Please stay with us! – Suy niệm theo WAU ngày 12.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Please stay with us! (Luke 24:29)

The two disciples on the road to Emmaus were dejected and confused. So when a stranger drew near to them, they were eager to talk about the painful events of the previous two days. Yet when he opened up the Scriptures to them, they were so intrigued that they weren’t ready to let him go. “Stay with us,” they asked (Luke 24:29).

Stay with us. Those three words changed everything for these disciples. When their fellow traveler broke the bread, they recognized him as Jesus, risen from the dead. He had been walking by their side all along!

We know the risen Christ is always with us. Through our baptism, he lives in us. At Mass, he is there in the breaking of the bread. And yet this prayer, “Stay with me,” can be life changing for us as well because it reflects the true desires of our hearts and invites Jesus to respond.

When we ask Jesus to stay with us, it shows our deep longing for him. We don’t want him to leave our side-ever-because, as he did for the disciples, he opens our eyes to spiritual realities we would otherwise miss. He is always ready to fill our hunger for him.

When we make that plea, it’s also an acknowledgment of how much we need Jesus. We need him to stay with us so that he can give us his grace, wisdom, and guidance. We need him to stay with us so that we can hear his voice and do his will. And when we bring our needs to Jesus, he responds by giving us even more than we have asked for.

Finally, this prayer shows we want more-more of Jesus’ love, mercy, and light in our lives. It reflects an awareness of God’s abundance and generosity. No matter what we have received from him yesterday, there is always more that he wants to give us today.

St. Padre Pio wrote a beautiful prayer that echoes these two disciples’ words. The prayer ends like this: “Stay with me, Lord, for it is you alone I look for, your love, your grace, your will, your heart, your Spirit, because I love you and ask no other reward but to love you more and more.” Today, may we make that prayer our own.

“Lord, I love you with all my heart. Stay with me.”

Xin hãy ở lại với chúng tôi! (Lc 24,29)

Hai môn đệ trên đường Emmau đã chán nản và bối rối. Vì vậy, khi một người lạ đến gần họ, họ háo hức kể về những sự việc đau lòng trong hai ngày trước đó. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu mở lòng họ hiểu Kinh thánh, họ bị hấp dẫn đến mức không sẵn sàng để Ngài đi. “Xin hãy ở lại với chúng tôi,” họ yêu cầu (Lc 24,29).

Xin ở lại với chúng tôi. Những từ đó đã thay đổi mọi thứ đối với các môn đệ này. Khi người bạn đồng hành bẻ bánh, họ nhận ra Ngài là Chúa Giêsu, đã sống lại từ cõi chết. Ngài đã đi bên cạnh họ suốt dọc đường

Chúng ta biết Chúa Kitô Phục sinh luôn ở với chúng ta. Qua phép thanh tẩy, Ngài sống trong chúng ta. Trong Thánh lễ, Ngài ở đó để bẻ bánh. Tuy nhiên, lời cầu nguyện này, “Xin hãy ở lại với chúng con” cũng có thể thay đổi cuộc sống đối với chúng ta vì nó phản ánh ước muốn thực sự của trái tim chúng ta và mời Chúa Giêsu đáp lại.

Khi chúng ta yêu cầu Chúa Giêsu ở lại với chúng ta, điều đó cho thấy sự khao khát sâu sắc của chúng ta đối với Ngài. Chúng ta không muốn Ngài rời khỏi chúng ta bao giờ – bởi vì, giống như những gì Ngài đã làm với các môn đệ, Ngài sẽ mở rộng tầm mắt cho chúng ta về những thực tại tâm linh mà chúng ta sẽ bỏ lỡ. Ngài luôn sẵn sàng thỏa mãn cơn đói khát của chúng ta về Ngài.

Khi chúng ta nói lời cầu xin đó, đó cũng là sự thừa nhận rằng chúng ta cần Chúa Giêsu đến mức nào. Chúng ta cần Ngài ở lại với chúng ta để Ngài có thể ban cho chúng ta ân sủng, sự khôn ngoan và sự hướng dẫn của mình. Chúng ta cần Ngài ở lại với chúng ta để chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của Ngài và làm theo ý muốn của Ngài. Và khi chúng ta mang nhu cầu của mình đến với Chúa Giêsu, Ngài sẽ đáp ứng bằng cách cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta đã cầu xin.

Cuối cùng, lời cầu nguyện này cho thấy chúng ta muốn nhiều hơn nữa – nhiều hơn nữa tình yêu, lòng thương xót và ánh sáng của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta. Nó phản ánh nhận thức về sự phong phú và rộng lượng của Thiên Chúa. Bất kể chúng ta đã nhận được gì từ Ngài ngày hôm qua, luôn có nhiều điều mà Ngài muốn cho chúng ta ngày hôm nay.

Thánh Padre Pio đã viết một lời cầu nguyện tuyệt đẹp giống như lời của hai môn đệ này. Lời cầu nguyện kết thúc như thế này: “Lạy Chúa, xin hãy ở lại với con, vì con chỉ tìm kiếm có một mình Chúa, tình yêu của Chúa, ân sủng của Chúa, ý muốn của Chúa, tấm lòng của Chúa, Thánh Linh của Chúa, bởi vì con yêu Chúa và không đòi hỏi phần thưởng nào khác ngoài việc yêu Chúa nhiều hơn và nhiều hơn nữa”. Hôm nay, chúng ta có thể thực hiện lời cầu nguyện đó cho riêng mình.

