My words to you are Spirit and life – Suy niệm theo WAU ngày 29.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

My words to you are Spirit and life (John 6:63)

We twenty-first-century Christians are blessed with so many “words” from God. We have the inspired words of Scripture. We have the carefully crafted prayers and responses of the Mass, along with other beloved traditional prayers. We have stories about so many heroic saints and the writings of so many gifted preachers and theologians. And we have official Church documents that explain the truths of our faith.

But sometimes these wonderful words go in one ear and out the other without having much of an impact on our lives. They become so familiar that we lose sight of the life they offer us. Like the disciples in today’s Gospel, we don’t always get what Jesus is saying, even though his words are “Spirit and life” (John 6:63). We might even forget who is speaking to us and why.

Think back to a time when you were newly in love. If you received a letter from your beloved or even a short “I’m thinking of you” note, you treasured every word! If that special person asked you to change your plans in order to spend time together, you jumped at the chance! Perhaps in later years, those special letters got buried at the bottom of a drawer, but when you pull them out again, something stirs in your heart! These words, which were just the beginning of an ongoing relationship of love, have the power to bring that love to life in a new way.

In the same way, the words we have from Jesus in Scripture and through the Church aren’t just ancient history. They are a personal message that God addresses to each one of us this very day. They are meant to deepen our friendship every time we read them. Even if we don’t fully understand them, as the Twelve certainly didn’t (John 6:60), we can linger over his words and let them sink into our hearts. Because every word is part of a love letter that the Holy Spirit longs to write on our hearts each and every day.

“Jesus, open my ears to the words you are speaking to me today!”

Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống (Ga 6,63)

Chúng ta, những Kitô hữu ở thế kỷ 21, được ban phước với rất nhiều “lời” từ Thiên Chúa. Chúng ta có những lời được soi dẫn trong Kinh thánh. Chúng ta có những lời cầu nguyện và câu trả lời được chuẩn bị cẩn thận của Thánh lễ, cùng với những lời cầu nguyện truyền thống được yêu thích khác. Chúng ta có những câu chuyện về rất nhiều vị thánh anh hùng và những tác phẩm của rất nhiều nhà thuyết giáo và thần học gia tài năng. Và chúng ta có các tài liệu chính thức của Giáo hội giải thích các lẽ thật về đức tin của chúng ta.

Nhưng đôi khi những lời tuyệt vời này đi vào tai này và ra tai kia mà không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Chúng trở nên quen thuộc đến nỗi chúng ta đánh mất cuộc sống mà chúng mang lại cho chúng ta. Giống như các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay, không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu được điều Chúa Giêsu nói, mặc dù lời của Ngài là “Thần khí và sự sống” (Ga 6,63). Chúng ta thậm chí có thể quên ai đang nói chuyện với chúng ta và tại sao.

Hãy nhớ lại khoảng thời gian khi bạn mới yêu. Nếu bạn nhận được một lá thư từ người bạn yêu quý hoặc thậm chí là một ghi chú ngắn “Tôi đang nghĩ về bạn”, bạn sẽ trân trọng từng lời nói! Nếu người đặc biệt đó yêu cầu bạn thay đổi kế hoạch để dành thời gian cho nhau, bạn đã chớp lấy cơ hội! Có lẽ những năm về sau, những bức thư đặc biệt ấy đã bị chôn vùi dưới đáy ngăn kéo, nhưng khi lôi ra xem lại, trong lòng bạn có gì đó xao xuyến! Những lời này, vốn chỉ là khởi đầu của một mối tương quan yêu đương đang diễn ra, có sức mạnh làm cho tình yêu đó trở nên sống động theo một cách mới.

Tương tự như vậy, những lời mà chúng ta có được từ Chúa Giêsu trong Kinh thánh và qua Giáo hội không chỉ là lịch sử cổ đại. Chúng là một thông điệp cá nhân mà Chúa nói với mỗi người chúng ta ngay hôm nay. Chúng nhằm làm sâu sắc thêm tình bạn của chúng ta mỗi khi chúng ta đọc chúng. Ngay cả khi chúng ta không hiểu hết những lời ấy, như Nhóm Mười Hai chắc chắn không hiểu (Ga 6,60), chúng ta có thể nán lại những lời của Ngài và để chúng khắc sâu vào lòng mình. Bởi vì mỗi lời là một phần của bức thư tình mà Chúa Thánh Thần mong muốn viết vào trái tim của chúng ta mỗi ngày.

“Lạy Chúa Giêsu, xin mở tai con nghe những lời Chúa nói với con hôm nay!”

Comments are closed.

phone-icon