Betrayal and faltering loyalty to Jesus – Suy niệm ngày 04.04.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, April 4, 2023

Betrayal and faltering loyalty to Jesus

Gospel Reading: John 13:21-33,36-38

21 When Jesus had thus spoken, he was troubled in spirit, and testified, “Truly, truly, I say to you, one of you will betray me.” 22 The disciples looked at one another, uncertain of whom he spoke. 23 One of his disciples, whom Jesus loved, was lying close to the breast of Jesus; 24 so Simon Peter beckoned to him and said, “Tell us who it is of whom he speaks.” 25 So lying thus, close to the breast of Jesus, he said to him, “Lord, who is it?” 26 Jesus answered, “It is he to whom I shall give this morsel when I have dipped it.” So when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. 27 Then after the morsel, Satan entered into him. Jesus said to him, “What you are going to do, do quickly.” 28 Now no one at the table knew why he said this to him. 29 Some thought that, because Judas had the money box, Jesus was telling him, “Buy what we need for the feast”; or, that he should give something to the poor.30 So, after receiving the morsel, he immediately went out; and it was night.31 When he had gone out, Jesus said, “Now is the Son of man glorified, and in him God is glorified; 32 if God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and glorify him at once. 33 Little children, yet a little while I am with you. You will seek me; and as I said to the Jews so now I say to you, `Where I am going you cannot come.’ 36 Simon Peter said to him, “Lord, where are you going?” Jesus answered, “Where I am going you cannot follow me now; but you shall follow afterward.” 37 Peter said to him, “Lord, why cannot I follow you now? I will lay down my life for you.” 38 Jesus answered, “Will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, the cock will not crow, till you have denied me three times.

Thứ Ba, ngày 04.04.2023           

Sự phản bội và lòng trung thành sa sút đối với Ðức Giêsu

Ga 13,21-33.36-38

21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su.24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? “25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy? “26 Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt.27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi! “28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế.29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo.30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi tôi đi, các người không thể đến được”, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy? ” Đức Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.”37 Ông Phê-rô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy! “38 Đức Giê-su đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

Meditation: Jesus’ disciples were put to the test as Jesus prepared to make the final and ultimate sacrifice of his own life for their sake and for all the world. What was different between Peter and Judas? Judas deliberately betrayed his Master while Peter, in a moment of weakness, denied him with an oath and a curse. Judas’ act was cold and calculated. Peter, however, never meant to do what he did. He acted impulsively, out of weakness and cowardice. Jesus knew both the strength of Peter’s loyalty and the weakness of his resolution. He had a habit of speaking with his heart without thinking through the implications of what he was saying.

Disordered love leads to hurtful desires and wrong deeds

The treachery of Judas, however, is seen at its worst when Jesus makes his appeal by showing special affection to him at his last supper. John says that Satan entered into Judas when he rejected Jesus and left to pursue his evil course. Satan can twist love and turn it into hate. He can turn holiness into pride, discipline into cruelty, affection into complacency. We must be on our guard lest Satan turn us from the love of God and the path which God has chosen for us.

God never withholds his persevering grace and strength to those who cling to him

The Holy Spirit will give us grace and strength in our time of testing. If we submit to Jesus we will walk in the light of his truth and love. If we turn our backs on him we will stumble and fall in the ways of sin and darkness. Are you ready to follow Jesus in his way of the cross?

“Give me, O Lord, a steadfast heart which no unworthy thought can drag downwards; an unconquered heart which no tribulation can wear out; an upright heart which no unworthy purpose may tempt aside. Bestow upon me also, O Lord my God, understanding to know you, diligence to seek you, wisdom to find you, and a faithfulness that may finally embrace you; through Jesus Christ, our Lord.”  (Prayer of Thomas Aquinas)

Suy niệm: Các môn đệ của Ðức Giêsu bị đặt vào thử thách khi Ðức Giêsu chuẩn bị thực hiện sự hy sinh cuối cùng của đời mình cho họ và cho toàn thể nhân loại. Có sự khác biệt nào giữa Phêrô và Giuđa không? Giuđa đã cố tình phản bội Thầy mình, trong khi Phêrô trong giây phút yếu đuối đã chối bỏ Người với lời thề và sự nguyền rủa. Hành động của Giuđa lạnh lùng và có tính toán. Còn Phêrô không bao giờ có ý làm những gì ông đã làm. Ông đã hành động hấp tấp vì yếu đuối và nhát sợ. Ðức Giêsu biết được sức mạnh lòng trung thành của Phêrô lẫn sự quyết tâm yếu kém của Phêrô. Ông có thói quen nói thẳng mà không nghĩ đến những gì mình đang nói.

Tình yêu lộn xộn dẫn tới những ao ước tai hại và những việc làm sai trái

Còn sự phản bội của Giuđa được coi là tệ hại nhất, khi Ðức Giêsu lên tiếng mời gọi, bằng việc bày tỏ tình thương đặc biệt đối với ông ở bữa tiệc ly. Gioan nói rằng Satan đã nhập vào Giuđa khi ông khước từ và lìa bỏ Ðức Giêsu để chạy theo ý đồ xấu xa của mình. Satan có thể bóp chẹt tình yêu và biến đổi nó thành sự ghen ghét. Nó có thể biến đổi sự thánh thiện thành tính kiêu ngạo, kỷ luật thành sự khắc nghiệt, thiện ý thành sự tự mãn. Chúng ta phải đề phòng kẻo Satan lôi kéo chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa và đường lối mà Người đã chọn cho chúng ta.

Thiên Chúa không bao giờ giữ lại ơn kiên nhẫn và sức mạnh của Người cho những ai bám lấy Người

Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta ơn sủng và sức mạnh trong thời gian thử thách. Nếu chúng ta vâng phục Ðức Giêsu, chúng ta sẽ bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Người. Nếu chúng ta quay lưng lại với Người, chúng ta sẽ sẩy chân và vấp ngã trong những đường lối tội lỗi và bóng tối. Bạn có sẵn sàng bước theo Ðức Giêsu trên con đường thập giá không?

“Lạy Chúa, xin ban cho con một tấm lòng kiên định mà không một tư tưởng bất xứng nào có thể lôi kéo nó xuống; một tấm lòng bất khuất mà không một đau khổ nào có thể làm nó kiệt quệ; một tấm lòng ngay thẳng mà không một mục đích bất xứng nào có thể cám dỗ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin cho con trí thông minh hiểu biết Chúa, sự siêng năng tìm kiếm Chúa, sự khôn ngoan để nhận ra Chúa, và lòng trung thành để cuối cùng có thể ôm lấy Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”. (Lời cầu nguyện của thánh Thomas Aquinas)

Comments are closed.

phone-icon