You need to be born again by grace – Suy niệm theo WAU ngày 18.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You need to be born again by grace (John 3:7)

Life is a gift. Yes, your physical existence is a blessing from your heavenly Father. But wait-as the oft-mimicked commercial exclaims-there’s more! With God there is always more. Jesus talks about this “more” with Nicodemus in today’s Gospel. Even better than the gift of our physical birth is the gift of our spiritual rebirth. Jesus is emphatic: “You must be born from above” (John 3:7, emphasis added). This new birth changes you and fills you with the hope of life eternal.

The kind of life and faith that Jesus meant for Nicodemus, and for us, to experience is a work of God. If you’ve been baptized, that work has already begun in you. The life of God was breathed into you at that moment, and you were “born from above.” It takes time, however-the rest of your life-to develop. Just as the physical life of a newborn baby needs to be cared for and nurtured in order to flourish, the life that comes to us from above also needs care and nurturing.

God is the One who fosters and sustains this gift of life “from above” through his power and presence and love. But you can cooperate with his grace, and one key way to do that is by praying. Prayer brings you close to God; it gives him the opportunity to work more deeply in your life. In prayer, you learn to hear his voice. You experience his power to comfort or heal you. His love and mercy can change your heart or revive your hope. In prayer, you can come to know him better. You can lift your thoughts and attention above the demands of daily life and focus on the reality of the heavenly life that God’s grace is growing in you.

What does this life “from above” look like (John 3:7)? As your heart stirs in prayer or at Mass, you understand that God is present with you (Matthew 28:20). When you feel freed from the weight of guilt or shame in Confession, you see his deep love for you and his desire that you share his life more completely. As you come to understand more deeply the redemption Jesus won for you day by day, your heart fills with joy. You are tasting what it means to be “born from above!”

“Heavenly Father, draw me closer to you so that your life will grow and flourish in me.”

Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên (Ga 3,7)

Cuộc sống là một món quà. Đúng vậy, sự tồn tại về mặt thể lý của bạn là một ân sủng từ Cha trên trời. Nhưng chờ đã – giống như quảng cáo thường kêu lên – còn nhiều hơn nữa! Với Chúa luôn luôn có nhiều hơn. Chúa Giêsu nói về điều “hơn” này với ông Nicôđêmô trong Tin Mừng hôm nay. Còn tốt hơn cả món quà sinh ra ở đời thuộc thể lý là món quà tái sinh thiêng liêng của chúng ta. Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Ông phải được sinh ra từ ơn trên” (Ga 3,7, phần nhấn mạnh được thêm vào). Sự tái sinh này thay đổi bạn và làm bạn tràn đầy hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu.

Loại đời sống và đức tin mà Chúa Giêsu muốn dành cho Nicôđêmô, và cho chúng ta, để trải nghiệm là công việc của Thiên Chúa. Nếu bạn đã chịu phép rửa, công việc đó đã bắt đầu trong bạn. Sự sống của Thiên Chúa được thổi vào bạn vào lúc đó, và bạn được “sinh ra từ trên cao”. Tuy nhiên, cần có thời gian – phần còn lại của cuộc đời bạn – để phát triển. Giống như sự sống thể lý của một em bé sơ sinh cần được chăm sóc và nuôi dưỡng để phát triển, sự sống đến với chúng ta từ trên cao cũng cần được chăm sóc và nuôi dưỡng.

Thiên Chúa là Đấng nuôi dưỡng và nâng đỡ món quà sự sống này “từ trên cao” nhờ quyền năng, sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Nhưng bạn có thể hợp tác với ân sủng của Ngài, và một cách quan trọng để làm điều đó là cầu nguyện. Cầu nguyện đưa bạn đến gần Chúa; nó cho Ngài cơ hội để làm việc sâu sắc hơn trong cuộc sống của bạn. Khi cầu nguyện, bạn học cách nghe tiếng nói của Ngài. Bạn cảm nghiệm quyền năng của Ngài để an ủi hoặc chữa lành cho bạn. Tình yêu và lòng thương xót của Ngài có thể thay đổi tấm lòng của bạn hoặc làm sống lại niềm hy vọng của bạn. Khi cầu nguyện, bạn có thể hiểu rõ hơn về Ngài. Bạn có thể nâng suy nghĩ và sự chú ý của mình lên trên những đòi hỏi của cuộc sống hằng ngày và tập trung vào thực tế của cuộc sống thiên đàng mà ân sủng của Thiên Chúa đang lớn lên trong bạn.

Cuộc sống “từ trên cao” này trông như thế nào (Ga 3,7)? Khi trái tim bạn rung động trong lời cầu nguyện hoặc trong Thánh lễ, bạn hiểu rằng Chúa đang hiện diện với bạn (Mt 28,20). Khi bạn cảm thấy được giải thoát khỏi gánh nặng của cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ khi xưng tội, bạn sẽ thấy được tình yêu sâu xa của Ngài dành cho bạn và Ngài mong muốn bạn chia sẻ cuộc sống của Ngài một cách trọn vẹn hơn. Khi bạn hiểu sâu sắc hơn về sự cứu chuộc mà Chúa Giêsu giành được cho bạn từng ngày, lòng bạn tràn ngập niềm vui. Bạn đang nếm trải ý nghĩa của việc được “sinh ra từ ơn trên!”

“Lạy Cha trên trời, xin kéo con lại gần Cha để sự sống của Cha lớn lên và triển nở trong con.”

 

Comments are closed.

phone-icon