He is not far from the kingdom of God – Suy niệm theo WAU ngày 17.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

He is not far from the kingdom of God (Mk 12:34)

How deeply Jesus must have loved and respected this student of the Mosaic law! He could tell that this man had spent many hours reading and pondering Scripture and debating this one central question with fellow scribes: what is the most important of God’s commandments?

In his answer, Jesus drove right to the heart of the issue. Love is the answer. Love God wholeheartedly, which naturally involves loving yourself and loving your neighbor. The scribe approved of Jesus’ answer, and Jesus approved of him. It’s easy to imagine Jesus smiling as he said, “You are not far from the Kingdom of God” (Mark 12:34).

Jesus smiles at each of us when we show by our actions that we also grasp what is at the heart of God’s commands. To each of us, he says, “You are not far from the kingdom of God.”

We may think that being “not far” from the kingdom means that we are only a step or two away from entering heaven, but the truth is, God’s kingdom is all around us. And that means that we can taste its goodness every time we try to love the Lord and our neighbor. Here are some examples:

– When you offer your day to God as soon as you get out of bed, you aren’t far from the kingdom of God.

– When you forgive the family member who slights you, you aren’t far from the kingdom of God.

– When you stop off at church during lunch and spend five minutes before the Blessed Sacrament, you aren’t far from the kingdom of God.

– When your coworker mentions a need in her family, and you promise to pray for that need-or even offer to pray with her-you aren’t far from the kingdom of God.

– When you stop what you’re doing yet again to comfort your child during a thunderstorm, you aren’t far from the kingdom of God.

– When you remember that your friend’s spouse died on this date last year and you pray for him and call to check in on him, you aren’t far from the kingdom of God.

God’s kingdom is a lot closer than we often realize. It’s only a matter of living in his love.

“Jesus, thank you for bringing your kingdom to earth!”

Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu (Mc 12,34)

Hẳn Chúa Giêsu yêu mến và kính trọng người học luật Môisen này biết bao! Ngài có thể nói rằng người đàn ông này đã dành nhiều giờ để đọc và suy gẫm về Kinh thánh và tranh luận về câu hỏi trọng tâm này với các kinh sư đồng nghiệp: điều răn quan trọng nhất của Thiên Chúa là gì?

Trong câu trả lời của mình, Chúa Giêsu đã đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Tình yêu là câu trả lời. Hết lòng yêu mến Thiên Chúa, nghĩa là yêu chính mình và yêu người lân cận. Vị kinh sư tán thành câu trả lời của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu tán thành ông. Thật dễ dàng để hình dung Chúa Giêsu mỉm cười khi nói: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu” (Mc 12,34).

Chúa Giêsu mỉm cười với mỗi người chúng ta khi chúng ta cho thấy bằng hành động của mình rằng chúng ta cũng hiểu được điều cốt lõi trong mệnh lệnh của Thiên Chúa. Ngài nói với mỗi người chúng ta: “Các ngươi không còn xa vương quốc của Thiên Chúa đâu.”

Chúng ta có thể nghĩ rằng việc ở “không xa” vương quốc có nghĩa là chúng ta chỉ còn một hoặc hai bước nữa là vào thiên đàng, nhưng sự thật là, vương quốc của Thiên Chúa ở xung quanh chúng ta. Và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nếm được sự tốt lành của nó mỗi khi chúng ta cố gắng yêu mến Chúa và người thân cận của mình. Dưới đây là một số ví dụ:

– Khi bạn dâng một ngày của mình cho Chúa ngay khi vừa ra khỏi giường, bạn sẽ không còn xa vương quốc của Chúa nữa.

– Khi bạn tha thứ cho người trong gia đình coi thường bạn, bạn sẽ không còn xa vương quốc của Thiên Chúa.

– Khi bạn dừng lại ở nhà thờ trong giờ ăn trưa và dành năm phút trước Thánh Thể, bạn không còn xa vương quốc của Thiên Chúa.

– Khi đồng nghiệp của bạn đề cập đến một nhu cầu trong gia đình của cô ấy, và bạn hứa sẽ cầu nguyện cho nhu cầu đó – hoặc thậm chí đề nghị cầu nguyện với cô ấy – bạn đang ở gần vương quốc của Thiên Chúa.

– Khi bạn dừng lại công việc đang làm để an ủi con mình trong cơn sóng gió, bạn sẽ không còn xa vương quốc của Thiên Chúa nữa.

– Khi bạn nhớ rằng vợ/chồng của bạn mình đã qua đời vào ngày này năm ngoái và bạn cầu nguyện cho anh ấy cũng như gọi điện hỏi thăm anh ấy, thì bạn đang ở gần vương quốc của Thiên Chúa.

Vương quốc của Thiên Chúa gần hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thường nhận ra. Đó chỉ là vấn đề sống trong tình yêu của Ngài.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã mang vương quốc của Chúa đến trái đất!”

Comments are closed.

phone-icon