Whoever keeps My word will never see death – Suy niệm theo WAU ngày 30.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Whoever keeps My word will never see death (John 8:51)

“Never see death”? How can that be? We know that our bodies can’t last forever. We’ve experienced the death of friends and loved ones. And unless the Lord returns soon, each of us will experience death as well.

St. Paul gives us a hint. He says we have already died. “We were indeed buried with him through baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead . . . , we too might live in newness of life” (Romans 6:4). On the day of our baptism, we were brought to share in Christ’s dying and all he accomplished through his death. We died in those waters, and we rose possessing God’s own life, a life that can never die. United to Christ, we are given the grace to “keep his word” (John 8:51) and carry that word with us into heaven. Death is not our final destiny!

How can an understanding of this priceless gift of everlasting life affect the way we look at death?

It can drive away fear. Although we may naturally feel fear, nothing-not even death-can separate us from the love of God in Christ Jesus (Romans 8:38). Whenever we step over that final precipice, we are caught in the arms of his everlasting love. With that perspective, we can deal with any lesser fears.

It can put loneliness to flight. We are not alone! Jesus remains close to us in our triumphs and exhilarations as well as in our sickness, suffering, rejection, frustration, and confusion. And he calls us into a community of faith with all who have also died to sin and selfishness and awakened to life in the kingdom of love.

It can provide clear direction, helping us let go of lesser concerns and prioritize what matters most in the long run: love of God and love of neighbor. Take a look at what worries you, where you invest your energy. Will you be taking that with you into the heavenly kingdom?

How richly our generous God blessed us on the day of our baptism! He has his own everlasting life with us! Stay close to him, treasure his love and his word, and let them give you hope beyond the grave.

“Jesus, thank you for uniting me with you on the day of my baptism. I look forward to living with you forever.”

Ai giữ lời Ta sẽ không bao giờ thấy sự chết (Ga 8,51)

“Không bao giờ thấy cái chết”? Làm thế nào mà có thể được? Chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta không thể tồn tại mãi mãi. Chúng ta đã trải nghiệm qua cái chết của bạn bè và những người thân yêu. Và trừ khi Chúa sớm trở lại, nếu không mỗi người chúng ta cũng sẽ trải qua cái chết.

Thánh Phaolô cho chúng ta một gợi ý. Ngài nói rằng chúng ta đã chết rồi. “Thật vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài qua phép rửa trong sự chết, để giống như Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết…, thì chúng ta cũng được sống trong đời sống mới” (Rm 6,4). Vào ngày chịu phép rửa, chúng ta được dự phần vào sự chết của Đức Kitô và tất cả những gì Ngài đã hoàn thành qua sự chết của mình. Chúng ta đã chết trong những dòng nước đó, và chúng ta sống lại với sự sống của chính Chúa, một sự sống không bao giờ chết. Được hiệp nhất với Đức Kitô, chúng ta được ban cho ân sủng để “giữ lời Ngài” (Ga 8,51) và mang lời đó cùng chúng ta lên thiên đàng. Cái chết không phải là định mệnh cuối cùng của chúng ta!

Làm thế nào sự hiểu biết về món quà vô giá là sự sống vĩnh cửu này có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận sự chết?

Nó có thể xua tan nỗi sợ hãi. Mặc dù chúng ta có thể cảm thấy sợ hãi một cách tự nhiên, nhưng không có gì – ngay cả cái chết – có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô (Rm 8,38). Bất cứ khi nào chúng ta bước qua ranh giới cuối cùng đó, chúng ta được ôm ấp trong vòng tay tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Với quan điểm đó, chúng ta có thể đối phó với bất kỳ nỗi sợ hãi nhỏ hơn nào.

Nó có thể xua đuổi sự cô đơn. Chúng ta không đơn độc! Chúa Giêsu vẫn ở gần chúng ta trong những chiến thắng và niềm hân hoan cũng như trong bệnh tật, đau khổ, bị từ chối, thất vọng và bối rối của chúng ta. Và Ngài mời gọi chúng ta vào một cộng đồng đức tin với tất cả những người đã chết cho tội lỗi và ích kỷ và được thức tỉnh để sống trong vương quốc tình yêu.

Nó có thể đưa ra hướng đi rõ ràng, giúp chúng ta bỏ qua những mối quan tâm nhỏ nhặt hơn và ưu tiên cho điều quan trọng nhất về lâu dài: tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Hãy xem những gì làm bạn lo lắng, nơi bạn đầu tư năng lượng của mình. Bạn sẽ mang theo điều đó với bạn vào thiên quốc chứ?

Thiên Chúa đã ban phước dồi dào biết bao cho chúng ta trong ngày chúng ta chịu phép rửa! Ngài có cuộc sống vĩnh cửu của riêng mình với chúng ta! Ở gần Ngài, trân trọng tình yêu và lời nói của Ngài, và để chúng cho bạn hy vọng bên kia nấm mồ.

“Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã hiệp nhất con với Chúa vào ngày con chịu phép rửa. Con mong được sống với Chúa mãi mãi.”

Comments are closed.

phone-icon