The hand of the Lord was with him – Suy niệm ngày 24.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, June 24, 2023

“The hand of the Lord was with him”

Scripture: Luke 1:57-66,80 

57 Now the time came for Elizabeth to be delivered, and she gave birth to a son. 58 And her neighbors and kinsfolk heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. 59 And on the eighth day they came to circumcise the child; and they would have named him Zechariah after his father, 60 but his mother said, “Not so; he shall be called John.” 61 And they said to her, “None of your kindred is called by this name.” 62 And they made signs to his father, inquiring what he would have him called. 63 And he asked for a writing tablet, and wrote, “His name is John.” And they all marveled. 64 And immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, blessing God. 65 And fear came on all their neighbors. And all these things were talked about through all the hill country of Judea; 66 and all who heard them laid them up in their hearts, saying, “What then will this child be?” For the hand of the Lord was with him. 80 And the child grew and became strong in spirit, and he was in the wilderness till the day of his manifestation to Israel.

Thứ Bảy, ngày 24.06.2023

Vì bàn tay của Ðức Chúa ở với em

Lc 1,57-66.80

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.”61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? ” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

Meditation: Birthdays are a special time to remember and give thanks for the blessings that have come our way. Are you grateful for the ways that God has worked in your life, even from your birth? In many churches of the East and West the birth of John the Baptist is remembered on this day. The friends of Zechariah and Elizabeth marveled at the wonderful way in which God blessed them with a child. This child was destined by God for an important mission. The last verses in the last book of the Old Testament, taken from the prophet Malachi, speak of the Lord’s messenger, the prophet Elijah who will return to “turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers” (Malachi 4:6).

Birth and mission of John the Baptist

We see the beginning of the fulfillment of this word when the Angel Gabriel announced to Zechariah the marvelous birth and mission of John the Baptist (Luke 1:17). When this newly born child was about to be named, as customary on the eighth day, his relatives quibbled over what name to give him. (Don’t relatives today often do the same when the time comes for naming a newborn?) This child, however has been named from above! And Elizabeth is firm in her faith and determined to see that God be glorified through this child. The name John means “the Lord is gracious”. In the birth of John and in the birth of Jesus the Messiah we see the grace of God breaking forth into a world broken by sin and without hope. John’s miraculous birth shows the mercy and favor of God in preparing his people for the coming of their Lord and Savior, Jesus Christ.

John the Baptist’s life was fueled by one burning passion – to point others to Jesus Christ and to the coming of God’s kingdom. Scripture tells us that John was filled with the Holy Spirit even from his mother’s womb (Luke 1:15, 41) by Christ himself, whom Mary had just conceived by the Holy Spirit. When Mary visited her cousin Elizabeth, John leapt in the womb of Elizabeth as they were filled with the Holy Spirit (Luke 1:41). The fire of the Spirit dwelt in John and made him the forerunner of the coming Messiah. John was led by the Spirit into the wilderness prior to his ministry where he was tested and grew in the word of God. John’s clothing was reminiscent of the prophet Elijah (see Kings 1:8).

John broke the prophetic silence of the previous centuries when he began to speak the word of God to the people of Israel. His message was similar to the message of the Old Testament prophets who chided the people of God for their unfaithfulness and who tried to awaken true repentance in them. Among a people unconcerned with the things of God, it was his work to awaken their interest, unsettle them from their complacency, and arouse in them enough good will to recognize and receive Christ when he came.

God’s gracious gift to us

What is the significance of John the Baptist and his message for our lives? When God acts to save us he graciously fills us with his Holy Spirit and makes our faith come “alive” to his promises. Each and every day the Lord is ready to renew us in faith, hope, and love. Like John the Baptist, the Lord invites each of us to make our life a free-will offering to God. God wants to fill us with his glory all the days of our lives, from birth through death. Renew the offering of your life to God and give him thanks for his mercy and favor towards you.

“Lord Jesus, you bring hope and salvation to a world lost in sin, despair, and suffering. Let your grace refresh and restore your people today in the hope and joy of your great victory over sin and death.”

Suy niệm:  Sinh nhật là thời gian đặc biệt để nhớ tới và cảm tạ cho những phúc lành đến với chúng ta trong cuộc đời. Bạn có biết ơn về những đường lối mà Thiên Chúa đã hoạt động trong cuộc đời mình, thậm chí từ ngày sinh ra không? Trong nhiều nhà thờ của Tây và Đông phương, sinh nhật của Gioan tẩy giả được kính nhớ vào ngày này. Bạn bè của Giacaria và Êligiabét đã kinh ngạc về cách thức lạ lùng mà qua đó Thiên Chúa đã chúc lành cho em. Đứa trẻ này đã được Thiên Chúa dành riêng cho một sứ mạng quan trọng. Những câu cuối cùng trong sách cuối cùng của Cựu ước, lấy từ ngôn sứ Malakhi, nói về vị sứ giả của Chúa, ngôn sứ Êlia sẽ trở lại để “đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông” (Mk 4,6).

Ngày sinh và sứ mạng của Gioan T. Giả

Chúng ta thấy sự khởi đầu của sự hoàn thành lời tiên tri này khi Thiên thần Gabriel loan báo cho Giacaria sự sinh ra và sứ mạng kỳ lạ của Gioan tẩy giả (Lc 1,17). Khi đứa trẻ mới sinh này chuẩn bị đặt tên, theo phong tục vào ngày thứ tám, bà con nói lóng đặt tên cho nó tên gì. (Chẳng phải các thân thuộc ngày nay thường làm tương tự khi tới lúc đặt tên cho em bé mới sinh đó sao?) Tuy nhiên, đứa trẻ này đã được Thiên Chúa đặt tên! Và Êligiabét xác tín và quả quyết nhìn thấy Thiên Chúa được vinh quang ngang qua con trẻ này. Tên Gioan nghĩa là “Đức Chúa nhân hậu”. Trong ngày sinh của Gioan và trong ngày sinh của Chúa Giêsu, Đấng Mêsia, chúng ta thấy ơn sủng của Thiên Chúa đi vào thế gian đã bị tan vỡ bởi tội lỗi và tuyệt vọng. Ngày sinh lạ lùng của Gioan cho thấy lòng thương xót và ơn huệ của Thiên Chúa trong việc chuẩn bị dân Người cho việc Đức Chúa và Đấng cứu tinh của họ, Đức Giêsu Kitô sắp đến.

Cuộc đời của Gioan tẩy giả bị thiêu đốt bởi một cảm xúc nồng cháy – chỉ cho người khác thấy Đức Giêsu Kitô và vương quốc của Thiên Chúa sắp đến. Kinh thánh nói với chúng ta rằng Gioan được đầy tràn Chúa Thánh Thần thậm chí từ lòng mẹ (Lc 1,15.41) do chính Đức Kitô, Đấng Maria vừa mới cưu mang bởi Chúa Thánh Thần. Khi Maria viếng thăm người chị họ Êligiabét, Gioan nhảy mừng trong lòng bà Êligiabét khi họ được tràn đầy Chúa Thánh Thần (Lc 1,41). Ngọn lửa của Thần Khí ở cùng Gioan và làm cho ông trở thành người tiên phong của Đấng Mêsia sắp đến. Gioan được Thần Khí hướng dẫn vào trong hoang địa trước sứ vụ của mình, nơi mà ông được thử luyện và lớn lên trong lời của Thiên Chúa. Y phục của Gioan gợi nhớ lại ngôn sứ Êlia (2V 1,8).

Gioan đã phá tan sự thinh lặng được nói trước của hàng thế kỷ trước khi ông khởi đầu nói lời Thiên Chúa cho dân Israel. Sứ điệp của ông tương tự với sứ điệp của các ngôn sứ trong Cựu ước, người đã khiển trách dân Chúa vì sự bất trung của họ và nỗ lực khơi dậy lòng sám hối thực sự nơi họ. Giữa một dân tộc đã không quan tâm tới những điều của Thiên Chúa, thì chính việc làm của ông khơi dậy sự chú ý của họ, làm lung lay tính tự mãn của họ, và khơi dậy ý chí tốt lành trong họ để nhận ra và đón nhận Đức Kitô khi Người đến.

Ân sủng quý giá của Thiên Chúa dành cho chúng ta

Ý nghĩa của Gioan tẩy giả và sứ điệp của ông cho đời sống chúng ta là gì? Khi Thiên Chúa hành động để cứu độ chúng ta, Người nhân hậu đổ đầy chúng ta với Thánh Thần của Người và làm cho đức tin của chúng ta nên “sống động” trước những lời hứa của Người. Mỗi và mọi ngày, Chúa luôn sẵn sàng canh tân chúng ta trong đức tin, đức cậy, và đức mến. Giống như Gioan tẩy giả, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta biến cuộc đời chúng ta trở thành một hiến lễ tự nguyện cho Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn lấp đầy chúng ta với vinh quang của Người tất cả ngày đời của chúng ta, từ lúc sinh ra tới lúc chết. Hãy canh tân hiến lễ cuộc đời bạn cho Thiên Chúa và dâng Người lời cảm tạ vì lòng thương xót và ân huệ của Người dành cho bạn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đem lại niềm hy vọng và ơn cứu độ cho thế giới đã hư mất trong tội lỗi, thất vọng, và đau khổ. Xin cho ơn sủng Chúa đổi mới và phục hồi dân Chúa hôm nay trong niềm hy vọng và niềm vui vinh quang lớn lao của Chúa trên tội lỗi và sự chết.”

Comments are closed.

phone-icon