You are not far from the kingdom of God – Suy niệm ngày 17.03.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, March 17, 2023

“You are not far from the kingdom of God”

Gospel Reading:  Mark 12:28-34

28 And one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, “Which  commandment is the first of all?” 29 Jesus answered, “The first is, `Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one; 30 and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength.’ 31 The second is this, `You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.” 32 And the scribe said to him, “You are right, Teacher; you have truly said that he is one, and there is no other but he; 33 and to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one’s neighbor as oneself, is much  more than all whole burnt offerings and sacrifices.” 34 And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” And after that no one dared to ask him any question.

Thứ Sáu, ngày 17.03.2023         

Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu

Mc 12,28-34

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? “29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

 

Meditation: What is the best and sure way to peace, happiness, and abundant life? The prophet Hosea addressed this question with his religious community – the people of Israel. Hosea’s people lived in a time of economic anxiety and fear among the nations. They were tempted to put their security in their own possessions and in their political alliances with other nations rather than in God. Hosea called his people to return to God to receive pardon, healing, and restoration. He reminded them that God would “heal their faithlessness and love them freely” (Hosea 14:4). God’s ways are right and his wisdom brings strength and blessing to those who obey him.

The grace and power of love and obedience

How does love and obedience to God’s law go together? The Pharisees prided themselves in the knowledge of the law and their ritual requirements. They made it a life-time practice to study the 613 precepts of the Old Testament along with the numerous rabbinic commentaries. They tested Jesus to see if he correctly understood the law as they did. Jesus startled them with his profound simplicity and mastery of the law of God and its purpose.

What does God require of us? Simply that we love as he loves! God is love and everything he does flows from his love for us. God loved us first and our love for him is a response to his exceeding grace and kindness towards us. The love of God comes first and the love of neighbor is firmly grounded in the love of God. The more we know of God’s love and truth the more we love what he loves and reject what is hateful and contrary to his will.

The love which conquers all

What makes our love for God and his commands grow in us? Faith in God and hope in his promises strengthen us in the love of God. They are essential for a good relationship with God, for being united with him. The more we know of God the more we love him and the more we love him the greater we believe and hope in his promises. The Lord, through the gift of the Holy Spirit, gives us a new freedom to love as he loves (Galatians 5:13). Do you allow anything to keep you from the love of God and the joy of serving others with a generous heart? Paul the Apostle says: hope does not disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us (Romans 5:5). Do you know the love which conquers all?

“We love you, O our God; and we desire to love you more and more. Grant to us that we may love you as much as we desire, and as much as we ought. O dearest friend, who has so loved and saved us, the thought of whom is so sweet and always growing sweeter, come with Christ and dwell in our hearts; that you keep a watch over our lips, our steps, our deeds, and we shall not need to be anxious either for our souls or our bodies. Give us love, sweetest of all gifts, which knows no enemy. Give us in our hearts pure love, born of your love to us, that we may love others as you love us. O most loving Father of Jesus Christ, from whom flows all love, let our hearts, frozen in sin, cold to you and cold to others, be warmed by this divine fire. So help and bless us in your Son.” (Prayer of Anselm, 12th century)

Suy niệm: Con đường đúng đắn và chắn chắn nào dẫn tới cuộc sống bình an, hạnh phúc, và sung mãn? Ngôn sứ Hôsê đã đưa ra câu hỏi này với cộng đồng tôn giáo của mình – dân Israel. Dân của Hôsê sống trong thời gian lo lắng về kinh tế và sợ hãi các quốc gia. Họ bị cám dỗ đặt sự an toàn của mình vào trong những sở hữu vật chất của mình và trong các mối đồng minh chính trị với các quốc gia khác hơn là Thiên Chúa. Hôsê đã kêu gọi dân mình trở về với Thiên Chúa để lãnh nhận sự tha thứ, chữa lành, và sự phục hồi. Ông nhắc nhở họ rằng Thiên Chúa sẽ “chữa họ khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương họ hết tình” (Hs 14,5). Các đường lối của Người đúng đắn và sự khôn ngoan của Người đem lại sức mạnh và phúc lành cho những ai vâng phục Người.

