How often shall I forgive? – Suy niệm ngày 14.03.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, March 14, 2023 

“How often shall I forgive?”

Gospel Reading:  Matthew 18:21-35  

21 Then Peter came up and said to him, “Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? As many as seven times?” 22 Jesus said to him, “I do not say to you seven times, but seventy times seven. 23 “Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. 24 When he began the reckoning, one was brought to him who owed him ten thousand talents; 25 and as he could not pay, his lord ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. 26 So the servant fell on his knees, imploring him, `Lord, have patience with me, and I will pay you everything.’ 27 And out of pity for him the lord of that servant released him and forgave him the debt. 28 But that same servant, as he went out, came upon one of his fellow servants who owed him a hundred denarii; and seizing him by the throat he said, `Pay what you owe.’ 29 So his fellow servant fell down and pleaded with him, `Have patience with me, and I will pay you.’ 30 He refused and went and put him in prison till he should pay the debt. 31 When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their lord all that had taken  place. 32 Then his lord summoned him and said to him, `You wicked servant! I forgave you all that debt because you pleaded with me; 33 and should not you have had mercy on your fellow servant, as I had mercy on you?’ 34 And in anger his lord delivered him to the jailers, till he should pay all his debt. 35 So also my heavenly Father will do to every one of you, if you do not forgive your brother from your heart.”

Thứ Ba, ngày 14.03.2023               

Con phải tha thứ đến mấy lần?

Mt 18,21-35

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.”27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao! “29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.”30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? “34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Meditation: Who doesn’t have debts they need to pay off! And who wouldn’t be grateful to have someone release them from their debts? But can we really expect mercy and pardon when we owe someone a great deal? When the people of Israel sinned and rebelled against God, God left them to their own devices until they repented and cried out to him for mercy. The Book of Daniel in the Old Testament recounts the story of Daniel and his three young friends, Hananiah, Mishael, and Azariah, who were sent into exile from Jerusalem to Babylon. When the King of Babylon threw Daniel’s three friends into the fiery furnace, they cried out to God to have mercy not only on themselves, but to have mercy upon all his people. “Do not put us to shame, but deal with us in your forbearance and in your abundant mercy” (Daniel 3:19-43).

The prophet Jeremiah reminds us that God’s “mercies never come to an end – they are new every morning” (Lamentations 3:22-23). God gives grace to the humble and he shows mercy to those who turn to him for healing and pardon.

We owe God a debt we could never repay

God’s mercy towards each one of us shows us the way that God wants each one of us to be merciful towards one another. When Peter posed the question of forgiveness and showing mercy to one’s neighbor, he characteristically offered an answer he thought Jesus would be pleased with. Why not forgive your neighbor seven times! How unthinkable for Jesus to counter with the proposition that one must forgive seventy times that. Jesus made it clear that there is no reckonable limit to mercy and pardon. And he drove the lesson home with a parable about two very different kinds of debts. The first man owed an enormous sum of money – millions in our currency. In Jesus’ time this amount was greater than the total revenue of a province – more than it would cost to ransom a king! The man who was forgiven such an incredible debt could not, however bring himself to forgive his neighbor a very small debt which was about one- hundred-thousandth of his own debt. The contrast could not have been greater!

Jesus paid the price in full for our guilt and condemnation

Paul the Apostle tells us that “the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord” (Romans 6:23). There is no way we could repay God the debt we owed him because of our sins and offenses. Only his mercy and pardon could free us from such a debt. There is no offense our neighbor can do to us that can compare with our debt to God! If God has forgiven each of us our own debt, which was very great, we, too must forgive others the debt they owe us.

Jesus ransomed us from slavery to sin and eternal death

Through Jesus’ atoning sacrifice for our sins on the cross, we have been forgiven a debt beyond all reckoning. It cost God his very own Son, the Lord Jesus Christ, to ransom us with the price of his blood. Jesus paid the price for us and won for us pardon for our sins and freedom from slavery to our unruly desires and sinful habits. God in his mercy offers us the grace and help of his Holy Spirit so we can love as he loves, pardon as he pardons, and treat others with the same mercy and kindness which he has shown to us.

True peace with God

God has made his peace with us. Have you made your peace with God? If you believe and accept God’s love and and pardon for you, then you likewise must choose to be merciful towards those who are in debt to you. Are you ready to forgive and to make peace with your neighbor as God has made peace with you?

“Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred let me sow love. Where there is injury let me sow pardon. Where there is doubt let me sow faith. Where there is despair let me give hope. Where there is darkness let me give light. Where there is sadness let me give joy.” (Prayer of Saint Francis of Assisi, 1181-1226)

Suy niệm: Ai có nợ mà không cần trả cho hết! Và ai lại không biết ơn khi được người ta tha hết nợ cho mình? Thế nhưng, chúng ta có thật sự mong đợi lòng thương xót và ơn tha thứ khi chúng ta nợ ai một món nợ lớn không? Khi dân Israel phạm tội và chống lại Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để mặc họ cho những đường lối của chính họ, cho tới khi họ ăn năn và kêu cầu lòng thương xót của Người. Sách Đanien trong Cựu ước kể câu chuyện về Đanien và 3 người bạn, Hanania, Misaen, và Agiaria, bị bắt đi lưu đày từ Giêrusalem đến Babylon. Khi vua Babylon ném 3 người bạn của Đanien vào trong lò lửa bốc cháy, họ đã kêu cầu Thiên Chúa dủ lòng thương xót không chỉ cho họ, mà còn cho tất cả mọi người. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ. Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con (Đn 3,41-42).

