My Father is working still… – Suy niệm ngày 22.03.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, March 22, 2023

“My Father is working still, and I am working”

Gospel Reading: John 5:17-30

17 But Jesus answered them, “My Father is working still, and I am working.” 18 This was why the Jews sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath but also called God his Father, making himself equal with God. 19 Jesus said to them, “Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing; for whatever he does, that the Son does likewise. 20 For the Father loves the Son, and shows him all that he himself is doing; and greater works than these will he show him, that you may marvel. 21 For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom he will. 22 The Father judges no one, but has given all judgment to the Son, 23 that all may honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. 24 Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me, has eternal life; he does not come into judgment, but has passed from death to life. 25 “Truly, truly, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. 26 For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself, 27 and has given him authority to execute judgment, because he is the Son of man. 28 Do not marvel at this; for the hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice 29 and come forth, those who have done good, to the resurrection of life, and those who have done evil, to the resurrection of judgment. 30 “I can do nothing on my own authority; as I hear, I judge; and my judgment is just, because I seek not my own will but the will of him who sent me.

Thứ Tư, ngày 22.03.2023               

Cha Ta vẫn làm việc và Ta cũng làm việc

Ga 5,17-30

17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.

 

Meditation: Who can claim authority and power over life and death itself? Jesus not only made such a claim, he showed God’s power to heal and restore people to wholeness of life. He also showed the mercy of God by releasing people from their burden of sin and guilt. He even claimed to have the power to raise the dead to life and to execute judgment on all the living and dead. The Jewish authorities were troubled with Jesus’ claims and looked for a way to get rid of him. He either had to be a mad man and an imposter or who he claimed to be – God’s divine son. Unfortunately, they could not accept Jesus’ claim to be the Messiah, the anointed one sent by the Father to redeem his people. They sought to kill him because he claimed an authority and equality with God which they could not accept. They failed to recognize that this was God’s answer to the long-awaited prayers of his people: “In a time of favor I have answered you, in a day of salvation I have helped you” (Isaiah 49:8).

A “covenant” to the people

Jesus was sent by the Father as “a covenant to the people” to reconcile them with God and  restore to them the promise of paradise and everlasting life. Jesus’ words and actions reveal God’s mercy and  justice. Jesus fulfills the prophecy of Isaiah when he brings healing, restoration, and forgiveness to those who accept his divine message.

The religious authorities charged Jesus as a Sabbath-breaker and a blasphemer. They wanted to kill Jesus because he claimed equality with God – something they thought no mortal could say without blaspheming. Little did they understand that Jesus was both human and divine – the eternal Son with the Father and the human son, conceived by the Holy Spirit in the womb of Mary. Jesus answered their charge of breaking the Sabbath law by demonstrating God’s purpose for creation and redemption – to save and restore life. God’s love and mercy never ceases for a moment. Jesus continues to show the Father’s mercy by healing and restoring people, even on the Sabbath day of rest. When the religious leaders charged that Jesus was making himself equal with God, Jesus replied that he was not acting independently of God because his relationship is a close personal Father-Son relationship. He and the Father are united in heart, mind, and will. The mind of Jesus is the mind of God, and the words of Jesus are the words of God.

The unity of love and obedience 

Jesus also states that his identity with the Father is based on complete trust and obedience. Jesus always did what his Father wanted him to do. His obedience was not just based on submission, but on love. He obeyed because he loved his Father. The unity between Jesus and the Father is a unity of love – a total giving of oneself for the sake of another. That is why their mutual love for each other is perfect and complete. The Son loves the Father and gives himself in total obedience to the Father’s will. The Father loves the Son and shares with him all that he is and has. We are called to submit our lives to God with the same love, trust, and obedience which Jesus demonstrated for his Father.

If we wish to understand how God deals with sin and how he responds to our sinful condition, then we must look to Jesus. Jesus took our sins upon himself and nailed them to the cross. He, who is equal in dignity and stature with the Father, became a servant for our sake to ransom us from slavery to sin. He has the power to forgive us and to restore our relationship with God because he paid the price for our sins.

Jesus offers us abundant, life, peace, and joy

Jesus states that to accept him is life – a life of abundant peace and joy with God. But if we reject him, then we freely choose for death – an endless separation with an all-loving and merciful God. Do you want the abundant life which Jesus offers? Believe in him, the living Word of God, who became a man for our sake and our salvation, and reject whatever is false and contrary to the Gospel – the good news he came to give us.

“Lord Jesus, increase my love for you and unite my heart and will with yours, that I may only seek and desire what is pleasing to you.”

Suy niệm: Ai có thể tuyên bố có mọi quyền lực trên chính sự sống và sự chết? Ðức Giêsu không chỉ có lời tuyên bố như thế, Người còn cho thấy quyền năng của Thiên Chúa để chữa lành và phục hồi toàn bộ sự sống cho con người. Người cũng bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa bằng việc giải thoát con người khỏi gánh nặng của tội lỗi. Thậm chí, Người còn tuyên bố có quyền cho kẻ chết sống lại và phán xét kẻ sống và kẻ chết. Những người cầm quyền Do Thái khó chịu với những lời tuyên bố của Ðức Giêsu và tìm cách giết chết Người. Người hẳn là một người điên và là kẻ lừa đảo, hay là Đấng mà Ngài tuyên bố mình là – Con Thiên Chúa. Nhưng tiếc thay, họ không thể chấp nhận lời tuyên bố của Ðức Giêsu là Đấng Mêsia, là Đấng được xức dầu được Cha sai đến để cứu chuộc dân Người. Họ tìm cách giết Người, bởi vì Người đã tuyên bố có quyền năng và ngang hàng với Thiên Chúa, điều mà họ không thể chấp nhận được. Họ đã không nhận ra rằng đây chính là câu trả lời của Thiên Chúa đối với những lời cầu nguyện chờ đợi lâu ngày của dân Người: “Trong lúc thuận tiện, Ta đáp lời ngươi, trong ngày cứu độ, Ta sẽ cứu giúp ngươi” (Is 49,8).

