Be reconciled to your brother – Suy niệm ngày 15.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, June 15, 20223

Be reconciled to your brother

Scripture:  Matthew 5:20-26

20 For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. 21 “You have heard that it was said to the men of old, `You shall not kill; and whoever kills shall be liable to judgment.’ 22 But I say to you that every one who is angry with his brother shall be liable to judgment; whoever insults his brother shall be liable to the council, and whoever says, `You fool!’ shall be liable to the hell of  fire. 23 So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, 24 leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.  25 Make friends quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison;  26 truly, I say to you, you will never get out till you have paid the last penny.

Thứ Năm, ngày 15.06.2023

Hãy hoà giải với anh em ngươi

Mt 5,20-26

20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Meditation: Are you ever driven by anger, rage, or revenge? The first person to hate his brother was Cain, the son of Adam and Eve. God warned Cain: Why are you angry? ..Sin is couching at the door; it’s desire is for you, but you must master it (Genesis 4:6-7). Sin doesn’t just happen to us – it first grows as a tiny seed in our heart. Unless it is uprooted by God’s grace, it grows like a weed and chokes the vine and all its fruit.

Forbidden anger must be uprooted from our heart

Jesus addressed the issue of keeping the commandments with his disciples. The scribes and Pharisees equated righteousness with satisfying the outward observance of the law. Jesus showed them how short they had come. Jesus points to the heart as the seat of desire and choice. Unless evil and forbidden desires are eradicated, the heart will be corrupted. Jesus points to forbidden anger with one’s brother. This is a selfish anger that broods and is long-lived, that nurses a grudge and keeps wrath warm, and that refuses to die. Harboring anger in the heart as well as anger in speech and action are equally forbidden by God.

God’s love and truth sets us free from anger and malice

What is the antidote to anger and rage? Mercy, kindness, and forbearance spring from a heart full of love and forgiveness. God has forgiven us and he calls us to extend mercy and forgiveness towards those who cause us grief and harm. In the cross of Jesus we see the supreme example of love and forgiveness and the power of goodness for overcoming evil. Only God’s love and grace can set our hearts and minds free from the tyranny of wounded pride and spiteful revenge.

Do you harbor any anger towards another person? And are you quick to be reconciled when a rupture has been caused in your relationships? Ask God to set you free and to fill your heart and mind with his love and goodness. Paul the Apostle reminds us that “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us” (Romans 5:5). Through the grace and help of the Holy Spirit we can overcome malice with good, hatred with kindness, and injury with pardon.

“May I be no man’s enemy, and may I be the friend of that which is eternal and abides. May I never quarrel with those nearest me: and if I do, may I be reconciled quickly. May I love, seek, and attain only that which is good. May I wish for all men’s happiness and envy none. May I never rejoice in the ill-fortune of one who has wronged me. When I have done or said what is wrong, may I never wait for the rebuke of others, but always rebuke myself until I make amends. May I win no victory that harms either me or my opponent. May I reconcile friends who are angry with one another. May I never fail a friend who is in danger. When visiting those in grief may I be able by gentle and healing words to soften their pain. May I respect myself. May I always keep tame that which rages within me. May I accustom myself to be gentle, and never be angry with people because of circumstances. May I never discuss who is wicked and what wicked things he has done, but know good men and follow in their footsteps.”  (Prayer of Eusebius, 3rd century)

Suy niệm: Bạn có bị sự giận dữ, nổi nóng, hay hận thù lèo lái không? Người đầu tiên ghét em của mình là Cain. Thiên Chúa cảnh báo Cain: Tại sao người giận dữ? Tội lỗi đang rình chực ở cửa, nó thèm khát ngươi, nhưng ngươi phải làm chủ nó (St 4,6-7). Tội lỗi không bỗng dưng xảy ra với chúng ta. Trước hết nó lớn lên như hạt cải bé nhỏ trong lòng chúng ta. Nếu nó không bị diệt trừ bởi ân sủng của Chúa, nó sẽ lớn lên như cỏ dại, và đè bẹp cây nho và hoa trái của nó.