Ngôn sứ Giêrêmia nhắc nhở chúng ta rằng “Lòng thương xót của Chúa mãi không vơi. Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới” (Ac 3,22-23). Thiên Chúa ban ơn sủng cho những kẻ khiêm nhường và tỏ lòng thương xót với những ai chạy đến với Người sự chữa lành và ơn tha thứ.

Chúng ta nợ Thiên Chúa món nợ không thể trả nổi

Lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta cho chúng ta thấy cách thức mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta phải có lòng thương xót đối với nhau. Khi Phêrô đưa ra câu hỏi về sự tha thứ và việc bày tỏ lòng thương xót đối với tha nhân, một cách nào đó ông đã đề xuất câu trả lời mà ông nghĩ Đức Giêsu sẽ rất hài lòng. Tại sao lại không tha thứ cho tha nhân đến bảy lần! Thật ấn tượng biết bao vì Đức Giêsu đáp lại với lời tuyên bố rằng người ta phải tha thứ đến 70 lần 7. Đức Giêsu nói rõ ràng rằng không có sự giới hạn có thể tính toán đối với lòng thương xót và sự tha thứ. Và Ngài đã củng cố quan điểm của mình với một dụ ngôn về hai loại con nợ rất khác nhau. Người thứ nhất nợ số tiền khổng lồ – hàng triệu triệu theo tiền của chúng ta. Trong thời Đức Giêsu, con số này còn lớn hơn tổng số thu nhập hàng năm của một lãnh thổ – nó đáng giá còn hơn số tiền để chuộc một ông vua! Tuy nhiên, con nợ đã được tha thứ số nợ kinh khủng như thế lại không thể tha thứ cho người bạn của mình với món nợ nhỏ xíu mà chỉ khoảng một phần trăm ngàn số nợ của hắn. Không có sự đối chiếu trái nghịch nào có thể lớn hơn!

Đức Giêsu đã trả giá đắt cho tội lỗi và án tội của chúng ta

Thánh Phaolô tông đồ nói với chúng ta rằng “Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 6,23). Không có cách nào chúng ta có thể trả được cho Chúa số nợ chúng ta mắc nợ Người vì tội lỗi và những xúc phạm của mình. Chỉ có lòng thương xót và sự tha thứ của Người mới có thể giải thoát chúng ta khỏi món nợ như thế. Không có sự xúc phạm nào của tha nhân có thể phạm đến chúng ta lại có thể so sánh với món nợ của chúng ta đối với Thiên Chúa! Nếu Thiên Chúa đã tha thứ cho mỗi người chúng ta món nợ của riêng mình, món nợ rất lớn, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác món nợ mà họ nợ chúng ta.

Đức Giêsu đã chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và cái chết đời đời

Ngang qua lễ đền tội của Đức Giêsu cho những tội lỗi của chúng ta trên thập giá, chúng ta đã được tha thứ món nợ vượt ngoài tất cả sự tính toán. Nó đòi Thiên Chúa trả giá chính Con của mình, Đức Giêsu Kitô, để cứu chuộc chúng ta với giá máu của Ngài. Đức Giêsu đã trả giá cho chúng ta và đem lại cho chúng ta ơn tha thứ cho tội lỗi chúng ta và giải thoát khỏi ách nô lệ của những ước muốn phóng túng và những thói quen tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa với lòng thương xót ban cho chúng ta ơn sủng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để chúng ta có thể yêu thương như Người yêu thương, tha thứ như Người tha thứ, và đối xử với người khác với cùng lòng thương xót và nhân hậu mà Người đã bày tỏ với chúng ta.

Bình an đích thật với Thiên Chúa

Thiên Chúa đã giao hoà với chúng ta. Bạn có giao hoà với Thiên Chúa không? Nếu bạn tin tưởng và đón nhận tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho bạn, thì bạn cũng phải chọn lấy lòng thương xót đối với những ai mắc nợ bạn. Bạn có sẵn sàng tha thứ và làm hoà với tha nhân như Thiên Chúa đã làm hoà với bạn không?

“Lạy Chúa, xin cho con thành khí cụ bình an của Chúa. Ở đâu có hận thù, xin để con gieo yêu thương. Ở đâu có tổn thương, xin để con gieo sự tha thứ. Ở đâu có nghi ngờ, xin để con gieo niềm tin. Ở đâu có thất vọng, xin để con đem tới niềm hy vọng. Ở đâu có đêm tối, xin để con đem tới ánh sáng. Ở đâu có u buồn, xin để con đem tới niềm vui”. (Lời cầu nguyện của thánh Phanxicô Assisi, 1181-1226)

Comments are closed.

phone-icon