The salt of the earth and light of the world – Suy niệm ngày 13.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, June 13, 2023

“The salt of the earth and light of the world”

Scripture:  Matthew 5:13-16

13 “You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything  except to be thrown out and trodden under foot by men. 14 You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. 15 Nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. 16 Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.”

Thứ Ba, ngày 13.06.2023

Muối thế gian và ánh sáng cho đời

Mt 5,13-16

13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Meditation: Jesus used ordinary images, such as salt and light, to convey extraordinary truths that transform our minds, hearts, and lives. What does salt and light have to teach us about God and the transforming power of his kingdom? Salt was a valuable commodity in the ancient world. People traded with it, like we trade with valuable goods, such as gold and stock. Salt also served a very useful purpose, especially in warmer climates before the invention of electricity and refrigeration. Salt not only gave rich flavor to food, it also preserved food from going bad and being spoiled.

God’s power at work within us purifies and enriches our lives

Jesus used the image of salt to describe the transforming effect of God’s work in our lives – and how the Holy Spirit wants to work in and through us to bring the power and blessing of God’s kingdom to others. As salt purifies, preserves, and produces rich flavor for our daily food, we, too, as disciples of Jesus, are “salt” for the world of human society. The Lord wants to work in and through us to purify, preserve, and spread the rich flavor of God’s kingdom everywhere – his “kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit” (Romans 14:17).

Don’t lose your saltiness

What did Jesus mean by the expression “if salt has lost its taste… it is no longer good for anything except to be thrown out and trodden under foot” (Matthew 5:13)? Salt in the ancient world was often put into ovens to intensify the heat. When the salt was burned off and no longer useful it was thrown out on the ground where it would get stepped on and swept away (Matthew 5:13).

How can we lose our “saltiness” – the power of God’s rich grace and strength at work in us? If we allow the world (which is opposed to God’s truth and moral goodness), and sinful habits, and Satan’s lies and deception to corrupt our minds and hearts, then we will lose the rich flavor and strength of God which preserves us from moral and spiritual corruption. The Lord wants us to preserve and enrich our “saltiness” – through Godly living and the rejection of sin – not only for our own sake but also for the sake of others who will be impacted by our witness and behavior.

Paul the Apostle reminds us that we are called to be “the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing, to one a fragrance from death to death, to the other a fragrance from life to life” (2 Corinthians 2:15-16 ). Do you allow the fragrance of Christ’s love, truth, and holiness to permeate every area of your life, your thoughts, words, actions, and relationships?

Let the light of Christ shine brightly in and through you for all to see

Jesus used the image of light and a lamp to further his illustration of God’s transforming work in and through us. Lamps in the ancient world served a vital function, much like they do today. They enable people to see and work in the dark and to avoid stumbling. The Jews also understood “light” as symbol or expression of the inner beauty, truth, and goodness of God. In his light we see light ( Psalm 36:9). His word is a lamp that guides our steps (Psalm 119:105). God’s grace not only dispels the darkness in our lives, it also fills us with the light of Christ’s truth, wisdom, joy, and peace.

Jesus used the image of a lamp to describe how his disciples are to live in the light of his truth and love. Just as natural light illuminates the darkness and enables one to see cleary, so the light of Christ shines in the hearts of believers and enables us to see the heavenly reality of God’s kingdom (Ephesians 5:13-14). Our mission is to be light-bearers of Jesus Christ so that others may see the truth of the Gospel and be freed from the blindness of sin and deception.

There is great freedom and joy for those who live in the light of God’s truth and goodness. Do you know the joy and freedom of living in God’s light?

“Lord Jesus, you guide me by the light of your saving truth. Fill my heart and mind with your light and truth and free me from the blindness of sin and deception that I may see your ways clearly and understand your will for my life. May I radiate your light and truth to others in word and deed”.

Suy niệm: Ðức Giêsu đã sử dụng những hình ảnh quen thuộc như muối và ánh sáng để diễn đạt các chân lý cao quý biến đổi tâm, trí, và cuộc đời chúng ta. Muối và ánh sáng có điều gì để dạy chúng ta về Thiên Chúa và về sức mạnh biến đổi của triều đại của Người? Muối là một vật phẩm có giá trị thời xưa. Người ta có những dịch vụ làm ăn về nó, như ngày nay chúng ta mua bán vàng và cổ phiếu. Muối cũng có mục đích rất hữu dụng trong những lúc thời tiết nóng bức, trước khi người ta phát minh ra điện và tủ lạnh. Muối không chỉ đem lại mùi vị cho thức ăn, nó cũng giữ thịt khỏi bị hư.

