Jesus’ supreme humility and unfailing love – Suy niệm ngày 06.04.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Holy Thursday, April 6, 2023

Jesus’ supreme humility and unfailing love

Gospel Reading: John 13:1-15  

1 Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 2 And during supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him, 3 Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, 4 rose from supper, laid aside his garments, and girded himself with a towel. 5 Then he poured water into a basin, and began to wash the disciples’ feet, and to wipe them with the towel with which he was girded.6 He came to Simon Peter; and Peter said to him, “Lord, do you wash my feet?” 7 Jesus answered him, “What I am doing you do not know now, but afterward you will understand.” 8 Peter said to him, “You shall never wash my feet.” Jesus answered him, “If I do not wash you, you have no part in me.” 9 Simon Peter said to him, “Lord, not my feet only but also my hands and my head!” 10 Jesus said to him, “He who has bathed does not need to wash, except for his feet, but he is clean all over; and you are clean, but not every one of you.” 11 For he knew who was to betray him; that was why he said, “You are not all clean.”12 When he had washed their feet, and taken his garments, and resumed his place, he said to them, “Do you know what I have done to you? 13 You call me Teacher and Lord; and you are right, for so I am. 14 If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet. 15 For I have given you an example, that you also should do as I have done to you.

Thứ Năm tuần Thánh, ngày 06.04.2023

Sự khiêm nhường thẳm sâu và tình yêu vô tận của Đức Giêsu

Ga 13,1-15

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? “7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.”8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! ” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.”10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! “11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

Meditation: Does your love waver when you encounter bitter disappointments and injury from others? As Jesus’ hour of humiliation draws near he reveals to his disciples the supreme humility which shaped the love he had for them. He stoops to perform a menial task reserved for servants – the washing of smelly, dirty feet. In stooping to serve his disciples Jesus knew he would be betrayed by one of them and that the rest would abandon him through fear and disloyalty. Such knowledge could have easily led to bitterness or hatred. Jesus met the injury of betrayal and disloyalty with the greatest humility and supreme love.

Let the love of Christ rule in your heart and actions 

Jesus loved his disciples to the very end, even when they failed him and forsook him. The Lord loves each of us freely and unconditionally. His love has power to set us free to love and serve others with Christ-like compassion and humility. Paul the Apostle tells us that Christ’s gift of love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who dwells in us (Romans 5:5 and 8:35-39). Does the love of Christ rule in your heart, thoughts, intentions and actions?

The love of Christ conquers all and never fails

Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) in his sermon for Holy Thursday wrote:

“He had the power of laying down his life; we by contrast cannot choose the length of our lives, and we die even if it is against our will. He, by dying, destroyed death in himself; we are freed from death only in his death. His body did not see corruption; our body will see corruption and only then be clothed through him in incorruption at the end of the world. He needed no help from us in saving us; without him we can do nothing. He gave himself to us as the vine to the branches; apart from him we cannot have life.

Finally, even if brothers die for brothers, yet no martyr by shedding his blood brings forgiveness for the sins of his brothers, as Christ brought forgiveness to us. In this he gave us, not an example to imitate but a reason for rejoicing. Inasmuch, then, as they shed their blood for their brothers, the martyrs provided “the same kind of meal” as they had received at the Lord’s table. Let us then love one another as Christ also loved us and gave himself up for us.”

“Lord Jesus, your love conquers all and never fails. Help me to love others freely, with heart-felt compassion, kindness and goodness. Where there is injury, may I sow peace rather than strife.”

Suy niệm:  Tình yêu của bạn có bị chao đảo khi bạn đối diện với những thất vọng và tổn thương cay đắng từ những người khác không? Khi giờ phút khiêm hạ của Đức Giêsu tới gần, Người bày tỏ cho các môn đệ về sự khiêm hạ sâu thẳm bao trùm tình yêu mà Người dành cho họ. Người hạ mình để thực hiện công việc của người tôi tớ, được dành cho những người tôi tớ – việc rửa những bàn chân hôi thối và dơ dáy. Trong việc hạ mình để phục vụ các môn đệ, Đức Giêsu đã biết Người sẽ bị phản bội bởi một người trong số họ và biết rằng những người còn lại cũng sẽ bỏ rơi Người vì sự bất trung. Sự nhận thức như vậy có thể dễ dàng dẫn tới sự cay đắng và thù hận. Đức Giêsu đã nhìn sự tổn thương của sự phản bội và bất trung với sự khiêm hạ và tình yêu sâu thẳm.

Hãy để tình yêu Đức Kitô cai trị tâm hồn và những hành động của bạn

Đức Giêsu yêu thương các môn đệ cho đến cùng, thậm chí khi họ quên lãng và bỏ rơi Người. Chúa yêu thương mỗi người chúng ta một cách hào phóng và vô điều kiện. Tình yêu của Người có sức mạnh để giúp chúng ta tự do yêu thương và phục vụ người khác với lòng trắc ẩn và khiêm hạ giống như Đức Kitô. Thánh Phao lô tông đồ nói với chúng ta rằng ân huệ tình yêu của Đức Kitô đã đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong chúng ta (Rm 5,5 và 8,35-39). Tình yêu của Đức Kitô có làm chủ trong lòng, những tư tưởng và những hành động của bạn không?

Tình yêu của Đức Kitô chiến thắng tất cả và không bao giờ thất bại

Thánh Augustine Hippo (354-430 AD) trong bài giảng của ngài cho ngày thứ Năm tuần Thánh đã viết:

“Ngài có quyền hiến mạng sống của mình; trái lại, chúng ta không thể chọn cho mình thời gian để sống bao lâu, chúng ta chết cho dù chúng ta không muốn. Qua cái chết, Ngài đã tiêu diệt sự chết trong mình; chúng ta được giải thoát khỏi sự chết chỉ trong cái chết của Ngài. Thân xác của Ngài không thấy sự mục nát; còn thân xác của chúng ta sẽ thấy sự mục nát và chỉ được phục hồi ngang qua Ngài trong sự nguyên vẹn vào ngày tận thế. Ngài không cần sự giúp đỡ của chúng ta trong việc cứu rỗi chúng ta; không có Ngài chúng ta không thể làm được gì. Ngài ban mình cho chúng ta như cây nho với các cành nho; tách lìa Ngài chúng ta không thể sống được.

Sau hết, cho dù người ta có chết cho nhau, nhưng không vị tử đạo nào đã đổ máu mình ra để đem lại ơn tha thứ cho tội lỗi của anh em mình, vì Đức Kitô đã đem lại ơn tha thứ cho chúng ta. Trong cách này, Ngài đã ban cho chúng ta, không chỉ là gương mẫu để bắt chước, mà còn là lý do để vui mừng. Bởi vì, khi họ đổ máu mình ra cho anh em, các thánh tử đạo đã đem lại ‘cùng loại lương thực’ mà họ đã lãnh nhận từ bàn tiệc của Chúa. Thế thì chúng ta hãy yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã phó mình cho chúng ta”.

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa chiến thắng tất cả và không bao giờ thất bại. Xin giúp con yêu thương người khác một cách tự nguyện, với lòng trắc ẩn, nhân hậu, và quảng đại tự đáy lòng. Ở đâu có sự tổn thương, chớ gì con sẽ bày tỏ sự bình an hơn là sự xung đột.”

Comments are closed.

phone-icon