His hour had not yet come – Suy niệm ngày 24.03.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, March 24, 2023 

His hour had not yet come

Gospel Reading:  John 7:1-2, 10, 25-30

1 After this Jesus went about in Galilee; he would not go about in Judea, because the Jews sought to kill him. 2 Now the Jews’ feast of Tabernacles was at hand. 10 But after his brothers had gone up to the feast, then he also went up, not publicly but in private. 25 Some of the people of Jerusalem therefore said, “Is not this the man whom they seek to kill? 26 And here he is, speaking openly, and they say nothing to him! Can it be that the authorities really know that this is the Christ? 27 Yet we know where this man comes from; and when the Christ appears, no one will know where he comes from.” 28 So Jesus proclaimed, as he taught in the temple, “You know me, and you know where I come from? But I have not come of my own accord; he who sent me is true, and him you do not know. 29 I know him, for I come from him, and he sent me.” 30 So they sought to arrest him; but no one laid hands on him, because his hour had not yet come.

Thứ Sáu, ngày 24.03.2023              

Giờ Người chưa đến

Ga 7,1-2.10.25-30

1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới. 10 Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. 25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao?26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô?27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.”28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người.29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

Meditation: What can hold us back from doing the will of God? Fear, especially the fear of death and the fear of losing the approval of others, can easily rob us of courage and the will to do what we know is right. Jesus met opposition and the threat of death with grace and determination to accomplish his Father’s will. Jesus knew that his mission, his purpose in life, would entail sacrifice and suffering and culminate with death on the cross. But that would not be the end. His “hour” would crush defeat with victory over sin and Satan, condemnation with pardon and freedom, and death with glory and everlasting life. 

Jesus offered up his life for us to restore us to friendship with God

He willingly suffered for our sake and embraced the cross to redeem us from sin and to restore us to new life and friendship with God our Father.

Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) wrote:

“Our Lord had the power to lay down his life and to take it up again. But we cannot choose how long we shall live, and death comes to us even against our will. Christ, by dying, has already overcome death. Our freedom from death comes only through his death. To save us Christ had no need of us. Yet without him we can do nothing. He gave himself to us as the vine to the branches; apart from him we cannot live.”

No one can be indifferent with Jesus for very long. What he said and did – his miraculous signs and wonders – he did in the name of God. Jesus not only claimed to be the Messiah, God’s Anointed One – he claimed to be in a unique relationship of sonship with God the Father and to know him as no one else did. To the Jews this was utter blasphemy. The religious authorities did all they could to put a stop to Jesus because they could not accept his claims and the demands he made.

Jesus alone can set us free from the power of sinful pride, rebellion, and fear

 We cannot be indifferent to the claims which Jesus makes on us. We are either for him or against him. There is no middle ground. We can try to mold the Lord Jesus to our own ideas and way of thinking or we can allow his word of truth to free us from our own sinful blindness, stubborn pride, and ignorance. Do you accept all that Jesus has taught and done for you with faith and reverence or with disbelief and contempt? The consequences are enormous, both in this life and in eternity.

“Eternal God, who are the light of the minds that know you, the joy of the hearts that love you, and the strength of the wills that serve you; grant us so to know you, that we may truly love you, and so to love you that we may fully serve you, whom to serve is perfect freedom, in Jesus Christ our Lord.” (Prayer of Saint Augustine)

Suy niệm: Điều gì có thể níu kéo chúng ta không thực hiện ý Thiên Chúa? Sự sợ hãi, đặc biệt sợ hãi cái chết, có thể dễ dàng cướp khỏi chúng ta lòng can đảm và ý chí để thực hiện những gì chúng ta biết là đúng đắn. Ðức Giêsu đã nhìn sự chống đối và sự đe doạ của cái chết với ơn sủng và sự quyết tâm hoàn thành ý Cha. Ðức Giêsu biết rằng sứ mệnh, mục đích của mình trong cuộc đời, sẽ đòi hỏi sự hy sinh và đau khổ và lên tới cực điểm với cái chết trên thập giá. Nhưng đó chưa phải là hết. “Giờ” của Người sẽ đè bẹp sự thất bại với chiến thắng, sự kết án với tha thứ và giải thoát, và cái chết với sự sống vinh quang và vĩnh cửu.

Đức Giêsu đã hiến mạng sống mình cho chúng ta để phục hồi cho chúng ta tình bằng hữu với Thiên Chúa

Người sẵn sàng chịu đau khổ và đi tới thập giá vì chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Chúa Cha.

Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) nói:

“Chúa chúng ta có quyền hiến mạng sống mình và lấy nó trở lại. Nhưng chúng ta không thể chọn lựa mình sẽ sống bao lâu, và cái chết đến với chúng ta thậm chí trái với ý chúng ta. Qua cái chết, Đức Kitô đã chiến thắng cái chết rồi. Sự giải thoát của chúng ta khỏi cái chết chỉ đến ngang qua cái chết của Người. Để cứu chúng ta, Đức Kitô không cần đến chúng ta. Nhưng không có Người, chúng ta sẽ không thể làm được gì. Người hiến mình cho chúng ta như cây nho với các nhành nho; tách lìa Người, chúng ta không thể sống được”.

Không ai có thể dửng dưng với Ðức Giêsu lâu được. Những gì Người đã nói và làm – những dấu lạ điềm thiêng – Ngài đã làm nhân danh Thiên Chúa. Ðức Giêsu không chỉ tuyên bố mình là Đấng Mêsia, Đấng được tuyển chọn của Thiên Chúa. Người còn tuyên bố Người ở trong mối quan hệ duy nhất với Thiên Chúa và hiểu biết Người như không ai khác làm được. Đối với người Dothái điều này là sự phạm thượng hoàn toàn. Các nhà cầm quyền tôn giáo đã làm mọi sự để có thể ngăn chận Ðức Giêsu bởi vì họ không thể tiếp nhận những lời tuyên bố của Người và những lệnh truyền Người đưa ra.

Chỉ có Đức Giêsu mới có thể giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội kiêu ngạo, nổi loạn, và sợ hãi

Chúng ta không thể dửng dưng với những lời tuyên bố mà Ðức Giêsu nói với chúng ta. Một là chúng ta ủng hộ Ngài, hai là chúng ta chống lại Ngài. Không có phe trung lập. Chúng ta có thể cố gắng đúc nặn Ðức Giêsu theo ý thích của chính mình, hay chúng ta có thể để cho lời Người giải thoát chúng ta khỏi sự ngu dốt, tính kiêu ngạo bướng bỉnh, và sự lừa dối của chính mình. Bạn có tiếp nhận tất cả những gì Ðức Giêsu đã nói và làm cho bạn với niềm tin và lòng tôn kính hay với sự vô tín và coi thường? Những hệ quả thì rất nhiều, cả đời này lẫn đời sau.

“Lạy Thiên Chúa hằng hữu, Đấng là ánh sáng của tâm trí để nhận biết Chúa, là niềm vui của những tâm hồn yêu mến Chúa, và là sức mạnh của những ý chí phụng sự Chúa; xin ban ơn cho con để nhận biết Chúa, để con có thể thật sự yêu mến Chúa, và yêu mến Chúa đến nỗi chúng con có thể phụng sự Chúa cách trọn vẹn, để phụng sự Chúa với sự tự nguyện hoàn hảo, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.” (Lời cầu nguyện của thánh Augustine)

Comments are closed.

phone-icon