His mother kept all these things in her heart – Suy niệm ngày 17.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, June 17, 2023 

“His mother kept all these things in her heart”

Scripture: Luke 2:41-52  

41 Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. 42 And when he was twelve years old, they went up according to custom; 43 and when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, 44 but supposing him to be in the company they went a day’s journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintances; 45 and when they did not find him, they returned to Jerusalem, seeking him. 46 After three days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions; 47 and all who heard him were amazed at his understanding and his answers. 48 And when they saw him they were astonished; and his mother said to him, “Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been looking for you anxiously.” 49 And he said to them, “How is it that you sought me? Did you not know that I must be in my Father’s house?” 50 And they did not understand the saying which he spoke to them. 51 And he went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them; and his mother kept all these things in her heart. 52 And Jesus increased in wisdom and in stature, and in favor with God and man.

Thứ Bảy, ngày 17.06.2023

Mẹ Người ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng

Lc 2,41-52

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! “49 Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? “50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

Meditation: Do you know the pain and grief of losing someone close to you? Mary and Joseph must have felt anxious and helpless when the boy Jesus disappeared. Nonetheless they returned to Jerusalem with confident trust that God would guide them in their hour of trial.

Why did Jesus stay back in Jerusalem when his parents left for home? Just as the prophet Samuel heard the call of the Lord at a very young age, Jesus in his youth recognized that he has been given a call by his heavenly Father. His answer to his mother’s anxious inquiry reveals his trusting faith and confident determination to pursue his heavenly Father’s will. Did you not know that I must be in my Father’s house? Our Heavenly Father calls each of us. With the call God gives grace – grace to say “yes” to his will and grace to persevere through obstacles and trials. Do you recognize God’s call on your life and do you trust in his grace?

“Lord Jesus, in love you have called me to live for your praise and glory. May I always find joy in your presence and trust in your wise and loving plan for my life.”

Suy niệm: Bạn có biết nỗi đau khổ của việc mất mát người thân thiết với bạn không? Maria và Giuse chắc chắn đã cảm thấy lo âu và thất vọng khi bé Giêsu biến mất. Tuy nhiên, họ đã trở lại Giêrusalem với sự tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ hướng dẫn họ trong giờ phút gian nan thử thách.

Tại sao Chúa Giêsu ở lại Giêrusalem khi cha mẹ Ngài trở về nhà? Giống như ngôn sứ Samuen đã nghe tiếng gọi của Chúa ở tuổi rất trẻ, Chúa Giêsu cũng trong tuổi còn trẻ đã nhận ra rằng Ngài đã được Cha trên trời của Ngài kêu gọi. Câu trả lời của Ngài với câu hỏi lo lắng của mẹ mình bộc lộ lòng tin tưởng phó thác và quyết tâm mạnh mẽ để theo đuổi ý Cha trên trời. Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà Cha của con sao? Cha trên trời kêu gọi mỗi người chúng ta. Với ơn gọi Thiên Chúa ban cho ơn sủng – ơn để nói tiếng “xin vâng” với thánh ý Người và ơn bền đỗ ngang qua những nghịch cảnh và thử thách. Bạn có nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và bạn có trông cậy vào ơn sủng của Người không?

“Lạy Chúa, trong tình yêu, Chúa đã gọi con sống cho sự ca ngợi và vinh quang của Chúa. Chớ gì con luôn luôn tìm được niềm vui trong sự hiện diện của Chúa và trông cậy vào ơn sủng và trong kế hoạch khôn ngoan của Chúa cho cuộc đời con. “

Comments are closed.

phone-icon