Sự nóng giận trái phép phải bị tận diệt khỏi tâm hồn chúng ta

Ðức Giêsu nói về vấn đề giữ các giới răn với các môn đệ. Những người kinh sư và Pharisêu cào bằng sự công chính với việc đáp ứng giữ luật bề ngoài. Ðức Giêsu đã chỉ cho thấy họ đã đi đến chỗ thiển cận như thế nào. Ðức Giêsu nhắm tới cõi lòng như là trung tâm của sự ước muốn và chọn lựa. Nếu như những ước muốn xấu xa bị cấm đoán không được nhổ rễ và cắt đi thì tâm hồn sẽ bị hư hoại. Ðức Giêsu nhắm tới sự giận dữ bị nghiêm cấm với tha nhân. Đây là sự giận dữ ích kỷ có tính toán và tồn tại lâu dài, nuôi dưỡng sự hận thù và duy trì sự nguy hiểm của sự phẫn nộ, và từ chối hy sinh. Sự giận dữ tích chứa trong lòng cũng như sự giận dữ trong lời nói và hành động hoàn toàn bị Thiên Chúa nghiêm cấm.

Tình yêu và sự thật của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự nóng giận và ác tâm 

Thuốc giải độc cho sự giận dữ và thịnh nộ là gì? Lòng thương xót, lòng tốt lành, và nhịn nhục nảy sinh từ một trái tim biết yêu thương và tha thứ. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta và Người kêu gọi chúng ta trải dài lòng thương xót và sự tha thứ đến với những ai gây đau khổ và nguy hại cho chúng ta. Trong thánh giá của Ðức Giêsu, chúng ta nhìn thấy mẫu gương siêu việt của tình yêu và sự tha thứ, và sức mạnh của sự nhân từ để chế ngự sự xấu. Chỉ có tình yêu và ơn sủng của Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của tính kiêu ngạo bị tổn thương và sự thù hận cay đắng.

Bạn có chất chứa bất kỳ sự giận dữ nào đối với người khác không? Và bạn có nhanh chóng hòa giải khi sự tuyệt giao xảy ra trong những mối quan hệ không? Hãy cầu xin Thiên Chúa cho bạn được giải thoát và lấp đầy tâm trí bạn với tình yêu và lòng khoan dung. Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng “Tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta ngang qua Chúa Thánh Thần, Ðấng đã được ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Ngang qua ơn sủng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể chế ngự tính xấu với tính tốt, hận thù với lòng nhân, và tổn thương với tha thứ.

“Xin cho con không là kẻ thù của ai, và xin cho con là bạn của những gì là vĩnh cửu và tồn tại. Xin cho con không bao giờ tranh cãi với những ai ở gần con nhất: nếu có, xin cho con hòa giải nhanh chóng. Xin cho con yêu thích, tìm kiếm, và có được chỉ những gì tốt lành. Xin cho con ao ước hạnh phúc cho mọi người chứ không ghen tị với ai. Xin cho con không bao giờ vui mừng trong sự bất hạnh của người làm hại con. Khi con làm hay nói điều gì sai trái, xin cho con không bao giờ chờ đợi sự khiển trách của người khác, nhưng luôn luôn khiển trách chính mình cho tới khi con sửa đổi. Xin cho con không có chiến thắng nào làm hại đến con hay đối thủ của con. Xin cho con hòa giải các bạn bè đang giận nhau. Xin cho con không bao giờ quên bạn bè đang ở trong nguy hiểm. Khi thăm viếng ai đau khổ, xin cho con biết dùng những lời lẽ nhẹ nhàng và an ủi để xoa dịu nổi đau của họ. Xin cho con biết tôn trọng chính mình. Xin cho con quen với sự hiền lành, và không bao giờ nóng giận với người ta bởi vì những tình huống. Xin cho con không bao giờ nói xấu người ta và những điều xấu họ làm, nhưng hiểu biết người tốt và theo chân của họ.” (Lời cầu nguyện của thánh Eusebius, thế kỷ thứ 3)

Comments are closed.

phone-icon