Love your enemies and pray for them – Suy niệm ngày 20.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, June 20, 2023

Love your enemies and pray for them

Scripture: Matthew 5:43-48

43 “You have heard that it was said, `You shall love your neighbor and hate your enemy.’ 44 But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you, 45 so that you may be sons of your Father who is in heaven; for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. 46 For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? 47 And if you salute only your brethren, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? 48 You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect.

Thứ Ba, ngày 20.06.2023

Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ

Mt 5,43-48

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Meditation: What makes the disciples of Jesus different from others and what makes Christianity distinct from any other religion? It is grace – treating others, not as they deserve, but as God wishes them to be treated – with loving-kindness, forbearance, and mercy. God is good to the unjust as well as the just. His love embraces saint and sinner alike. God seeks our highest good and teaches us to seek the greatest good of others, even those who hate and abuse us.

Overcome evil with good

Our love for others, even those who are ungrateful and selfish towards us, must be marked by the same kindness and mercy which God has shown to us. It is easier to show kindness and mercy when we can expect to benefit from doing so. How much harder when we can expect nothing in return. Our prayer for those who do us ill both breaks the power of revenge and releases the power of love to do good in the face of evil.

Christ’s redeeming love and mercy frees us from all hatred and malice towards others

How can we possibly love those who cause us harm or ill-will? With God all things are possible. He gives power and grace to those who believe and accept the gift of the Holy Spirit. His love conquers all, even our hurts, fears, prejudices and griefs. Only the cross of Jesus Christ can free us from the tyranny of malice, hatred, revenge, and resentment and gives us the courage to return evil with good. Such love and grace has power to heal and to save from destruction. Do you know the power of Christ’s redeeming love and mercy?

Allow the Holy Spirit to change and transform the way you think, judge, and treat others

Was Jesus exaggerating when he said we must be perfect as our heavenly Father is perfect? The original meaning of  “perfect” in Aramaic is “completeness” or “wholeness – not lacking in what is essential.” God gives us every good gift in Jesus Christ so that we may not lack anything we need to do his will and to live as his sons and daughters (2 Peter 1:3). He knows our weakness and sinfulness better than we do. And he assures us of his love, mercy, and grace to follow in his ways. Do you want to grow in your love for God and for your neighbor? Ask the Holy Spirit to change and transform you in the image of the Father that you may walk in the joy and freedom of the Gospel.

“Lord Jesus, your love brings freedom and pardon. Fill me with your Holy Spirit and set my heart ablaze with your love that nothing may make me lose my temper, ruffle my peace, take away my joy, nor make me bitter towards anyone.”

Suy niệm: Điều gì làm cho người tín hữu khác với người khác và điều gì làm cho đạo Công giáo khác với các tôn giáo khác? Đó chính là ơn sủng – cách đối xử với tha nhân, không như họ xứng đáng nhưng như Thiên Chúa muốn họ được đối xử – với lòng khoan dung yêu thương và thương xót. Thiên Chúa nhân hậu với người lành cũng như kẻ dữ. Tình yêu của Người ôm lấy người thánh thiện cũng như người tội lỗi. Thiên Chúa luôn tìm kiếm sự lợi ích nhất cho chúng ta, và dạy chúng ta cũng làm như vậy với người khác, kể cả những người ghen ghét và đối xử tệ bạc với chúng ta.

Chế ngự điều dữ bằng điều lành

Tình yêu của chúng ta dành cho người khác, thậm chí với những người vô ơn và ích kỷ, phải được thể hiện cũng cùng lòng nhân hậu và thương xót mà Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Thật là dễ dàng để tỏ lòng tốt và thương xót khi chúng ta có thể mong đợi sự đáp trả cho hành động đó. Nhưng khi chúng ta không thể mong đợi gì từ sự đáp trả thì khó khăn biết bao. Lời cầu nguyện cho những ai làm hại chúng ta, vừa đập tan quyền lực của sự trả thù và phát sinh sức mạnh của tình yêu để làm điều tốt trong khi đối mặt với sự dữ.

Tình yêu và lòng thương xót của Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi mọi hận thù và ác tâm đối với người khác

Làm thế nào để có thể yêu thương những người có ác ý và làm hại chúng ta? Với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Người ban sức mạnh và ơn sủng cho những ai tin tưởng và đón nhận Chúa Thánh Thần. Tình yêu của Người chiến thắng tất cả, thậm chí những xúc phạm, sợ hãi, thành kiến, và đau khổ. Chỉ có thập giá Ðức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát chúng ta khỏi hành động ác tâm, thù hận, ghen ghét, oán giận, và ban cho chúng ta lòng can đảm để biến điều xấu thành điều tốt. Tình yêu và ơn sủng như thế có năng lực chữa lành và cứu thoát khỏi sự diệt vong. Bạn có biết sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót cứu độ của Đức Kitô không?

Hãy để Chúa Thánh Thần thay đổi và biến hóa cách bạn suy nghĩ, phán đoán, và hành xử đối với người khác

Ðức Giêsu có phóng đại khi Người nói chúng ta phải nên trọn lành như Chúa Cha trên trời là Đấng trọn lành không? Ý nghĩa nguyên thủy của hạn từ “perfect” trong tiếng Aram là “trọn vẹn” hay “đầy đủ – không thiếu những gì chủ yếu”. Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi ơn sủng tốt lành trong Đức Giêsu Kitô, để chúng ta không thiếu thốn bất cứ sự gì để thực hiện thánh ý Người, và sống với tư cách là con cái của Người (2Pr 1,3). Người biết sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta hơn chúng ta biết. Người bảo đảm với chúng ta về ơn sủng, và sự trợ giúp của Người để bước theo những đường lối của Người. Bạn có muốn lớn lên trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân không? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần thay đổi và biến đổi bạn theo hình ảnh của Cha để bạn có thể bước đi trong niềm vui và tự do của Tin mừng.

“Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa đem lại tự do và tha thứ. Xin Chúa đổ Thánh Thần Chúa xuống trên con và làm cho lòng con cháy lửa tình yêu Chúa, để không có gì có thể khiến con mất bình tỉnh, xáo trộn sự bình an, lấy mất niềm vui, hay khiến con gay gắt với bất cứ ai.”

Comments are closed.

phone-icon