Quyền năng Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta thánh hóa và làm phong phú đời sống chúng ta

Ðức Giêsu dùng hình ảnh muối để diễn tả sự ảnh hưởng biến đổi của tác động Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta – và cách thức Chúa Thánh Thần muốn hoạt động qua chúng ta để đem sức mạnh và phúc lành của vương quốc Thiên Chúa đến người khác. Giống như muối tẩy sạch, gìn giữ, và đem lại mùi vị thơm ngon cho thực phẩm, chúng ta là môn đệ của Ðức Kitô cũng phải trở thành muối trong thế giới xã hội con người. Chúa muốn hoạt động trong và qua chúng ta để thanh tẩy, gìn giữ, và đem lại hương vị phong phú của vương quốc Thiên Chúa khắp mọi nơi – “vương quốc công chính, bình an, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần của Người” (Rm 14,17).

Đừng đánh mất tính muối của bạn

Ðức Giêsu có ý gì qua câu nói “Nếu muối mất đi mùi vị của nó…thì nó không còn giá trị gì nữa ngoại trừ ném nó ra đường cho người ta chà đạp” (Mt 5,13)? Muối trong thế giới cổ xưa thường được bỏ vào bếp để gia  tăng sức nóng. Khi muối đã bị đốt cháy và không còn hữu ích nữa thì sẽ bị người ta ném ra đường nơi nó dễ dàng để người ta chà đạp lên (Mt 5,13).

Làm sao chúng ta có thế đánh mất “chất muối” của mình – quyến năng ơn sủng và sức mạnh phong phú của Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta? Nếu chúng ta cho phép thế gian (điều chống lại sự thật và luân lý tốt lành của Thiên Chúa), các thói quen tội lỗi, và sự lừa dối của Satan hủy hoại lòng trí chúng ta, thì chúng ta sẽ đánh mất ơn nghĩa và sức mạnh của Thiên Chúa, là điều gìn giữ chúng ta khỏi sự hủy hoại luân lý và tâm hồn. Chúa muốn chúng ta gìn giữ và làm phong phú “chất muối” – ngang qua đời sống đạo đức và loại trừ tội lỗi – không chỉ cho lợi ích cá nhân mà còn cho lợi ích của người khác nữa, những người sẽ được tác động bởi chứng từ và hành vi của chúng ta.

Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được kêu gọi để trở thành “hương thơm của Ðức Kitô dâng kính Thiên Chúa, toả ra giữa những người được cứu rỗi cũng như những người bị hư mất, là mùi tử khí đưa đến tử vong, nhưng đối với những người được cứu độ, chúng tôi lại là hương sự sống đưa đến sự sống (2Cr 2,15-16). Bạn có để cho hương thơm tình yêu, chân lý, và thánh thiện của Ðức Kitô thấm vào mọi khía cạnh của đời sống, tư tưởng, lời nói, hành động, và các mối quan hệ của mình không?

Hãy để ánh sáng của Đức Kitô chiếu vào và qua bạn cho mọi người nhìn thấy

Ðức Giêsu cũng dùng hình ảnh ánh sáng và đèn để làm cho sự minh họa thêm sâu xa. Đèn trong thế giới cổ xưa đóng một vai trò rất quan trọng, giống như ngày nay vậy. Chúng giúp người ta thấy và làm việc trong bóng tối và tránh bị trượt chân. Người Do Thái cũng hiểu “ánh sáng” như một khái niệm về vẻ đẹp nội tâm, sự thật, và lòng nhân của Thiên Chúa. Trong ánh sáng của Người, chúng con được nhìn thấy ánh sáng (Tv 36,9). Lời Người là ngọn đèn soi cho con bước (Tv 119,105). Ơn sủng của Thiên Chúa không chỉ chiếu soi vào bóng tối trong cuộc đời chúng ta, mà còn lấp đầy chúng ta với ánh sáng, niềm vui, và bình an.

Ðức Giêsu đã dùng hình ảnh cái đèn để mô tả cách thức các môn đệ phải sống trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Người. Cũng như ánh sáng tự nhiên chiếu soi bóng tối và giúp người ta nhìn thấy, ánh sáng của Đức Kitô cũng soi sáng tâm hồn các tín hữu và giúp chúng ta nhìn thấy thực tại vĩnh cửu của nước Thiên Chúa (Ep 5,13-14). Thật tế, sứ mệnh của chúng ta phải là người mang ánh sáng của Đức Kitô, để người khác có thể nhìn thấy chân lý Phúc âm và được giải thoát khỏi sự mù quáng của tội lỗi và lừa dối.

Có sự tự do và niềm vui lớn lao dành cho những ai sống trong ánh sáng chân lý và khoan dung của Thiên Chúa. Bạn có biết niềm vui và tự do của cuộc sống trong ánh sáng Chúa không?

“Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hướng dẫn con bằng ánh sáng chân lý cứu độ của Chúa. Xin lấp đầy tâm trí con với ánh sáng và chân lý của Chúa và giải thoát con khỏi sự mù quáng của tội lỗi và lừa dối để con có thể nhìn thấy những đường lối của Người cách rõ ràng và hiểu biết ý định của Chúa dành cho cuộc đời con. Chớ gì con chiếu tỏa ánh sáng và chân lý của Chúa đến cho người khác trong lời nói và việc làm.”

Comments are closed.

phone-icon