Death no longer has power over him – Suy niệm theo WAU, CN XIII Thường Niên A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU

Sunday, Jul 02.2023
Romans 6:3-4, 8-11Death no longer has power over him. (Romans 6:9)It’s easy to skim over Paul’s words here. Of course death has no power over Jesus! He has already died and come back to life. But the power of Jesus’ resurrection did more than make him able to pass through walls and ascend into heaven. Paul also says that Jesus has “died to sin once and for all” (Romans 6:10, emphasis added). He isn’t the only one whose life has been changed. By his death and resurrection, he has destroyed the power of sin and death over everyone. And Baptism gives us access to all the blessings of his risen life!

Now, experience tells us that Baptism doesn’t mean that we can walk through walls as Jesus did. And it certainly doesn’t guarantee a life of sinless perfection. But it does release us from the permanence of sin and death.

Because Baptism washes us clean of original sin, we no longer live under a constant fear of God’s judgment. We can rejoice in the knowledge that “there is no condemnation for those who are in Christ Jesus” (Romans 8:1). And when we do sin, we can quickly repent and come back into that freedom.

Because Baptism unites us with Jesus, the deathless one, we have the hope of a resurrection to the same eternal life that Jesus knows. Death is no longer a tragic end for us; it’s the doorway to a new, glorious beginning!

Because Baptism immerses us into Jesus’ own dying and rising, we are no longer hopelessly tethered to sin. We have received a new grace enabling us to say no to temptation whenever we choose. We are now free to “live in newness of life” (Romans 6:4).

If this sounds too good to be true, be assured that it’s both very good and very true. Spend time today reading this passage over and over. Ask the Spirit to show you how you – yes, even you – are indeed set free from the power of sin and death!

“Jesus, I praise you! By your cross and resurrection, you have set me free!”

Chúa Nhật 02.7.2022
Rm 6,3-4, 8-11
“Cái chết không còn quyền chi đối với Người” (Rm 6,9).Thật dễ dàng để đọc lướt qua những lời của Thánh Phaolô ở đây. Dĩ nhiên, cái chết không còn quyền gì trên Chúa Giêsu! Người đã chết và đã sống lại. Nhưng sức mạnh của sự phục sinh của Chúa Giêsu còn làm cho Người có thể vượt qua các bức tường và lên trời. Thánh Phaolô cũng nói rằng Chúa Giêsu “đã chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ” (Rm 6,10). Người không chỉ là người duy nhất có cuộc sống đã được biến đổi. Nhờ cái chết và sự phục sinh của mình, Người đã hủy diệt sức mạnh của tội lỗi và sự chết trên mọi người. Và Phép Rửa mang lại cho chúng ta cửa ngõ tới tất cả mọi phúc lành của sự sống lại của Người!

Giờ đây, kinh nghiệm nói với chúng ta rằng Phép Rửa Tội không bao hàm ý nghĩa là chúng ta có thể vượt qua các bức tường như Chúa Giêsu. Và điều đó chắc chắn không đảm bảo cho chúng ta có một cuộc sống hoàn hảo không phạm tội. Nhưng nó giải thoát chúng ta khỏi thế giới của tội lỗi và sự chết.

Bởi vì Phép Rửa Tội tẩy rửa chúng ta sạch khỏi tội nguyên tổ, nên chúng ta không còn phải sống mãi trong sự sợ hãi về sự phán xét của Thiên Chúa nữa. Chúng ta có thể vui mừng biết rằng “những ai ở trong Đức Kitô Giêsu, thì không còn bị lên án nữa” (Rm 8,1). Và khi chúng ta phạm tội, chúng ta có thể nhanh chóng hối cải và quay trở lại sự tự do đó.

Bởi vì Phép Rửa Tội kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu, Đấng không bao giờ chết, nên chúng ta có niềm hy vọng về sự phục sinh đến cùng một sự sống đời đời mà Chúa Giêsu biết. Sự chết không còn là kết cục thảm thương cho chúng ta; nó là cánh cửa dẫn đến một sự khởi đầu mới vinh quang!

Bởi vì Phép Rửa Tội nhấn chìm chúng ta vào trong chính cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, nên chúng ta không còn bị trói buộc cách vô vọng với tội lỗi nữa. Chúng ta đã nhận lãnh một ân sủng mới làm cho chúng ta có thể nói không với cám dỗ bất cứ khi nào chúng ta lựa chọn. Giờ đây, chúng ta tự do để “sống một đời sống mới” (Rm 6,4).

Nếu điều này nghe dường như có vẻ quá tốt để trở thành sự thực, thì bạn hãy yên tâm nó vừa rất tốt lại vừa rất đúng. Hôm nay, bạn hãy dành thời gian đọc đi đọc lại đoạn này. Hãy cầu xin Thánh Thần chỉ cho bạn cách bạn – vâng, chính bạn – thực sự được giải thoát khỏi quyền lực của tội lội và sự chết!

Lạy Chúa Giêsu, con ngợi khen Chúa! Nhờ thập giá và sự phục sinh của Chúa, Chúa đã giải thoát con!”

Comments are closed.

phone-icon