He opened my eyes – Chúa Nhật IV Mùa Chay A

0

Nguồn: WAU, March, 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: JOHN 9:1-41

He opened my eyes. (John 9:30)

Today’s Gospel seems to be a simple miracle story. But it contains rich insight for us if we, like the blind man, allow Jesus to open our eyes.

Notice that this man was born blind. He had never been able to see his mother’s face or the light of a sunrise. For his entire life, he saw only darkness, and his condition was considered incurable.

Since we were born with the blindness of original sin, we can all identify with the challenges this man faced. Just as his physical blindness made it difficult for him to live in freedom and independence, so our spiritual blindness causes us to struggle to find our way to God. We lack the light to walk in love and holiness, and God can seem distant to us.

Jesus spotted the man in his isolation and suffering and reached out to him (John 9:1). He applied mud to his eyes and told him to wash in the pool of Siloam. Suddenly, this man, who had never seen anything before, “came back able to see” (9:7). He could see his parents and the streets of Jerusalem – as well as the mockers who disputed his healing. Best of all, he saw Jesus! And although it took time, he came to recognize Jesus as the Lord and worshipped him (9:38).

Just as Jesus healed this man of his blindness, he has washed you clean of sin and healed your spiritual blindness in the waters of Baptism. No more stumbling in darkness – you have Jesus, the Light of the World, to guide you! No more hiding in shame over your sin – you are forgiven! No more isolation – you are a child of God and a member of his family! You may experience some lingering effects of sin, but Jesus offers you an opportunity to see more clearly each and every day. In time, he will overcome all your darkness.

Rejoice: Jesus has opened your eyes!

“Thank you, Lord, for your grace. I was blind, but now I see.”

SUY NIỆM: Ga 9,1-41

Người đã mở mắt cho tôi” (Ga 9,30)

Bài Tin Mừng hôm nay dường như là một câu chuyện phép lạ giản đơn. Nhưng nó chứa đựng sự hiểu biết phong phú cho chúng ta nếu chúng ta, giống như người mù, để cho Chúa Giêsu mở mắt của mình.

Hãy lưu ý rằng người đàn ông này bị mù bẩm sinh. Anh ta chưa bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình hay ánh bình minh. Cả cuộc đời, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng tối và tình trạng của anh được coi như không thể cứu chữa.

Vì được sinh ra với sự mù lòa của tội nguyên tổ, tất cả chúng ta có thể đồng cảm với những thách thức mà người đàn ông này phải đối diện. Cũng như sự mù lòa về thể lý khiến anh ta gặp khó khăn để sống tự do và độc lập, thì sự mù lòa về tinh thần của chúng ta khiến chúng ta phải chiến đấu để tìm đường đến với Thiên Chúa. Chúng ta thiếu ánh sáng để bước đi trong tình yêu và sự thánh thiện, và Thiên Chúa dường như lại xa vời với chúng ta.

Chúa Giêsu đã nhìn thấy sự cô lập và đau khổ của người đàn ông này nên Người đã đến với anh (x. Ga 9,1). Người đã xức bùn lên mắt anh và bảo anh đi rửa ở hồ Siloam. Bất ngờ, người này, vốn chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì trước đó, “đã có thể nhìn thấy được” (Ga 9,7). Anh có thể nhìn thấy cha mẹ của anh và những con đường của Giêrusalem – cũng như những kẻ nhạo báng đang tranh cãi về việc anh được chữa lành. Trên hết, anh đã nhìn thấy Chúa Giêsu! Và mặc dù phải mất thời gian, nhưng anh đã nhận ra Chúa Giêsu là Chúa và thờ lạy Người (x. Ga 9,83).

Giống như Chúa Giêsu đã chữa lành cho người đàn ông mù này, Người đã rửa sạch tội lỗi của bạn và đã chữa lành sự mù lòa tâm linh của bạn bằng nước của Phép Rửa Tội. Không còn vấp chân trong bóng tối – bạn có Chúa Giêsu, Ánh Sáng Thế Gian, hướng dẫn bạn! Không còn ẩn mình trong sự xấu hổ do tội lỗi của mình – bạn đã được tha thứ! Không còn bị cô lập nữa – bạn là con Thiên Chúa và là một thành viên của gia đình Người! Bạn có thể trải qua những hậu quả kéo dài của tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu ban cho bạn cơ hội để nhìn rõ hơn mỗi ngày. Người sẽ vượt qua tất cả bóng tối của bạn.

Hãy vui mừng: Chúa Giêsu đã mở mắt cho bạn!

Lạy Chúa, cám ơn Chúa vì ân huệ của Ngài. Con mù lòa, nhưng giờ đây con đã nhìn thấy”.

Comments are closed.

phone-icon