Ân sủng và sức mạnh của tình yêu và vâng phục

Làm thế nào tình yêu và sự vâng phục lề luật Thiên Chúa gắn kết với nhau? Những người Pharisêu tự hào về sự hiểu biết lề luật và những đòi hỏi của nghi thức lề luật. Họ phải bỏ thời gian cả đời để học hỏi 613 khoản luật Cựu ước, cùng với vô số những lời giải thích lề luật của các bậc thầy. Họ đã thử Đức Giêsu để xem Người có hiểu đúng lề luật như họ không. Đức Giêsu đã khiến họ phải kinh hãi với sự dễ hiểu sâu sắc và thành thạo luật Chúa và mục đích của nó.

Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta điều gì? Đơn giản là yêu như Chúa yêu! Thiên Chúa là tình yêu và mọi việc Người làm đều phát xuất từ tình yêu đối với chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, và tình yêu của chúng ta dành cho Người là sự đáp trả ơn sủng và lòng nhân hậu bao la của Người dành cho chúng ta. Tình yêu của Chúa đi trước, và tình yêu của Chúa là nền tảng vững chắc cho tình yêu tha nhân. Chúng ta càng hiểu biết tình yêu và chân lý của Chúa, chúng ta càng yêu những gì Người yêu, và loại bỏ những gì đáng ghét và trái ngược với ý của Người.

Tình yêu chiến thắng tất cả

Điều gì làm cho tình yêu của chúng ta dành cho Chúa và các điều răn của Người được lớn lên trong chúng ta? Niềm tin tưởng vào Chúa, và lòng hy vọng vào những lời hứa của Người củng cố chúng ta trong tình yêu của Chúa. Chúng rất cần thiết cho mối quan hệ tốt đẹp với Chúa, cho mối thông hiệp với Người. Chúng ta càng hiểu biết Chúa bao nhiêu, chúng ta càng yêu mến Chúa bấy nhiêu. Và chúng ta càng yêu mến Chúa bao nhiêu, chúng ta càng tin tưởng và hy vọng vào những lời hứa của Người bấy nhiêu. Đức Giêsu, ngang qua ơn huệ của Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta sự tự do mới để yêu như Ngài yêu (Gl 5,13). Bạn có cho phép bất cứ điều gì ngăn cản, để bạn không yêu mến Thiên Chúa và vui vẻ phục vụ tha nhân với một trái tim quảng đại không? Thánh Phaolô tông đồ nói: niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng, bởi vì tình yêu của Chúa tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban tặng cho chúng ta (Rm 5,5). Bạn có biết tình yêu chiến thắng tất  cả không?

“Lạy Thiên Chúa, chúng con yêu mến Chúa, và chúng con ước ao yêu mến Chúa ngày càng nhiều hơn. Xin ban ơn cho chúng con, để chúng con có thể yêu mến Chúa nhiều như chúng con ao ước, và nhiều như chúng con phải yêu mến. Ôi người Bạn thân thiết nhất, Đấng rất đáng yêu mến và đã cứu chuộc chúng con, tư tưởng của Chúa quá ngọt ngào và luôn luôn gia tăng sự ngọt ngào hơn nữa, xin hãy đến cùng với Đức Kitô và ở lại trong linh hồn chúng con, để Ngài canh giữ môi miệng của chúng con, bước chân của chúng con, những việc làm của chúng con, và chúng con sẽ không phải lo lắng cho linh hồn hay thân xác của mình nữa. Xin ban cho chúng con tình yêu, sự ngọt ngào nhất của mọi ân huệ, không hề có thù địch nào. Xin ban cho lòng chúng con tình yêu tinh ròng, được sinh bởi tình yêu của Chúa dành cho chúng con, để chúng con có thể yêu thương người khác, như Chúa yêu thương chúng con. Ôi Cha đáng yêu mến của Đức Giêsu Kitô, từ nơi Cha tuôn đổ tất cả mọi tình yêu thương, xin cho tâm hồn chúng con, đang băng giá trong tội lỗi, đang khô khan với Cha và với tha nhân, được sưởi ấm bởi ngọn lửa thần linh này. Xin trợ giúp và chúc lành cho chúng con trong Con của Cha”. (Lời cầu nguyện của Anselm, thế kỷ thứ 12)

Comments are closed.

phone-icon