“Giao ước” với con người

Ðức Giêsu được Cha sai tới như một “giao ước với dân” để giao hoà họ với Thiên Chúa và phục hồi cho họ lời hứa về Thiên đàng và sự sống đời đời. Những lời nói và hành động của Ðức Giêsu bộc lộ lòng thương xót và công lý của Thiên Chúa. Ðức Giêsu làm ứng nghiệm lời tiên báo của Isaia khi Ngài đem lại sự chữa lành, phục hồi, và ơn tha thứ cho những ai tiếp nhận sứ điệp thần linh của Người.

Các nhà cầm quyền tôn giáo buộc tội Ðức Giêsu là người vi phạm ngày Sabát và là người phạm thượng. Họ muốn giết Ðức Giêsu bởi vì Người đã tuyên bố mình ngang hàng với Thiên Chúa. Người tuyên bố ngang hàng với Thiên Chúa -điều mà họ nghĩ không người nào có thể nói mà không phạm tội phạm thượng. Họ hiểu rằng Ðức Giêsu vừa là con người vừa là Thiên Chúa – Con vĩnh cửu của Cha, và là con người, được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần trong lòng Đức Maria. Ðức Giêsu đã trả lời sự buộc tội của họ về việc vi phạm luật ngày Sabát bằng việc chứng tỏ mục đích của Thiên Chúa cho sự tạo dựng và cứu chuộc – là để cứu chữa và phục hồi sự sống. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ ngừng trong giây phút nào. Ðức Giêsu tiếp tục cho thấy lòng thương xót của Cha, thậm chí vào ngày Sabát, ngày nghỉ. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo buộc tội rằng Ðức Giêsu tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa, Ngài đáp lại rằng Người không hành động mà không lệ thuộc vào Thiên Chúa, bởi vì mối quan hệ của Ngài chính là mối quan hệ mật thiết của Cha và Con. Ngài và Cha hiệp nhất trong linh hồn, lý trí, và ý chí. Ý định của Ðức Giêsu là ý định của Thiên Chúa, và Lời của Ðức Giêsu là Lời Thiên Chúa.

Sự hiệp nhất giữa tình yêu và vâng phục

Ðức Giêsu cũng nói rằng căn tính của Người với Cha dựa trên sự tin cậy và vâng phục hoàn toàn. Ðức Giêsu luôn luôn làm những gì Cha muốn Người làm. Sự vâng phục của Người không dựa trên sự quy phục, nhưng dựa trên tình yêu. Người vâng phục bởi vì Người yêu mến Cha. Sự hiệp nhất giữa Ðức Giêsu và Cha là sự hiệp nhất của tình yêu – sự hiến mình trọn vẹn vì người khác. Đó là lý do tại sao tình yêu của các Ngài dành cho nhau thì hoàn hảo và trọn vẹn. Con yêu mến Cha và hiến mình trong sự vâng phục hoàn toàn trước ý Cha. Cha yêu mến Con và chia sẻ với Con tất cả những gì Người là và Người có. Chúng ta cũng được mời gọi quy phục cuộc đời mình trước Thiên Chúa với cùng một tình yêu, sự tin cậy, và sự vâng phục mà Ðức Giêsu đã chứng tỏ với Cha Người.

Nếu chúng ta muốn hiểu cách thức Thiên Chúa ứng xử với tội lỗi và Người trả giá cho điều kiện tội lỗi của chúng ta ra sao, thì chúng ta phải nhìn vào Ðức Giêsu. Ðức Giêsu đã gánh lấy những tội lỗi của chúng ta trên mình và đóng đinh chúng vào thập giá. Người, Đấng ngang hàng trong căn tính và dạng thức với Cha, đã trở nên người tôi tớ vì chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Người có quyền năng để tha thứ cho chúng ta và phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, bởi vì Người đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta.

Đức Giêsu ban cho chúng ta sự sống, bình an, và niềm vui sung mãn

Ðức Giêsu nói rằng đón nhận Ngài là sống – sự sống của sự bình an và niềm vui sung mãn với Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta khước từ Ngài, thì chúng ta đã tự chọn cái chết – sự chia cắt vĩnh viễn với một Thiên Chúa toàn ái và đầy thương xót. Bạn có muốn sự sống sung mãn mà Ðức Giêsu đề cử không? Hãy tin tưởng vào Người, Lời hằng sống của Thiên Chúa, Đấng đã trở nên người vì chúng ta và vì phần rỗi chúng ta, và hãy loại bỏ những gì sai trái và đi ngược lại với Tin mừng – Tin mừng Người đến để ban cho chúng ta.

“Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng tình yêu của con dành cho Chúa và kết hợp lòng trí con với lòng trí của Chúa, để con có thể chỉ tìm kiếm những gì làm vui lòng Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon