Come to Galilee – Suy niệm theo WAU đêm vọng Phục Sinh

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Come to Galilee (Mt 28:10)

This is a night of vigil as we prepare to meet the risen Lord. But our waiting is not meant to be passive or idle. No, Jesus has a mission for us. Speaking through Mary Magdalene, he tells the apostles, and us, “Go to Galilee, and there [you]will see me” (Matthew 28:10).

For the apostles, Galilee was the place of beginning. It was where they had first met Jesus and began following him. By summoning them back to Galilee, Jesus was summoning them to the beginning of a new life filled with the joy of his resurrection. Now they could start afresh with him, freed from any guilt or shame over the events of the past few days.

Galilee was also the place of mission. It was in Galilee that Jesus first sent them out to proclaim his good news, heal the sick, and drive out demons (Matthew 10:1). And now he was about to send them out once more. Only this time, they would announce his resurrection and the defeat of sin and death. They would proclaim the gift of the Holy Spirit and share that gift with everyone they encountered. And they would establish the Church as a permanent sign to the world that Jesus truly is Lord.

This can be a time of beginnings for us as well. Lent is over, and we are now on the cusp of something new and exciting: Christ is risen, and redemption is ours! Every one of our sins has been washed away, and we can start anew, filled with the joy of salvation. And just like the apostles, we can take up a new mission: to live as witnesses to the resurrection. By living in the joy of our redemption, we can show our neighbors that Jesus truly is alive and that he is ready to work wonders in their lives.

So run to the empty tomb tonight and marvel at the sight. Then head for Galilee. Tomorrow is a new day, and the risen Jesus is waiting to meet you!

All praise to you, risen Lord Jesus! You make all things new!

Hãy đến Galilê (Mt 28,10)

Đây là đêm canh thức khi chúng ta chuẩn bị đón Chúa phục sinh. Nhưng sự chờ đợi của chúng ta không có nghĩa là thụ động hay nhàn rỗi. Không, Chúa Giêsu có một sứ mạng cho chúng ta. Qua Maria Mađalêna, Ngài nói với các tông đồ và chúng ta: “Hãy đi đến Galilê, ở đó anh em sẽ thấy ta” (Mt 28,10).

Đối với các tông đồ, Galilê là nơi khởi đầu. Đó là nơi họ gặp Chúa Giêsu lần đầu tiên và bắt đầu đi theo ngài. Khi triệu tập họ trở lại Galilê, Chúa Giêsu mời gọi họ bắt đầu một cuộc sống mới tràn ngập niềm vui phục sinh của Ngài. Bây giờ họ có thể bắt đầu lại từ đầu với Ngài, thoát khỏi bất kỳ cảm giác tội lỗi hay xấu hổ nào về những sự kiện trong vài ngày qua.

Galilê cũng là nơi truyền giáo. Chính tại Galilê, Chúa Giêsu lần đầu tiên sai họ đi rao giảng tin mừng, chữa lành người bệnh và đuổi quỷ (Mt 10,1). Và bây giờ Ngài sắp gửi họ ra ngoài một lần nữa. Chỉ lần này, họ mới công bố sự phục sinh của Ngài và sự đánh bại tội lỗi và sự chết. Họ sẽ công bố hồng ân Chúa Thánh Thần và chia sẻ hồng ân đó với mọi người mà họ gặp gỡ. Và họ sẽ thành lập Giáo hội như một dấu hiệu vĩnh viễn cho thế giới rằng Chúa Giêsu thực sự là Chúa.

Đây cũng có thể là thời điểm bắt đầu đối với chúng ta. Mùa Chay đã qua, và giờ đây chúng ta đang ở đỉnh điểm của một điều gì đó mới mẻ và thú vị: Chúa Kitô đã sống lại, và ơn cứu độ là của chúng ta! Mọi tội lỗi của chúng ta đã được tẩy sạch, và chúng ta có thể bắt đầu lại với niềm vui được cứu rỗi. Và cũng như các tông đồ, chúng ta có thể đảm nhận một sứ mệnh mới: sống như những chứng nhân của sự phục sinh. Bằng cách sống trong niềm vui được cứu chuộc, chúng ta có thể cho những người xung quanh mình thấy rằng Chúa Giêsu thực sự đang sống và Ngài sẵn sàng thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống của họ.

Vì vậy, hãy chạy đến ngôi mộ trống tối nay và kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Sau đó đi đến Galilê. Ngày mai là một ngày mới, và Chúa Giêsu phục sinh đang chờ gặp bạn!

“Lạy Chúa Giêsu phục sinh, tất cả lời khen ngợi dành cho Chúa! Xin Chúa làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ!”

Comments are closed.

phone-icon