“Lạy Chúa, con yêu Chúa bằng cả trái tim. Xin ở lại với con.”

Cv 3, 1-10
Tôi sẽ cho anh những gì tôi có (Cv 3,6)

The man who was carried to the Temple gate every morning didn’t set his hopes very high. He’d be grateful if a worshipper just stopped on his way in to give him a spare coin or two. Peter had no coins to give, but he had something much better. He knew that God loved this man and had the power to restore him. So Peter fixed his full attention on him and commanded him to stand in the healing name of Jesus. Then Peter reached out his hand and helped the man rise to his feet-and the man was healed! His joy-filled leaping and grateful words of praise to the Lord led many observers to marvel and praise God as well.

Imagine how this newly healed man became a valued member of the Jerusalem community of believers. Perhaps his attitude of praise gave shape to their prayer. Maybe he sought out people who had kindly given him alms, told them about his healing, and introduced them to his new Christian friends. God had given him more than a few coins-more, even, than new legs! He had given him a new family and brought him into community with other believers. It just goes to show that God loves to surprise us with far more than we could ask or imagine (Ephesians 3:20).

Think back a bit. You can probably remember a time when you asked God for something small, and God surprised you with more than you had hoped for. Even when he seemed to say no, you can probably see how he still had something better in store for you.

Maybe God helped you find your lost keys-and drew your attention to a nearby book you’d been meaning to read, just when you needed to hear its message. Maybe you were looking for a few moments of silence when you wandered into Mass, and the good news touched your heart in a brand-new way. Maybe you asked God to protect you from bullying on your first day in a new school-and he brought a lifelong friend to stand alongside you.

Our God is so generous! Trust that even when it takes time, even if you recognize it only in hindsight, you will see the blessings he is pouring out on you.

“Father, thank you for all of your generous gifts to me.”

Người đàn ông được khiêng đến cổng Đền mỗi sáng không đặt nhiều hy vọng. Ông ấy sẽ rất biết ơn nếu một tín đồ dừng lại trên đường để cho ông một hoặc hai đồng xu lẻ. Phêrô không có đồng xu nào để cho, nhưng ngài có thứ tốt hơn nhiều. Ngài biết rằng Thiên Chúa yêu thương người này và có quyền năng phục hồi ông. Vì vậy, Phêrô tập trung sự chú ý của mình vào anh ta và ra lệnh cho anh ta đứng dậy nhân danh Chúa Giêsu chữa bệnh. Sau đó, Phêrô đưa tay ra và giúp ông đứng dậy – và ông được chữa lành! Sự nhảy nhót đầy vui mừng và những lời ca ngợi Chúa đầy biết ơn của ông đã khiến nhiều người quan sát cũng phải kinh ngạc và ca ngợi Chúa.

Hãy tưởng tượng làm thế nào người tàn tật vừa được chữa lành này trở thành một thành viên đáng quý của cộng đồng tín hữu Giêrusalem. Có lẽ thái độ ngợi khen của ông đã hình thành nên lời cầu nguyện của họ. Có thể ông tìm kiếm những người đã tử tế bố thí cho ông, kể cho họ nghe về sự chữa lành của ông, và giới thiệu họ với những người bạn Kitô hữu mới của anh ta. Chúa đã ban cho ông nhiều hơn một vài đồng xu – thậm chí còn nhiều hơn cả đôi chân mới! Ngài đã cho ông một gia đình mới và đưa ông vào cộng đồng với các tín hữu khác. Điều đó chứng tỏ rằng Thiên Chúa thích làm chúng ta ngạc nhiên với nhiều hơn những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc tưởng tượng (Ep 3,20).

Hãy nghĩ lại một chút. Bạn có thể nhớ có lần bạn cầu xin Chúa một điều nhỏ nhặt, và Chúa làm bạn ngạc nhiên với nhiều hơn những gì bạn mong đợi. Ngay cả khi Ngài dường như từ chối, bạn vẫn có thể thấy Ngài vẫn có điều gì đó tốt hơn dành cho bạn.

Có thể Chúa đã giúp bạn tìm thấy chìa khóa bị mất – và thu hút sự chú ý của bạn đến một cuốn sách gần đó mà bạn định đọc, ngay khi bạn cần nghe thông điệp của nó. Có thể bạn đang tìm kiếm một vài phút thinh lặng khi bạn chia trí trong Thánh lễ, và tin mừng đã đánh động trái tim bạn theo một cách hoàn toàn mới. Có thể bạn đã cầu xin Chúa bảo vệ bạn khỏi bị bắt nạt trong ngày đầu tiên đến trường mới – và Ngài đã mang đến một người bạn suốt đời sát cánh cùng bạn.

Thiên Chúa của chúng ta rất quảng đại! Hãy tin tưởng rằng ngay cả khi cần thời gian, ngay cả khi bạn chỉ nhận ra điều đó trong nhận thức muộn màng, thì bạn sẽ thấy những phước lành mà Ngài đang tuôn đổ cho bạn.

“Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì tất cả những món quà hào phóng của Cha dành cho con.”

Comments are closed.

phone-icon