,1-44) sẽ cho họ manh mối. Đó là sự phục sinh của Chúa Giêsu!

Chúng ta có lợi khi biết rằng Chúa Giêsu, mặc dù bị đóng đinh, đã sống lại từ cõi chết. Nhưng có thể đôi khi kiến thức đó không ảnh hưởng đến thái độ hằng ngày của chúng ta. Chẳng hạn, khi chúng ta gặp khó khăn, những lời khích lệ có thể trở nên trống rỗng và ký ức về lòng thành tín của Chúa có thể phai nhạt. Chúng ta đấu tranh để tin tưởng. Đó là lúc chúng ta dán mắt vào các công việc của Chúa Giêsu, cụ thể nhất là sự phục sinh của Ngài. Vì sự sống lại là tột đỉnh của mọi kỳ công Chúa Giêsu đã thực hiện trong cuộc đời của Ngài. Nó cung cấp bằng chứng mà chúng ta có thể bám vào. Nó có thể giúp chúng ta tin tưởng.

“Lạy Chúa Giêsu, xin đốt cháy niềm tin của con, không chỉ vào nhiều phép lạ mà Chúa đã thực hiện, mà còn vào sự phục sinh của chính Chúa từ cõi chết. Xin giúp con tin rằng Chúa là Chúa và là Thiên Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon