God, be merciful to me a sinner – Suy niệm theo WAU ngày 18.03.2023

0

            

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

God, be merciful to me a sinner (Lk 18, 13)

Even before he uttered his prayer, the tax collector’s gestures revealed what was in his heart: he stood at a distance, beat his breast, and lowered his eyes (Luke 18:13). He knew that he was a sinner in need of God’s mercy, and so he humbly approached God and asked for it.

Does Jesus want us to stand at a distance and lower our eyes when we go to church tomorrow? Probably not, but through this parable, he does show us how pleased he is by an attitude of humility and genuine repentance. And the first step in cultivating such an attitude is to understand that we are sinners in need of God’s mercy.

This is where an examination of conscience comes in. It’s a helpful tool that can lead us to honestly reflect on the ways we have fallen short. As we do this, the Spirit will stir up in us a genuine desire to seek God’s mercy. In this issue, we have included one on the inside front cover.

Examining our conscience can keep us from drifting away from the Lord, not only in serious ways, but also in more subtle ways. Just as a boat may gradually drift off course if the captain doesn’t pay attention, we can slowly drift away from the Lord without a regular review of our lives. That’s what happened to the Pharisee in Jesus’ parable-he didn’t see how the sins of pride and self-righteousness were affecting his relationship with God.

It can be painful as we carefully review our actions to discover where we have gone off course. But the Holy Spirit is gentle and kind. Even as he convicts us of our sin, he reassures us that God loves us and wants nothing more than to forgive us. He also helps us see just how much we need his help to grow in loving God and his people.

So make it a point to get to Confession at least once during this Lenten season. And when you go, come to the Lord with an honest and humble heart, just as the tax collector did. Don’t shy away from admitting your need for your Savior. God has an ocean of mercy waiting for you and is ready to forgive all your sins.

“Jesus, be merciful to me a sinner”.

Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi (Lc 18,13)

Ngay cả trước khi anh ta thốt ra lời cầu nguyện của mình, cử chỉ của người thu thuế đã tiết lộ điều trong lòng anh ta: anh ta đứng từ xa, đánh ngực và cụp mắt xuống (Lc 18,13). Anh biết rằng mình là một tội nhân cần sự thương xót của Thiên Chúa, nên anh đã khiêm nhường đến gần Thiên Chúa và xin điều đó.

Chúa Giêsu có muốn chúng ta đứng từ xa và cụp mắt xuống khi đi lễ vào ngày mai không? Có thể là không, nhưng qua dụ ngôn này, Ngài cho chúng ta thấy Ngài hài lòng như thế nào bằng thái độ khiêm nhường và ăn năn thật lòng. Và bước đầu tiên trong việc nuôi dưỡng một thái độ như vậy là hiểu rằng chúng ta là tội nhân cần lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đây là lúc để xét mình. Đó là một công cụ hữu ích có thể giúp chúng ta phản ánh trung thực về những cách chúng ta đã thiếu sót. Khi chúng ta làm điều này, Thánh Thần sẽ khơi dậy trong chúng ta ước muốn thực sự tìm kiếm lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong số báo này, chúng tôi đã thêm vào một cái ở trang bìa bên trong.

Xét mình có thể giúp chúng ta không xa rời Chúa, không chỉ theo những cách nghiêm túc, mà còn theo những cách tế nhị hơn. Giống như một con thuyền có thể dần trôi lệch hướng nếu thuyền trưởng không chú ý, chúng ta có thể từ từ trôi khỏi Chúa mà không cần xem xét thường xuyên cuộc sống của mình. Đó là điều đã xảy ra với người Pharisêu trong dụ ngôn của Chúa Giêsu – ông ta không thấy tội lỗi của sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng ảnh hưởng như thế nào đến mối tương quan của ông ta với Thiên Chúa.

Nó có thể gây đau đớn khi chúng ta xem xét cẩn thận các hành vi của mình để phát hiện ra chúng ta đã đi chệch hướng. Nhưng Chúa Thánh Thần rất dịu dàng và nhân hậu. Ngay cả khi kết tội chúng ta về tội lỗi của chúng ta, Ngài trấn an chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và không muốn gì hơn là tha thứ cho chúng ta. Ngài cũng giúp chúng ta thấy chúng ta cần sự giúp đỡ của Ngài đến mức nào để lớn lên trong việc yêu mến Thiên Chúa và dân Ngài.

Vì vậy, hãy tích cực đi xưng tội ít nhất một lần trong Mùa Chay này. Và khi bạn đi, hãy đến với Chúa với tấm lòng thành thật và khiêm nhường, giống như người thu thuế đã làm. Đừng xấu hổ né tránh thừa nhận nhu cầu của bạn đối với Đấng Cứu Rỗi. Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang chờ đợi bạn và sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”

Hs 6, 1-6
Ta ao ước tình yêu… và hiểu biết về Thiên Chúa (Hs 6,6)

If you watch the Tour de France bicycle race, you might notice that the cyclists are constantly adjusting their strategies depending on changes in the weather, road conditions, or their own physical condition.

We are now about halfway through Lent; maybe it’s a good time for us to assess our own progress as well.

On Ash Wednesday, you might have decided to give something up, to pray more, or to be more generous toward the poor. Maybe you used the same practices from last year or tried something new. And that’s all very good. But in addition to seeing if you are being faithful to these specific actions, try also to assess your Lent so far by referring to today’s first reading. There, the prophet Hosea highlights two important desires that God has for us whenever we pray, fast, or give alms.

First, “It is love that I desire” (Hosea 6:6). Consider the past few weeks. Are your Lenten observances helping you to love God better? The Lord knows how easy it can be to just go through the motions, even with well-intentioned plans. How are you doing in making love your aim? Holy Spirit, move in my heart so that I love being with you more each day.

Second, “I desire . . . knowledge of God” (Hosea 6:6). Are you coming to know the Lord better this Lent? Do you have a greater sense of who he is? Are you more confident in your own status as his beloved child? God longs to help you understand what is on his heart. He longs to teach you the ways of his kingdom as you spend time with him. Like any father, he is eager to share his thoughts with you. Holy Spirit, open my heart to know the Lord. Open my eyes to see him.

How does the rest of Lent look for you? Do you need to make any adjustments? Just like those cyclists in the Tour de France, it’s okay if you need to make a course correction. Just keep your goal in mind: to know and love the Lord better!

“Here I am, Father! Open my eyes and open my heart even more today.”

Nếu bạn xem cuộc đua xe đạp Tour de France, bạn có thể nhận thấy rằng những người đi xe đạp liên tục điều chỉnh chiến lược của họ tùy thuộc vào sự thay đổi của thời tiết, điều kiện đường xá hoặc tình trạng thể chất của chính họ.

Bây giờ chúng ta đã đi được nửa chặng đường Mùa Chay; có lẽ đây cũng là thời điểm tốt để chúng ta đánh giá sự tiến bộ của chính mình.

Vào Thứ Tư Lễ Tro, bạn có thể đã quyết định từ bỏ một điều gì đó, cầu nguyện nhiều hơn hoặc quảng đại hơn đối với người nghèo. Có thể bạn đã sử dụng các phương pháp tương tự từ năm ngoái hoặc thử một cái gì đó mới. Và tất cả điều đó đều rất tốt. Nhưng ngoài việc xem bạn có trung thành với những hành động cụ thể này hay không, hãy cố gắng đánh giá Mùa Chay của bạn cho đến nay bằng cách tham khảo bài đọc một hôm nay. Ở đó, tiên tri Hôsê nêu bật hai ước muốn quan trọng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta mỗi khi chúng ta cầu nguyện, ăn chay hoặc bố thí.

Thứ nhất, “Ta ao ước tình yêu” (Hs 6,6). Hãy xem xét vài tuần qua. Việc tuân giữ Mùa Chay của bạn có giúp bạn yêu mến Thiên Chúa hơn không? Chúa biết có thể dễ dàng như thế nào khi chỉ làm theo các chuyển động, ngay cả với những kế hoạch có thiện chí. Bạn đang làm gì trong việc biến tình yêu thành mục tiêu của mình? Lạy Chúa Thánh Thần, xin cảm động lòng con để con yêu mến Chúa mỗi ngày hơn.

Thứ hai, “Ta ao ước… sự hiểu biết về Thiên Chúa” (Hs 6,6). Bạn có đang biết Chúa rõ hơn trong Mùa Chay này không? Bạn có cảm nhận rõ hơn về con người Ngài không? Bạn có tự tin hơn vào địa vị của chính mình với tư cách là đứa con yêu dấu của Ngài không? Thiên Chúa mong muốn giúp bạn hiểu những điều trong lòng Ngài. Ngài mong muốn dạy cho bạn những cách thức trong vương quốc của Ngài khi bạn dành thời gian cho Ngài. Giống như bất kỳ người cha nào, Ngài háo hức chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn. Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở lòng con nhận biết Chúa. Xin mở mắt con để nhìn thấy Ngài.

Phần còn lại của Mùa Chay tìm kiếm bạn như thế nào? Bạn có cần thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào không? Cũng giống như những người đi xe đạp trong Tour de France, bạn cần điều chỉnh hướng đi cũng không sao. Chỉ cần ghi nhớ mục tiêu của bạn: hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn!

“Lạy Cha, này con đây! Hôm nay xin hãy mở mắt và mở rộng trái tim con hơn nữa.”

Comments are closed.

phone-icon