Mary took a quart of fine perfumed oil… – Suy niệm theo WAU ngày 03.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Mary took a quart of fine perfumed oil…and anointed the feet of Jesus (Jn 12:3)

If you want to talk about different personalities, this passage is a perfect example. On the one hand, there is Mary, the sister of Martha. She is completely focused on Jesus. We’ve already seen her sitting at Jesus’ feet, listening to him, while Martha does all the serving (Luke 10:38-42). In today’s Gospel, Mary breaks out a very expensive jar of oil and anoints Jesus with it. She loves him so much that she will spare no expense for him.

On the other hand, there’s Judas. An apostle, handpicked by Jesus, he had started out well enough, but something happened. He is still following Jesus, but his devotion isn’t what it used to be. He doesn’t seem to see Jesus as worth everything, as Mary did. Instead, he focuses on the cost of the oil and what could be done with the money it might bring in. He is with Jesus but is holding back. And so he can’t seem to embrace the sacrifice involved in worshipping Jesus.

Where do we fit in this picture? How much do we value Jesus? Of course, we want to be like Mary. We want to be completely unselfish. We want to give everything we have so that we can follow the Lord. And yet, like Judas, we are tempted at times to go our own way or to keep something back for ourselves.

It’s Holy Week. And that makes it a good time to look for ways to imitate Mary’s devotion. Especially this week, don’t hold back. You can’t anoint Jesus with expensive oil like Mary did, but you can still worship him. You can still invite him into areas of your life that you might have kept sealed off in the past. You can still commit yourself to love and follow him. You’ll find that the closer you get to Jesus and the more of your heart you give to him, the less important other things will seem. Like Mary, you’ll want to give him everything.

“Lord, I want to worship you with my whole heart. I give myself to you completely!”

Maria lấy một lít dầu thơm hảo hạng… và xức chân Chúa Giêsu (Ga 12,3)

Nếu bạn muốn nói về những tính cách khác nhau, đoạn văn này là một ví dụ hoàn hảo. Một bên là Maria, em gái của Mátta. Cô hoàn toàn tập trung vào Chúa Giêsu. Chúng ta đã thấy cô ấy ngồi dưới chân Chúa Giêsu, lắng nghe Ngài giảng dạy, trong khi Mátta làm mọi việc phục vụ (Lc 10,38-42). Trong bài Tin Mừng hôm nay, cô Maria đã khui một lọ dầu rất đắt tiền và xức dầu cho Chúa Giêsu. Cô ấy yêu Ngài rất nhiều đến nỗi cô ấy sẽ không tiếc gì cho Ngài.

Mặt khác, có Giuđa. Là một tông đồ, được Chúa Giêsu lựa chọn cẩn thận, ông đã khởi đầu khá tốt, nhưng có điều gì đó đã xảy ra. Ông vẫn đang theo Chúa Giêsu, nhưng sự tận tâm của ông không còn như trước nữa. Ông dường như không thấy Chúa Giêsu xứng đáng với mọi thứ, như Maria đã làm. Thay vào đó, ông tập trung vào giá dầu và những gì có thể được thực hiện với số tiền mà nó có thể mang lại. Ông ở với Chúa Giêsu nhưng đang giữ lại điều gì đó. Và vì vậy, dường như ông không thể chấp nhận sự hy sinh liên quan đến việc thờ phượng Chúa Giêsu.

Chúng ta đang ở đâu trong bức tranh này? Chúng ta đánh giá cao Chúa Giêsu đến mức nào? Tất nhiên, chúng ta muốn được giống như Maria. Chúng ta muốn hoàn toàn không ích kỷ. Chúng ta muốn dâng tất cả những gì chúng ta có để chúng ta bước theo Chúa. Tuy nhiên, giống như Giuđa, đôi khi chúng ta bị cám dỗ đi theo con đường riêng của mình hoặc giữ lại một điều gì đó cho riêng mình.

Đây là Tuần Thánh. Và đó là thời điểm tốt để tìm cách bắt chước lòng sùng kính của Maria. Đặc biệt là trong tuần này, đừng giữ lại. Bạn không thể xức dầu đắt tiền cho Chúa Giêsu như Maria đã làm, nhưng bạn vẫn có thể thờ phượng Ngài. Bạn vẫn có thể mời Ngài tham gia vào những lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn có thể đã giữ kín trong quá khứ. Bạn vẫn có thể dấn thân để yêu và đi theo Ngài. Bạn sẽ thấy rằng bạn càng đến gần Chúa Giêsu và bạn càng dâng tấm lòng cho Ngài nhiều hơn thì những điều khác dường như ít quan trọng hơn. Giống như Maria, bạn sẽ muốn cho Ngài mọi thứ.

“Lạy Chúa, con muốn thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng. Con xin dâng bản thân con cho Chúa hoàn toàn!”

Comments are closed.

phone-icon