Jesus meets them on the road – Suy niệm theo WAU ngày 10.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus meets them on the road (Mt 28:9)

For centuries, believers all over the world have retraced Mary Magdalene’s steps in their own search for the risen Lord. We’re not talking about a pilgrimage to the Holy Land-although that would be wonderful. No, we’re talking about something as ordinary as opening the day with prayer.

Let’s play with this analogy a little. Every morning, you leave the “tomb” of sleep and rise to face the day, just as the two women left the empty tomb right after dawn. While they were “on their way,” Jesus appeared, just as he wants to come to you (Matthew 28:9). Whether you’re rushing off to work or shuffling to the breakfast table, he is there with you, inviting you to spend some time with him.

In today’s Gospel, Jesus was the first to speak. He greeted the women, probably by calling out their names. Right now, try to imagine him standing before you. He is calling you by name and saying, “Good morning! Let’s spend some time together.” When the women realized who was talking to them, they were overjoyed and knelt before him in awe.

But the encounter wasn’t complete. Jesus spoke again, this time to the tempest of their emotions: “Don’t be afraid. I’m with you.” And so it is with us: When we sense Jesus’ presence, we are amazed that he is so near, and our hearts are filled with joy. Then Jesus speaks directly to us. His word brings us peace, fills us with hope, and gives us the strength to face the challenges of our day. He shares with you the same good news that Mary Magdalene and her friend heard on Easter Sunday: “I am with you. I will never leave you. I have defeated death and sin because I love you.”

Every morning, Jesus is waiting to greet you. He is waiting to encourage you to leave fear behind and to embrace him and his grace. So make it a point every morning this Easter season to be still and listen for his voice in prayer. Let him meet you as you’re “on the way” to open a new day. He has so much to share with you!

“Jesus, I want to encounter you on the way today.”

Chúa Giêsu gặp họ trên đường (Mt 28,9)

Trong nhiều thế kỷ, các tín hữu trên khắp thế giới đã đi lại từng bước của Maria Mađalêna trong việc tìm kiếm Chúa Phục sinh của riêng họ. Chúng ta không nói về một cuộc hành hương đến Đất Thánh – mặc dù điều đó thật tuyệt vời. Không, chúng ta đang nói về một điều bình thường như mở đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện.

Hãy xem xét sự tương tự này một chút. Mỗi buổi sáng, bạn rời khỏi “ngôi mộ” của giấc ngủ và thức dậy để đối mặt với ngày mới, giống như hai người phụ nữ rời ngôi mộ trống ngay sau bình minh. Trong khi họ đang “trên đường đi,” Chúa Giêsu xuất hiện, như Ngài muốn đến với bạn (Mt 28,9). Cho dù bạn đang vội vàng đi làm hay đến bàn ăn sáng, Ngài vẫn ở đó với bạn, mời bạn dành thời gian với Ngài.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu là người đầu tiên nói. Ngài chào những người phụ nữ, có lẽ bằng cách gọi tên của họ. Ngay bây giờ, hãy thử tưởng tượng Ngài đang đứng trước bạn. Ngài đang gọi tên bạn và nói, “Chào buổi sáng! Hãy dành thời gian bên nhau”. Khi những người phụ nữ nhận ra ai đang nói chuyện với họ, họ vui mừng khôn xiết và quỳ xuống trước Ngài với vẻ kinh ngạc.

Nhưng cuộc gặp gỡ vẫn chưa chấm dứt. Chúa Giêsu nói lại lần nữa, lần này theo cảm xúc của họ: “Đừng sợ. Thầy ở cùng anh em”. Và điều đó cũng xảy ra với chúng ta: Khi chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu, chúng ta ngạc nhiên vì Ngài đang ở rất gần, và lòng chúng ta tràn ngập niềm vui. Sau đó, Chúa Giêsu nói trực tiếp với chúng ta. Lời của Ngài mang lại cho chúng ta bình an, tràn đầy hy vọng và cho chúng ta sức mạnh để đối mặt với những thử thách trong ngày của chúng ta. Ngài chia sẻ với bạn cùng một tin vui mà Maria Mađalêna và bạn của cô ấy đã nghe được vào Chúa Nhật Phục sinh: “Thầy ở cùng anh em. Thầy sẽ không bao giờ rời bỏ anh em. Thầy đã đánh bại cái chết và tội lỗi vì Thầy yêu thương anh em”.

Mỗi buổi sáng, Chúa Giêsu đang chờ đợi để chào đón bạn. Ngài đang chờ đợi để khuyến khích bạn bỏ lại nỗi sợ hãi và đón nhận Ngài và ân sủng của Ngài. Vì vậy, hãy dành thời gian vào mỗi buổi sáng trong mùa Phục sinh này để tĩnh lặng và lắng nghe tiếng nói của Ngài trong lời cầu nguyện. Hãy để Ngài gặp bạn khi bạn đang “trên đường” để mở ra một ngày mới. Ngài có rất nhiều điều để chia sẻ với bạn!

“Lạy Chúa Giêsu, con muốn gặp Chúa trên đường hôm nay.”

Cv 2, 14. 22-33
Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại (Cv 2,24)

Today we continue our celebration of Easter, a feast so great that we spend fifty days rejoicing that Jesus has triumphed over sin and death. And in our first reading, St. Peter reminds us what our celebration is all about: the resurrection.

Peter tells us that Jesus’ resurrection is God’s rebuke to every force, act, and effect of evil in the world-even death! Sinful men handed Jesus over, and his own friends abandoned him. But God raised him up (Acts 2:25). He suffered agony while his mother and a few friends watched him die. But God raised him up. His disciples laid his body in a borrowed tomb, and all hope seemed lost. But God raised him up.

The resurrection of Jesus became the hallmark of the apostles’ preaching. Over and over, Peter proclaimed that God had raised Jesus from the dead (Acts 2:24, 32; 3:15; 4:10). It wasn’t just a historical event-it had changed their very lives. Jesus’ resurrection restored hope to his disciples. Seeing and touching the risen Lord dispelled their doubts, rebuilt their faith, and energized them to proclaim the gospel to everyone. Even the Jewish leaders could see how vital the resurrection was. That’s why they claimed that Jesus’ body had been stolen (Matthew 28:12-13).

How important is the resurrection? St. Paul proclaimed, “If Christ has not been raised,” then our faith, forgiveness, and hope of eternal life are all in “vain” (1 Corinthians 15:14, 17). The resurrection changed everything; its repercussions echo throughout all eternity.

Jesus’ resurrection has changed our lives, too! When we’re waiting for an answer to our prayers or perplexed by the evil in the world, it’s easy to lose sight of his victory. That’s when we need to declare with Peter: But God raised him up. And he will raise me up, too! What we see now is not the end of the story. Sin and death and evil do not have the final word. One day, every wrong will be made right, and we will see God face-to-face. Even now, we sing the resurrection song: Alleluia! Christ is risen from the grave!

“Lord Jesus, you are risen! I rejoice in your victory!”

Hôm nay chúng ta tiếp tục cử hành Lễ Phục Sinh, một lễ lớn đến nỗi chúng ta trải qua 50 ngày để hân hoan vì Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Và trong bài đọc một của chúng ta, Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của việc cử hành: sự phục sinh.

Phêrô cho chúng ta biết rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là sự quở trách của Thiên Chúa đối với mọi thế lực, hành động và tác động của sự dữ trên thế giới – ngay cả sự chết! Những người tội lỗi đã nộp Chúa Giêsu, và những người bạn của Ngài đã bỏ rơi Ngài. Nhưng Thiên Chúa đã khiến Ngài sống lại (Cv 2,25). Ngài đau đớn tột cùng trong khi mẹ Ngài và một vài người bạn nhìn Ngài chết. Nhưng Thiên Chúa đã khiến Ngài sống lại. Các môn đệ của Ngài đã đặt xác Ngài trong một ngôi mộ mượn, và mọi hy vọng dường như đã mất. Nhưng Thiên Chúa đã khiến Ngài sống lại.

Sự sống lại của Chúa Giêsu trở thành dấu ấn trong lời rao giảng của các tông đồ. Nhiều lần, Phêrô công bố rằng Thiên Chúa đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết (Công vụ 2,24. 32; 3,15; 4,10). Đó không chỉ là một sự kiện lịch sử – nó đã thay đổi chính cuộc đời họ. Sự sống lại của Chúa Giêsu đã đem lại hy vọng cho các môn đệ. Việc nhìn thấy và chạm vào Chúa phục sinh đã xua tan những nghi ngờ của họ, xây dựng lại đức tin của họ và thêm nghị lực để họ loan báo Tin Mừng cho mọi người. Ngay cả các nhà lãnh đạo Do Thái cũng có thể thấy sự sống lại quan trọng như thế nào. Đó là lý do tại sao họ cho rằng xác của Chúa Giêsu đã bị đánh cắp (Mt 28,12-13).

Sự sống lại quan trọng như thế nào? Thánh Phaolô đã tuyên bố: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại” thì đức tin, sự tha thứ và hy vọng về sự sống đời đời của chúng ta đều “vô ích” (1Cr 15,14. 17). Sự sống lại đã thay đổi mọi thứ; dư âm của nó vang vọng khắp muôn đời.

Sự sống lại của Chúa Giêsu cũng đã thay đổi cuộc đời chúng ta! Khi chúng ta chờ đợi câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình hoặc bối rối trước sự dữ trên thế giới, chúng ta rất dễ đánh mất chiến thắng của Ngài. Đó là lúc chúng ta cần tuyên bố với Phêrô: Nhưng Chúa đã cho Ngài sống lại. Và Ngài cũng sẽ nâng tôi lên! Những gì chúng ta thấy bây giờ không phải là kết thúc của câu chuyện. Tội lỗi, sự chết và sự dữ không có tiếng nói cuối cùng. Một ngày nào đó, mọi điều sai trái sẽ được sửa chữa, và chúng ta sẽ gặp được Chúa mặt đối mặt. Ngay cả bây giờ, chúng ta hát bài ca phục sinh: Alleluia! Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết!

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại! Con hân hoan trong chiến thắng của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon