Beware of false prophets who… – Suy niệm theo WAU ngày 28.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Beware of false prophets who come to you in sheep’s clothing (Mt 7:15)

There are plenty of “false prophets” out in the world-people who spread inaccurate and harmful messages. These voices can easily lead us astray if we pay too much attention to them. This is even more relevant if they seem sheeplike: calm, innocent, trustworthy.

But what if we change the picture? Imagine that the voice leading you astray is . . . your own! “That dessert looks really good; you should take an extra helping!” “There’s no way you should forgive her after what she did to you.” “There’s that beggar again on the same street corner; why doesn’t he just get a job?”

We know that if we indulge in these wolfish thoughts, they will only lead to bad fruit-selfishness, isolation, bitterness, and sin. But we also know how easy it is to accept these thoughts as legitimate because they appear to come from within our own minds. It’s often a lot easier to identify the false prophets “out there” instead.

But Jesus wants us to examine our thoughts. Not because he’s trying to convince us that we’re bad people, but because he wants us to learn to distinguish between these false prophets’ inner voices and the voice of the Holy Spirit. Only by taking our thoughts captive in this way will we be able to hear the Spirit’s words of encouragement, conviction, and direction. Only by silencing the wolves can we hear the Lamb!

So how do you take control of these renegade thoughts? There are many ways, but none is quite as powerful as immersing ourselves in the Scriptures. As we prayerfully ponder the word of God, we’ll come to see more and more clearly the difference between godly and not-so-godly thoughts. Not only that, but we’ll come to love hearing the Spirit’s voice because of the fruit he bears in our lives-love, joy, peace, gentleness, patience, and so much more.

God’s word has the power to silence the false prophets in your heart. So come and listen-and let the Spirit set you free!

“Come, Holy Spirit! Help me hear your voice speaking to me through cyour word!”

Hãy coi chừng các ngôn sứ giả, những kẻ đội lốt chiên đến với anh em (Mt 7,15)

Có rất nhiều “tiên tri giả” trên thế giới – những người truyền bá những thông điệp không chính xác và có hại. Những tiếng nói này có thể dễ dàng dẫn chúng ta lạc lối nếu chúng ta quá chú ý đến chúng. Điều này thậm chí còn phù hợp hơn nếu họ có vẻ giống con chiên: điềm tĩnh, ngây thơ, đáng tin cậy.

Nhưng nếu chúng ta thay đổi hình ảnh thì sao? Hãy tưởng tượng rằng giọng nói khiến bạn lạc lối là… của chính bạn! “Món tráng miệng đó trông rất ngon; bạn nên lấy thêm một phần nữa! “Không đời nào bạn nên tha thứ cho cô ấy sau những gì cô ấy đã làm với bạn.” “Lại có người ăn mày ở góc phố đó; tại sao anh ta không kiếm được một công việc?

Chúng ta biết rằng nếu chiều theo những tư tưởng sói mòn này, chúng sẽ chỉ dẫn đến trái xấu – ích kỷ, cô lập, cay đắng và tội lỗi. Nhưng chúng ta cũng biết thật dễ dàng để chấp nhận những suy nghĩ này là hợp pháp bởi vì chúng dường như xuất phát từ trong tâm trí của chính chúng ta. Thay vào đó, việc xác định các tiên tri giả “ngoài kia” thường dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta xem xét suy nghĩ của mình. Không phải vì Ngài cố thuyết phục chúng ta rằng chúng ta là người xấu, mà vì Ngài muốn chúng ta học cách phân biệt giữa tiếng nói bên trong của những tiên tri giả này và tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Chỉ bằng cách bắt giữ tư tưởng của mình theo cách này, chúng ta mới có thể nghe được những lời khích lệ, thuyết phục và hướng dẫn của Thánh Linh. Chỉ bằng cách làm cho bầy sói im lặng, chúng ta mới có thể nghe thấy tiếng của Con Chiên!

Vì vậy, làm thế nào để bạn kiểm soát những suy nghĩ nổi loạn này? Có nhiều cách, nhưng không có cách nào hiệu quả bằng việc đắm mình trong Kinh Thánh. Khi thành tâm suy gẫm lời của Thiên Chúa, chúng ta sẽ ngày càng thấy rõ hơn sự khác biệt giữa những ý nghĩ đạo đức và không đạo đức. Không chỉ vậy, mà chúng ta sẽ thích nghe tiếng nói của Thánh Linh vì hoa trái mà Ngài mang lại trong cuộc sống của chúng ta – tình yêu thương, niềm vui, bình an, dịu dàng, kiên nhẫn, v.v.

Lời Chúa có sức mạnh làm câm lặng những tiên tri giả trong lòng bạn. Vì vậy, hãy đến và lắng nghe – và để Thánh Linh giải thoát bạn!

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin giúp con nghe tiếng Chúa nói với con qua lời Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon