They took counsel how to put him to death – Suy niệm ngày 01.04.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, April 1, 2023

They took counsel how to put him to death

Gospel Reading:  John 11:45-56  

45 Many of the Jews therefore, who had come with Mary and had seen what he did, believed in him; 46 but some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. 47 So the chief priests and the Pharisees gathered the council, and said, “What are we to do? For this man performs many signs. 48 If we let him go on thus, every one will believe in him, and the Romans will come and destroy both our holy place and our nation.” 49 But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, “You know nothing at all; 50 you do not understand that it is expedient for you that one man should die for the people, and that the whole nation should not perish.” 51 He did not say this of his own accord, but being high priest that year he prophesied that Jesus should die for the nation, 52 and not for the nation only, but to gather into one the children of God who are scattered abroad. 53 So from that day on they took counsel how to put him to death.54 Jesus therefore no longer went about openly among the Jews, but went from there to the country near the wilderness, to a town called  Ephraim; and there he stayed with the disciples. 55 Now the Passover of the Jews was at hand, and many went up from the country to Jerusalem before the Passover, to purify themselves. 56 They were looking for Jesus and saying to one another as they stood in the temple, “What do you think? That he will not come to the feast?”

Thứ Bảy, ngày 01.04.2023           

Họ triệu tập thượng hội đồng tìm cách giết chết Người

Ga 11,45-56

45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm.47 Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ.48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.”49 Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả,50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.”51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân,52 và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.53 Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su.54 Vậy Đức Giê-su không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ.55 Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do-thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ.56 Họ tìm Đức Giê-su và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau: “Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không?”

Meditation: Do you allow fear or opposition to hold you back from doing God’s will? Jesus set his face like flint toward Jerusalem, knowing full well what awaited him there (Luke 9:51; Isaiah 50:7). It was Jewish belief that when the high priest asked for God’s counsel for the nation, God spoke through him. What dramatic irony that Caiaphas prophesied that Jesus must die for the nation. The prophet Ezekiel announced that God would establish one people, one land, one prince, and one sanctuary forever. 

Jesus suffered for us sinners the punishment we deserved for our sins

Luke adds to Caiphas’s prophecy that Jesus would gather into one the children of God who are scattered abroad. Jesus came to lay down his life for the many, but not in a foolish reckless manner so as to throw it away before his work was done. He retired until the time had come when nothing would stop his coming to Jerusalem to fulfill his Father’s mission.

St. Augustine of Hippo (354-430 AD) wrote:

“The passion of our Lord and Savior Jesus Christ is the hope of glory and a lesson in patience… He loved us so much that, sinless himself, he suffered for us sinners the punishment we deserved for our sins. How then can he fail to give us the reward we deserve for our righteousness, for he is the source of righteousness? How can he, whose promises are true, fail to reward the saints when he bore the punishment of sinners, though without sin himself? Brethren, let us then fearlessly acknowledge, and even openly proclaim, that Christ was crucified for us; let us confess it, not in fear but in joy, not in shame but in glory.”

The way to glory and victory for us is through the cross of Jesus Christ. Are you ready to take up your cross and follow Christ in his way of victory?

“Lord Jesus, may we your disciples be ever ready to lay down our lives in conformity to your will, to willingly suffer and die for you, that we may also share in your victory and glory.”

Suy niệm:  Bạn có cho phép sự sợ hãi hay chống đối níu kéo bạn không cho thực hiện ý Thiên Chúa không? Ðức Giêsu quyết tâm tiến về Giêrusalem, biết rất rõ những gì đang đợi Người ở đó (Lc 9,51; Is 50,7). Người Dothái tin rằng khi vị thượng tế nài xin lời khuyên của Thiên Chúa cho đất nước, Thiên Chúa sẽ nói ngang qua ông. Thật là bản kịch châm biếm: Caipha đã nói tiên tri rằng Ðức Giêsu phải chết thay cho dân. Ngôn sứ Êdêkien đã loan báo rằng Thiên Chúa sẽ thiết lập một dân tộc, một đất nước, một hoàng tử, và một nơi thánh cho tới muôn đời.

Đức Giêsu đã chịu đau khổ vì chúng ta là những tội nhân, mang lấy hình phạt mà chúng ta đáng chịu vì tội lỗi của mình

Luca thêm vào lời tiên tri của Caipha rằng Ðức Giêsu sẽ quy tụ con cái Thiên Chúa thành một, những người tản mác khắp nơi. Ðức Giêsu đến để hiến mạng sống mình cho nhiều người, nhưng không phải trong một cách thức dại dột liều lĩnh, như thể vứt bỏ nó đi để công việc của Người được hoàn thành. Người ẩn mình cho tới giờ đến, khi không có điều gì có thể ngăn chặn Người tiến về Giêrusalem để hoàn thành sứ mệnh của Cha Người.

Thánh Augustine Hippo (354-430 AD) đã viết:

“Cuộc khổ nạn của Đức Chúa và Đấng cứu chuộc chúng ta, Đức Giêsu Kitô, là niềm hy vọng vinh quang và là bài học kiên nhẫn… Người yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi, mặc dù vô tội, Người đã gánh chịu cho chúng ta là những tội nhân, hình phạt mà chúng ta đáng chịu vì tội lỗi của mình. Làm thế nào Người có thể quên ban cho chúng ta phần thưởng chúng ta xứng đáng cho sự công chính của mình, vì Người là nguồn mạch của sự công chính? Làm sao Người, các lời hứa của Người đều là sự thật, có thể quên ban thưởng cho các thánh khi Người chịu hình phạt của các tội nhân, mặc dầu Người vô tội? Thưa anh em, chúng ta hãy mạnh dạn thừa nhận, và thậm chí công khai tuyên bố rằng Đức Kitô đã bị đóng đinh vì chúng ta; chúng ta hãy tuyên xưng điều đó, không phải trong sợ hãi nhưng trong sự vui mừng, không phải trong xấu hổ nhưng trong sự vinh quang.”

Con đường dẫn tới vinh quang và chiến thắng dành cho chúng ta phải ngang qua thập giá của Ðức Giêsu Kitô. Bạn có sẵn sàng vác thánh giá mình và theo Đức Kitô trong con đường chiến thắng của Người không?

“Lạy Chúa, chớ gì chúng con, các môn đệ của Chúa luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống mình trong sự thích nghi với ý Chúa, để sẵn sàng chịu đau khổ và chết cho Chúa, để chúng con cũng có thể chia sẻ vinh quang và chiến thắng của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon