“Fear not – you are of more value than many sparrows” – Chúa Nhật XII Thường Niên A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, June 25, 2023

“Fear not – you are of more value than many sparrows”

Gospel Reading: Matthew 10:26-33

26 “So have no fear of them; for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. 27 What I tell you in the dark, utter in the light; and what you hear whispered, proclaim upon the housetops. 28 And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell. 29 Are not two sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground without your Father’s will. 30 But even the hairs of your head are all numbered. 31 Fear not, therefore; you are of more value than many sparrows. 32 So every one who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven; 33 but whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven.

Chúa Nhật, ngày 25.06.2023

Đừng sợ – anh em còn giá trị hơn các con chim sẻ

Mt 10,26-33

26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Meditation: What does fear have to do with the kingdom of God? Fear is a powerful force. It can lead us to panic and flight or it can spur us to faith and action. The fear of God is the antidote to the fear of losing one’s life. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. O fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no want! Come, O sons, listen to me, I will teach you the fear of the Lord. (Psalm 34:4,9,11) 

Godly fear, reverence, and respect for God’s ways produce wisdom and right judgment

What is godly fear? It is reverence for the One who made us in love and who sustains us in mercy and kindness. The greatest injury or loss which we can experience is not physical but spiritual – the loss of one’s heart, mind, and soul to the power of hell. A healthy fear of God leads to spiritual maturity, wisdom and right judgment and it frees us from the tyranny of cowardly fear and sinful pride that refuses to do what is right, good, and just – especially in the face of opposition and evil. Do you trust in the power of God’s love and truth that can conquer every fear and form of evil and wrongdoing? The Lord Jesus willingly embraced the cross for our sake to atone for our sins and to free us from slavery to sin, Satan, and death. Do you believe in the power of his cross and victory over death, despair, and sin?

Proclaim boldly what no earthly power can destroy – the cross and resurrection of Jesus Christ

When Jesus proclaimed the kingdom of God he met opposition and hostility from those who refused to believe in him. He tells his disciples that they must expect the same treatment if they are to live and to proclaim the reign of God. There is both a warning and a privilege in his statement. Just as Jesus had to carry his cross, so the disciples must carry their cross and not try to evade it. To suffer for the faith is to share in the work of Christ. As one hymn states: Lift high the Cross of Christ! Tread where his feet have trod. The Holy Spirit gives us power and grace to live as disciples of Jesus Christ. Do you trust in God’s grace to carry your cross for Jesus’ sake?

“Lord Jesus, it is my joy and privilege to be your disciple. Give me strength and courage to bear any hardship and suffering which may come my way in your service. May I witness to others the new life, joy and victory you have won for us through your cross and resurrection.”

Suy niệm: Sự sợ hãi có quan hệ gì với vương quốc của Thiên Chúa? Sợ hãi là một sức mạnh. Nó có thể dẫn chúng ta tới hoang mang và chạy trốn hay có thể thúc đẩy chúng ta tới đức tin và hành động. Lòng kính sợ Thiên Chúa là thuốc giải cho nỗi sợ chết. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. Các con ơi, hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa (Tv 34,4.9.11).

Lòng sợ hãi, tôn kính, và kính trọng các đường lối Thiên Chúa phát sinh sự khôn ngoan và sự phán đoán ngay chính

Kính sợ Chúa là gì? Là lòng sùng kính Đấng đã dựng nên ta trong tình yêu và Đấng gìn giữ ta trong sự thương xót và nhân hậu. Vết thương hay sự mất mát lớn nhất mà chúng ta có thể cảm nghiệm được không phải về thể lý nhưng là về tinh thần – sự mất mát tâm trí và linh hồn trước sức mạnh của Hỏa ngục. Lòng kính sợ Thiên Chúa lành mạnh dẫn tới sự trưởng thành và khôn ngoan thiêng liêng, sự phán đoán ngay chính và nó giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của tính kiêu ngạo tội lỗi, đã khước từ thực hiện những gì đúng đắn, tốt lành, và công lý – đặc biệt khi đối diện với sự chống đối và sự dữ. Bạn có tin cậy vào sức mạnh tình yêu và sự thật của Thiên Chúa có thể chiến thắng mọi sợ hãi và hình thức xấu xa và sai trái không? Chúa Giêsu sẵn sàng ôm lấy thập giá vì chúng ta để đền bù tội lỗi chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi nạn nô lệ cho tội lỗi, Satan, và sự chết. Bạn có tin vào sức mạnh của thập giá và sự chiến thắng sự chết, nỗi thất vọng, và tội lỗi không?

Can đảm công bố điều mà không có sức mạnh thế gian nào có thể hủy diệt – thập giá và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô

Khi Đức Giêsu công bố vương quốc của Thiên Chúa, Người gặp sự chống đối và thù địch. Người nói với các môn đệ rằng họ cũng bị đối xử tương tự nếu họ sống và rao truyền triều đại của Thiên Chúa. Ở đây vừa có lời cảnh báo vừa có đặc ân trong lời nói của Người. Như Đức Giêsu đã phải vác thập giá, thì các môn đệ cũng phải vác thánh giá của mình chứ không tìm cách trốn tránh. Đau khổ vì đức tin là chia sẻ trong công trình của Đức Kitô. Như có lời thánh ca chép rằng: Hãy nâng cao Thập giá của Đức Kitô! Hãy bước theo dấu chân của Người. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh và ơn sủng để sống như người môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Bạn có tin cậy vào ơn sủng của Thiên Chúa để vác thánh giá mình vì Đức Giêsu không?

“Lạy Chúa Giêsu, được làm môn đệ của Chúa là niềm vui và đặc ân của con. Xin ban cho con sức mạnh và lòng can đảm để đón nhận bất kỳ khó khăn và đau khổ nào có thể đến với con trên con đường phụng sự Chúa. Xin cho con biết làm chứng với người khác về sự sống mới, niềm vui, và sự chiến thắng mà Chúa đã dành lấy cho chúng con ngang qua thập giá và sự phục sinh của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon