Who gave you this authority? – Suy niệm ngày 03.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, June 3, 2023

“Who gave you this authority?”

Scripture: Mark 11:27-33

27 And they came again to Jerusalem. And as he was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders came to him, 28 and they said to him, “By what authority are you doing these things, or who gave you this authority to do them?” 29 Jesus said to them, “I will ask you a question; answer me, and I will tell you by what authority I do these things. 30 Was the baptism of John from heaven or from men? Answer me.” 31 And they argued with one another, “If we say, `From heaven,’ he will say, `Why then did you not believe him?’ 32 But shall we say, `From men’?” — they were afraid of the people, for all held that John was a real prophet. 33 So they answered Jesus, “We do not know.” And Jesus said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.”

Thứ Bảy, ngày 03.06.2023

Ai ban cho ông quyền này?

Mc 11,27-33

27 Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi:28 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? “29 Đức Giê-su đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi! “31 Họ bàn với nhau: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?32 Nhưng chẳng lẽ mình nói: “Do người ta”? ” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ.33 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

Meditation: Do you accept the authority of God’s word and submit to it with trust and obedience? Many religious leaders took offense at Jesus because they could not accept his authority as coming from God. After Jesus had dramatically cleansed the temple of the traders and money-changers, the Jewish leaders question Jesus to trap him. If he says his authority is divine they will charge him with blasphemy. If he has done this on his own authority they might well arrest him as a mad zealot before he could do more damage. 

Jesus’ authority to speak and act in his Father’s name

Jesus, seeing through their trap, poses a question to them and makes their answer a condition for his answer. Did they accept the work of John the Baptist as divine or human? If they accepted John’s work as divine, they would be compelled to accept Jesus as the Messiah. John, a true prophet of God, had in fact attested to Jesus as the Son of God and Messiah who would redeem his people from their sins. The Jewish authorities dodged the question because they were unwilling to face the truth. They did not accept the Baptist and they would not accept Jesus as their Messiah. Jesus told his followers, “if you continue in my word… you will know the truth, and the truth will make you free” (John 8:31-32).

The truth will make you free

The Lord Jesus poses the same question to us today. Do you accept the claim of Jesus – that the Father in heaven sent his only begotten Son into the world to set us free from slavery to sin and to give us eternal life (John 3:16-18). Many want to mold Jesus to their own way of thinking and preferences and to reject or ignore whatever is disagreeable to them. Jesus came to give us the greatest freedom possible – freedom from ignorance, deception, and sin, and the freedom to live as sons and daughters of God in the power of the Holy Spirit. Do you know the joy and freedom of living according to God’s word of truth, joy, and eternal life?

“Lord Jesus, your word is life and truth. Instruct my heart that I may grow in the knowledge of your truth and live according to your word.”

Suy niệm:  Bạn có đón nhận uy quyền của lời Chúa và vâng phục nó với lòng tin cậy không? Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo chống lại Đức Giêsu, bởi vì họ không thể đón nhận uy quyền của Người. Sau khi Đức Giêsu một cách mạnh mẽ thanh tẩy đền thờ khỏi những người mua bán và đổi tiền, các nhà lãnh đạo Do Thái đặt câu hỏi để gài bẫy Người. Nếu Người nói uy quyền của Người thuộc về Thiên Chúa, họ sẽ buộc tội Ngài là phạm thượng. Nếu Người đã làm điều này với uy quyền của chính Người, họ có thể bắt Người như một kẻ cuồng tín điên loạn, trước khi Người có thể làm điều gì tệ hại hơn.

Uy quyền để nói và hành động của Đức Giêsu đều nhân danh Chúa Cha

Đức Giêsu, thấu suốt cạm bẫy của họ, đặt câu hỏi cho họ và lấy câu trả lời của họ thành điều kiện cho câu trả lời của mình. Họ chấp nhận công việc của Gioan tẩy giả là do Thiên Chúa hay con người? Nếu họ chấp nhận công việc của Gioan tẩy giả do bởi Thiên Chúa, lẽ ra buộc họ phải nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Gioan, vị ngôn sứ đích thật của Thiên Chúa, thật sự chứng thật Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Messia, Đấng sẽ cứu chuộc dân Người khỏi tội lỗi. Các nhà cầm quyền Do Thái đã lẫn tránh câu hỏi bởi vì họ chưa sẵn sàng đối diện với sự thật. Họ đã không đón nhận Gioan tẩy giả nên họ cũng không đón nhận Đức Giêsu như là Đấng Mêsia của họ. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng “nếu anh em ở lại trong lời Thầy… anh em sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,31).

Sự thật sẽ giải thoát bạn

Chúa Giêsu đưa ra cùng câu hỏi cho chúng ta hôm nay. Bạn có đón nhận lời tuyên bố của Đức Giêsu – rằng Cha trên trời đã sai Con một yêu dấu của Người vào thế gian để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu không (Ga 3,16-18)? Nhiều người muốn lập khuôn Đức Giêsu theo đường lối suy nghĩ và những ý thích của chính họ và gạt bỏ hay phớt lờ những gì không vừa ý họ. Đức Giêsu đến để ban cho chúng ta sự tự do lớn nhất có thể – sự tự do thoát khỏi sự ngu dốt, sự lừa dối, và tội lỗi và tự do để sống như những người con cái của Thiên Chúa trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bạn có biết niềm vui và sự giải thoát của cuộc sống dựa vào lời chân lý, niềm vui, và sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa không?

“Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa là sự sống và là sự thật. Xin hướng dẫn lòng con để con có thể lớn lên trong sự hiểu biết chân lý của Chúa và sống theo lời Chúa dạy.”

Comments are closed.

phone-icon