Lord, there is no one… – Suy niệm theo WAU ngày 21.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Lord, there is no one… (John 5:7)

Think of how exhausted this poor man must have been as he waited and watched for an opportunity to be the first into the healing waters. Everyone else had someone to help them, but he had “no one” (John 5:7). And perhaps after thirty-eight years, he had given up even trying.

Then one day Jesus came and asked him, “Do you want to be well?” (John 5:6). We would expect the man to say, “Yes, of course!” Instead, he just poured out the disappointment and hopelessness in his heart. But Jesus didn’t need a perfect response; he healed the man anyway.

Just as he did for this man, Jesus seeks us out, even when we have allowed discouragement to settle in our hearts. He doesn’t require that we respond perfectly to the grace he offers us. And even when we’ve given up asking for help or don’t recognize his presence in or around us, he is still there to help us.

Does this man’s situation resonate with you? Perhaps you have waited a long time for a healing or a reconciliation or a change in a difficult situation-maybe even for thirty-eight years! If so, let this story encourage you. Jesus sees you. He knows your situation and comes to your aid. Perhaps, as he did for this man, he will heal you or give you a way out of your difficulties. Or perhaps, instead, he is offering you his grace to sustain you and draw you especially close to his heart. It doesn’t matter if your response is imperfect or if you don’t always recognize his grace or rely on it. He won’t abandon you or stop pouring out his grace.

The man in today’s Gospel story had “no one” to help him. But you have brothers and sisters in Christ who can. They are the hands and feet and face of Jesus who can come to your aid in your time of need. They can support you in practical ways, and they can support you spiritually by interceding for you. So if you’re struggling with disappointment or hopelessness, ask them to pray for you. And even in those moments when you feel that you have no one, don’t forget that you still have the saints and angels in heaven. Know that through their prayers, your hope in God and his loving care for you can be restored.

“Lord Jesus, help me to believe that you can and will help me.”

Thưa Ngài, không có ai… (Ga 5,7)

Hãy nghĩ xem người đàn ông tội nghiệp này hẳn đã kiệt sức như thế nào khi chờ đợi và tìm kiếm cơ hội để trở thành người đầu tiên bước vào hồ nước chữa bệnh. Mọi người khác đều có người giúp đỡ họ, nhưng ông “chẳng có ai” (Ga 5,7). Và có lẽ sau ba mươi tám năm, ông đã từ bỏ ngay cả việc cố gắng.

Rồi một ngày nọ, Chúa Giêsu đến và hỏi ông ta, “Ông có muốn được khỏe mạnh không?” (Ga 5,6). Chúng ta mong đợi người đàn ông nói, “Vâng, tất nhiên rồi!” Thay vào đó, ông chỉ tuôn ra sự thất vọng và tuyệt vọng trong lòng. Nhưng Chúa Giêsu không cần một câu trả lời hoàn hảo; dù sao thì Ngài cũng đã chữa lành cho người đàn ông đó.

Như đã làm với người đàn ông này, Chúa Giêsu tìm kiếm chúng ta, ngay cả khi chúng ta để cho sự chán nản ngự trị trong lòng. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng một cách hoàn hảo với ân sủng Ngài ban cho chúng ta. Và ngay cả khi chúng ta từ bỏ yêu cầu giúp đỡ hoặc không nhận ra sự hiện diện của Ngài trong hoặc xung quanh chúng ta, thì Ngài vẫn ở đó để giúp đỡ chúng ta.

Tình huống của người đàn ông này có phù hợp với bạn không? Có lẽ bạn đã chờ đợi một thời gian dài để được hàn gắn, hòa giải hoặc thay đổi trong một tình huống khó khăn – thậm chí có thể là ba mươi tám năm! Nếu vậy, hãy để câu chuyện này khuyến khích bạn. Chúa Giêsu nhìn thấy bạn. Ngài biết hoàn cảnh của bạn và đến giúp đỡ bạn. Có lẽ, như Ngài đã làm với người đàn ông này, Ngài sẽ chữa lành vết thương cho bạn hoặc cho bạn một lối thoát khỏi những khó khăn của mình. Hoặc có lẽ, thay vào đó, Ngài đang ban cho bạn ân sủng của Ngài để nâng đỡ bạn và kéo bạn lại gần trái tim Ngài một cách đặc biệt. Không quan trọng nếu câu trả lời của bạn không hoàn hảo hoặc nếu bạn không luôn nhận ra ân sủng của Ngài hoặc trông cậy vào nó. Ngài sẽ không bỏ rơi bạn hoặc ngừng tuôn đổ ân sủng của mình.

Người đàn ông trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay “chẳng có ai” giúp đỡ. Nhưng bạn có anh chị em trong Đức Kitô có thể. Họ là tay chân và khuôn mặt của Chúa Giêsu, Đấng có thể đến trợ giúp bạn trong lúc bạn cần. Họ có thể hỗ trợ bạn theo những cách thiết thực và họ có thể hỗ trợ bạn về mặt tinh thần bằng cách cầu thay cho bạn. Vì vậy, nếu bạn đang đấu tranh với sự thất vọng hoặc vô vọng, hãy cầu xin họ cầu nguyện cho bạn. Và ngay cả trong những lúc bạn cảm thấy mình không có ai, đừng quên rằng bạn vẫn có các thánh và thiên thần trên Thiên đàng. Hãy biết rằng qua lời cầu nguyện của các ngài, hy vọng của bạn nơi Thiên Chúa và sự chăm sóc yêu thương của Ngài dành cho bạn có thể được phục hồi.

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin rằng Chúa có thể và sẽ giúp con.”

Comments are closed.

phone-icon