The master of the servant was… – Suy niệm theo WAU ngày 14.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The master of the servant was moved with compassion, sent him home, and forgave the debt (Mt 18:27)

When artists plan their paintings, they think of how to situate every shape and shadow to draw viewers’ eyes exactly where they want them to focus. At the same time, artists will include other details that help tell a larger story. Today’s Gospel is one example of this: Jesus’ parable draws our attention at first to the unmerciful servant who seems to be at the center of the action. But there is another figure in the story who is even more important: the king, who shows the servant great kindness and mercy.

What can we say about this king? He responded with compassion to the servant who owed him an immense amount of money. He didn’t just give the man more time to pay it back; he wiped the slate clean (Matthew 18:27). As we later learn, this merciful king is like God, who wants his mercy toward us to be an example of how we should treat others.

That’s easier said than done, right? We might set out to be forgiving, but it’s hard to follow through when someone hurts us, knowingly or not. It’s even more difficult to forgive the same person repeatedly if he or she hurts us repeatedly (Matthew 18:21-22). Yet as we get to know God’s character and reflect on his mercy toward us, we might find that his compassion moves us over time to become more merciful to the people around us.

One of the best ways we learn about God’s mercy is by reflecting on the Scriptures. Take today’s responsorial psalm, for example. The psalmist uses words like “compassion,” “goodness,” and “kindness” to describe the Lord (Psalm 25:6, 7).

Today, choose one of these words and reflect on it. Have you experienced God’s compassion or goodness or kindness for yourself? How are you experiencing it now? Let these experiences stay with you and help soften your heart each day so that it becomes more like his-a heart full of mercy and always ready to forgive and wipe the slate clean!

“Father, I want to be merciful as you are merciful. Give me a heart like yours.”

Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ (Mt 18,27)

Khi các họa sĩ lên kế hoạch cho bức tranh của mình, họ nghĩ cách sắp xếp mọi hình dạng và bóng tối để thu hút ánh nhìn của người xem vào chính xác nơi họ muốn họ tập trung vào. Đồng thời, các họa sĩ sẽ bao gồm các chi tiết khác giúp kể một câu chuyện lớn hơn. Bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ về điều này: Dụ ngôn của Chúa Giêsu thoạt tiên thu hút sự chú ý của chúng ta đến người đầy tớ không có lòng thương xót, người dường như là trung tâm của hành động. Nhưng có một nhân vật khác trong câu chuyện thậm chí còn quan trọng hơn: nhà vua, người đã dành cho người đầy tớ lòng nhân từ và lòng thương xót vô cùng.

Chúng ta có thể nói gì về vị vua này? Ông đã bày tỏ lòng trắc ẩn với người đầy tớ mắc nợ ông một số tiền lớn. Ông không chỉ cho người này thêm thời gian để trả lại số tiền đó; ông đã tha hết món nợ (Mt 18,27). Sau này chúng ta biết được rằng vị vua đầy lòng thương xót này cũng giống như Thiên Chúa, Đấng muốn lòng thương xót của Ngài dành cho chúng ta để làm gương cho chúng ta về cách đối xử với người khác.

Điều đó nói dễ hơn làm, phải không? Chúng ta có thể bắt đầu tha thứ, nhưng thật khó để làm theo khi ai đó làm tổn thương chúng ta, dù cố ý hay không. Thậm chí còn khó tha thứ cho cùng một người nhiều lần nếu họ liên tục làm tổn thương chúng ta (Mt 18,21-22). Tuy nhiên, khi biết về bản tính của Thiên Chúa và suy gẫm về lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta, chúng ta có thể thấy rằng lòng trắc ẩn của Ngài dần dần thúc đẩy chúng ta trở nên thương xót hơn đối với những người xung quanh.

Một trong những cách tốt nhất để chúng ta học về lòng thương xót của Thiên Chúa là suy gẫm về Kinh thánh. Ví dụ như bài thánh vịnh đáp ca hôm nay. Tác giả Thánh vịnh sử dụng những từ như “lòng trắc ẩn”, “nhân từ” và “tốt lành” để mô tả về Chúa (Tv 25,6. 7).

Hôm nay, hãy chọn một trong những từ này và suy gẫm về nó. Bạn đã kinh nghiệm được lòng trắc ẩn hay sự tốt lành hay lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho chính mình chưa? Làm thế nào bạn đang trải nghiệm nó bây giờ? Hãy để những kinh nghiệm này ở lại với bạn và giúp làm dịu tấm lòng của bạn mỗi ngày để nó trở nên giống tấm lòng của Ngài hơn – một tấm lòng đầy lòng thương xót và luôn sẵn sàng tha thứ và xóa sạch vết nhơ!

“Lạy Cha, con muốn được thương xót như Cha thương xót. Xin ban cho con một trái tim giống như của Cha.”

Comments are closed.

phone-icon