Love and pray for your enemies – Suy niệm ngày 04.03.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, March 4, 2023

Love and pray for your enemies

Gospel Reading:  Matthew 5:43-48

43 “You have heard that it was said, `You shall love your neighbor and hate your enemy.’ 44 But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you, 45 so that you may be sons of your Father who is in heaven; for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. 46 For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? 47 And if you salute only your brethren, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? 48 You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect.

Thứ Bảy, ngày 04.03.2023                

Hãy yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù anh em

Mt 5,43-48

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Meditation: Do you know the love that conquers every fear, sin, and selfish desire? God renews his love for us each and every day. His love has the power to free us from every form of evil – selfishness, greed, anger, hatred, jealously and envy. In Jesus’ teaching on the law he does something quite remarkable and unheard of. He transforms the old law of justice and mercy with grace (favor) and loving-kindness.

Grace and loving-kindness

God is good to the unjust as well as the just. His love embraces saint and sinner alike. God seeks our highest good and teaches us to seek the greatest good of others, even those who hate or cause ill-will. Our love for others, including those who are ungrateful or selfish towards us, must be marked by the same kindness and mercy which God has shown to us. It is easier to show kindness and mercy when we can expect to benefit from doing so. How much harder when we can expect nothing in return. Our prayer for those who do us ill both breaks the power of revenge and releases the power of love to do good in the face of evil.

How can we possibly love as God loves and overcome evil with good? With God all things are possible. He gives power and grace to those who believe and accept the gift of the Holy Spirit. His love conquers all, even our hurts, fears, prejudices and griefs. Only the cross of Jesus Christ can free us from the tyranny of malice, hatred, revenge, and resentment and gives us the courage to return evil with good. Such love and grace has power to heal and to save from destruction. Do you know the power of Christ’s redeeming love and mercy?

Perfect – made whole

Was Jesus exaggerating when he said we must be perfect as our heavenly Father is perfect (Matthew 5:48)? Jesus’ command seems to parallel two passages from the Old Testament Scriptures. The first is where God instructed Abraham to “be perfect” or “blameless” before God (Genesis 17:1). The original meaning of “perfect” in Hebrew and the Aramaic dialect is “completeness” or “wholeness” – “not lacking in what is essential.”

The second passage that seems to parallel Jesus’ expression, “be perfect as your heavenly Father is perfect” is the command that God gave to Moses and the people of Israel to “be holy, for I am holy” (Leviticus 11:44,45; 19:2). God made each of us in his image and likeness (Genesis 1:26,27). That is why he calls us to grow in maturity and wholeness so we can truly be like him – a people who love as he loves and who choose to do what is good and to reject what is evil and contrary to his will (Ephesians 4:13-16).

God knows our sinfulness and weaknesses better than we do – and he assures us of his love, mercy, and help. That is why he freely gives us his power, strength, and gifts so that we may not lack anything we need to do his will and to live as his sons and daughters (2 Peter 1:3). Do you want to grow in your love for God and for your neighbor? Ask the Holy Spirit to purify and transform you in the image of the Father that you may walk in the joy and freedom of the Gospel.

“Lord Jesus, your love brings freedom and pardon. Fill me with your Holy Spirit and set my heart ablaze with your love that nothing may make me lose my temper, ruffle my peace, take away my joy, nor make me bitter towards anyone.”

Suy niệm:  Bạn có biết tình yêu chiến thắng mọi sợ hãi, tội lỗi, và ước muốn ích kỷ không? Thiên Chúa đổi mới tình yêu của Người đối với chúng ta mỗi và mọi ngày. Tình yêu của Người có sức mạnh giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức xấu xa, ích kỷ, tham lam, giận dữ, thù ghét, ghen tị, và đố kỵ. Trong giáo huấn của Đức Giêsu về lề luật, Người đã làm điều thật ấn tượng và chưa từng nghe bao giờ. Người biến đổi luật công bình của luật cũ với lòng thương xót và ơn sủng và lòng nhân từ yêu thương.

Ơn sủng và lòng nhân từ yêu thương

Thiên Chúa tốt lành đối với mọi người, người bất chính cũng như người công chính. Tình yêu của Người ôm lấy người thánh thiện cũng như người tội lỗi. Thiên Chúa tìm kiếm lợi ích cao nhất cho chúng ta và dạy chúng ta tìm kiếm lợi ích cao nhất cho người khác, kể cả những ai hận thù hay gây ra ý xấu. Tình yêu của chúng ta dành cho người khác, bao gồm những kẻ vô ơn hay ích kỷ với mình, phải được ghi dấu bằng cùng lòng nhân từ và thương xót mà Thiên Chúa đã bày tỏ với chúng ta. Thật dễ dàng hơn để bày tỏ lòng tốt và thương xót khi chúng ta có thể được lợi lộc từ điều đó. Khi chúng ta không mong gì cho sự đáp trả thì khó khăn hơn biết bao. Lời cầu của chúng ta cho những ai làm hại mình vừa đập tan sự trả thù và tạo nên sức mạnh tình yêu để lấy ơn báo oán.

Làm thế nào chúng ta có thể yêu như Chúa yêu, và chế ngự điều xấu bằng điều tốt? Với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Người ban sức mạnh và ơn sủng cho những ai tin tưởng và đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Tình yêu của Người chiến thắng tất cả, kể cả các tổn thương, sợ hãi, thành kiến, và đau khổ của chúng ta. Chỉ có thập giá của Đức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ác tâm, ghen ghét, hận thù, và oán giận và ban cho chúng ta sự can đảm để lấy ơn báo oán. Tình yêu và ơn sủng như thế có sức mạnh chữa lành và thoát khỏi sự hủy diệt. Bạn có biết sức mạnh tình yêu và lòng thương xót cứu độ của Đức Kitô không?

Hoàn hảo – nên trọn hảo   

Ðức Giêsu có phóng đại khi Người nói chúng ta phải nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành không (Mt 5,48)? Lệnh truyền của Đức Giêsu xem ra song song với hai câu trong Kinh thánh Cựu ước. Lời đầu tiên là nơi Thiên Chúa ra lệnh cho Abraham trở nên “hoàn hảo” hay “không tỳ ố” trước Thiên Chúa (St 17,1). Ý nghĩa nguyên thủy của hạn từ “hoàn hảo” trong tiếng Do Thái và Aramaic là “trọn vẹn” hay “đầy đủ” – “không thiếu những gì là quan trọng chủ yếu”.

Câu thứ hai xem ra song song với câu nói của Đức Giêsu “Hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành” là mệnh lệnh mà Thiên Chúa ban cho ông Moisen và dân Israel “Hãy thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11,44-45; 19,2). Thiên Chúa tạo dựng mỗi người chúng ta nên giống hình ảnh của Người (St 1,26-27). Đó là lý do tại sao Người kêu gọi chúng ta phải lớn lên trong sự trưởng thành và trọn hảo để chúng ta có thể thật sự nên giống Người – một dân biết yêu thương như Người yêu thương và là người chọn lựa làm điều lành và xa tránh điều dữ và những gì trái với ý của Người (Ep 4,13-16).

Thiên Chúa biết sự tội lỗi và yếu đuối của chúng ta hơn chúng ta biết về mình – và Người ban cho chúng ta tình yêu, lòng thương xót, và sự trợ giúp của Người. Đó là lý do tại sao Người ban cho chúng ta quyền lực, sức mạnh, và các ân sủng cách nhưng không để chúng ta có đủ mọi thứ cần thiết để thực thi ý Người và sống như con cái của Người (2Pr 1,3). Bạn có muốn lớn lên trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân không? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy và biến đổi bạn giống hình ảnh Cha để bạn có thể bước đi trong niềm vui và tự do của Tin mừng.

“Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa đem lại sự tự do và ơn tha thứ. Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa và đốt cháy tim con với tình yêu của Chúa để không có gì có thể làm con mất bình tĩnh, xáo trộn sự bình an, cướp đi niềm vui của con, cũng không khiến con nên cay đắng với mọi người.”

Comments are closed.

phone-icon