It is not men who have revealed this to you… – Suy niệm theo WAU ngày 29.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

It is not men who have revealed this to you, but My heavenly Father (Mt 16:17)

You’ve probably heard the phrase “diamond in the rough.” It’s a reminder that diamonds don’t begin as beautiful gemstones. Most have been formed far beneath the Earth’s surface under extreme temperature and pressure over millions of years.

We could apply this phrase to Peter and Paul, the two saints whose feast we celebrate today. They might have ended up looking like “diamonds,” but they certainly didn’t start out that way. How did they become such bold followers of Christ?

The key wasn’t their “flesh and blood” personalities but God’s grace in hard situations (Matthew 16:17). That’s what helped them smooth out their “roughness” over time.

Look at today’s Gospel. When Peter responded to God’s grace and proclaimed Jesus as the Christ, he might have felt like a diamond. But a few short verses later, he stood in the way of Jesus’ mission, moving Jesus to rebuke him (Matthew 16:23). Peter wasn’t quite there yet, but he didn’t give up. He kept following the Lord, who didn’t give up on him.

Or take Paul. He started out as a sworn enemy of Christians, to the point of arresting them. But after Jesus appeared to him near Damascus, he became a zealous apostle (Acts 9:1-20). Even then, though, he still had some rough edges. In response to his bold style of preaching, many wanted to kill him (9:23, 29). So Paul had to escape first from Damascus and then Jerusalem so that he could spend some time maturing. Each step along the way prepared him and equipped him for the mission Jesus had in mind.

Today, think of yourself as a “diamond in the rough” like Peter and Paul. The same Lord who persisted with them will persist with you. He will use the circumstances of your life to bring you closer to him. So look for God’s grace in those situations and allow them to form you. The more you open yourself to his work, the more you will resemble the saint he’s calling you to be.

“Lord, help me to see the grace you want to pour on me today. I want to be holy like you!”

Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha trên trời của Thầy (Mt 16,17)

Có thể bạn đã nghe cụm từ “viên kim cương thô”. Đó là một lời nhắc nhở rằng kim cương không bắt đầu như những viên đá quý đẹp đẽ. Hầu hết đã được hình thành sâu bên dưới bề mặt Trái đất dưới nhiệt độ và áp suất cực cao trong hàng triệu năm.

Chúng ta có thể áp dụng cụm từ này cho Phêrô và Phaolô, hai vị thánh mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Họ có thể đã kết thúc trông giống như “những viên kim cương”, nhưng chắc chắn họ đã không bắt đầu theo cách đó. Làm thế nào họ trở thành những môn đệ can đảm của Đức Kitô như vậy?

Điều quan trọng không phải là tính cách “bằng xương bằng thịt” của họ mà là ân sủng của Thiên Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn (Mt 16,17). Đó là điều đã giúp họ làm dịu đi sự “gồ ghề” của mình theo thời gian.

Hãy xem bài Tin Mừng hôm nay. Khi Phêrô đáp lại ân sủng của Thiên Chúa và công bố Chúa Giêsu là Đức Kitô, có lẽ ông đã cảm thấy mình như một viên kim cương. Nhưng một vài câu ngắn sau đó, ông đã cản trở sứ mệnh của Chúa Giêsu, khiến Chúa Giêsu quở trách ông (Mt 16,23). Phêrô vẫn chưa hoàn toàn ở đó, nhưng ông đã không bỏ cuộc. Ông tiếp tục theo Chúa, Đấng đã không từ bỏ ông.

Hoặc như Phaolô. Ông bắt đầu như một kẻ thù không đội trời chung của những người theo Kitô giáo, đến mức bắt giữ họ. Nhưng sau khi Chúa Giêsu hiện ra với ông gần Đamát, ông trở thành một tông đồ nhiệt thành (Cv 9,1-20). Tuy nhiên, ngay cả khi đó, ông vẫn có một số góc cạnh gồ ghề. Trước phong cách rao giảng táo bạo của ông, nhiều người muốn giết ông (9,23. 29). Vì vậy, trước tiên Phaolô phải trốn khỏi Đamát và sau đó là Giêrusalem để ông có thời gian trưởng thành hơn. Mỗi bước trên con đường đã chuẩn bị và trang bị cho ông cho sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã định sẵn.

Ngày hôm nay, hãy nghĩ bạn là “viên kim cương thô” giống như Phêrô và Phaolô. Chính Chúa đã kiên trì với họ sẽ kiên trì với bạn. Ngài sẽ sử dụng hoàn cảnh của cuộc sống của bạn để đưa bạn đến gần Ngài hơn. Vì vậy, hãy tìm kiếm ân sủng của Chúa trong những tình huống đó và để chúng hình thành bạn. Bạn càng cởi mở với công việc của Ngài, bạn sẽ càng giống như vị thánh mà Ngài kêu gọi bạn trở thành.

“Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy ân sủng Chúa muốn tuôn đổ trên con hôm nay. Con muốn nên thánh thiện như Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon