You are the Christ – the Son of the living God – Suy niệm ngày 29.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, June 29, 2023

“You are the Christ – the Son of the living God”

Gospel: Matthew 16:13-19   

13 Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, “Who do men say that the Son of man is?” 14 And they said, “Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.” 15 He said to them, “But who do you say that I am?”16 Simon Peter replied, “You are the Christ, the Son of the living God.” 17 And Jesus answered him, “Blessed are you, Simon BarJona! For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. 18 And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the powers of death shall not prevail against it. 19 I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”

Thứ Năm, 29.06.2023

Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống

Mt 16,13-19

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? “16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Meditation: Today in many churches of the East and West the Apostles Peter and Paul are commemorated. Both were martyred in Rome in the first century. They tirelessly worked for the spread of the gospel, not only to the people of Israel, but to all the nations as well. They risked their lives in the process and gladly poured out their blood in loyalty to their Master, the Lord Jesus Christ. As Paul so eloquently stated in his second epistle to Timothy, they courageously fought the good fight, finished the race, and kept the faith (2 Timothy 4:7).

Who do you say I am?

How firm is your faith in the Lord Jesus Christ? At an opportune time Jesus tested his disciples with a crucial question: Who do men say that I am and who do you say that I am? (Matthew 16:13). Jesus was widely recognized in Israel as a mighty man of God, even being compared with the greatest of the prophets, John the Baptist, Elijah, and Jeremiah. Peter, always quick to respond, exclaimed that Jesus was the Christ, the Son of the living God.

Through the gift of faith Peter recognized that Jesus was the “anointed one” (in Hebrew and Greek the word is translated as Messiah and Christ), and the only begotten Son of God sent by the Father in heaven to redeem a fallen human race. No mortal being could have revealed this to Peter; but only God. Jesus then conferred on Peter authority to govern the church that Jesus would build [which Peter describes as a people redeemed with the precious blood of Christ – First Letter of Peter 1:19], a church that no powers could overcome. Jesus played on Peter’s name which is the same word for “rock” in both Aramaic and Greek.

Spiritual rock ad living stones

To call someone a “rock” is one of the greatest of compliments. The ancient rabbis had a saying that when God saw Abraham, he exclaimed: “I have discovered a rock to found the world upon.” Abraham put his trust in God and made God’s word the foundation of his life and the bedrock of his faith. Through Abraham God established a nation for himself. Through faith Peter grasped who Jesus truly was. He was the first apostle to proclaim that Jesus was truly the Anointed One (Messiah and Christ) and the only begotten Son of God.

The New Testament describes the church, the people of God, as a spiritual house and temple of the Holy Spirit with each member joined together as living stones (see 1 Peter 2:5). Faith in Jesus Christ makes us into rocks – spiritual stones. The Lord Jesus tests each of us personally with the same question: Who do you say that I am?

“Lord Jesus, I profess and believe that you are the Christ, the Son of the living God. You are my Lord and my Savior who has set me free from sin and deception. Make my faith strong like the Apostles Peter and Paul and give me boldness to speak of you to others that they may come to know you as Lord and Savior.”

Suy niệm:  Ngày nay, trong nhiều nhà thờ của Tây và Đông phương, hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô được kính nhớ. Cả hai vị đều chịu tử đạo ở Rome vào thế kỷ thứ nhất. Các ngài hăng say hoạt động để loan báo Tin mừng, không chỉ cho dân Israel, nhưng cho tất cả mọi dân tộc nữa. Các ngài đã liều mạng sống mình trong tiến trình và vui mừng đỗ máu mình ra trong sự trung thành với Thầy mình, Đức Giêsu Kitô. Như Phaolô hùng hồn tuyên bố trong thư thứ hai gởi cho Timôtê, các ngài đã can đảm chiến đấu cho trận chiến tốt đẹp, đã hoàn thành cuộc đua, và đã giữ vững niềm tin (2Tim 4,7).

Anh em bảo Thầy là ai?

Niềm tin của bạn vào Đức Giêsu Kitô vững mạnh thế nào? Vào một thời điểm thích hợp, Đức Giêsu đã thử các môn đệ với một câu hỏi quyết định: Người ta bảo Thầy là ai và anh em bảo Thầy là ai? (Mt 16,13). Nhiều người trong dân Israel đã nhận ra Đức Giêsu là một người uy thế của Thiên Chúa, thậm chí được so sánh với các ngôn sứ vĩ đại, Gioan tẩy giả, Êlia, và Giêrêmia. Phêrô, luôn luôn nhanh nhẹn đáp trả, đã tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Ngang qua ân huệ của đức tin, Phêrô đã nhận ra rằng Đức Giêsu là “Đấng được xức dầu” (trong tiếng Hípri và Hylạp hạn từ này được dịch là Đấng MêsiaĐấng Kitô), và Con Một yêu dấu của Thiên Chúa, được Cha trên trời sai tới để cứu chuộc loài người sa ngã. Không một phàm nhân hay chết nào có thể mặc khải điều này cho Phêrô; ngoại trừ Thiên Chúa. Rồi Đức Giêsu đã ban cho Phêrô quyền cai quản Giáo hội mà Đức Giêsu sẽ thiết lập (Giáo hội mà Phêrô miêu tả như một dân được cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Kitô – Thư thứ nhất của thánh Phêrô 1,19), một Giáo hội không quyền lực nào có thể chiến thắng. Đức Giêsu đã sử dụng tên của Phêrô, cùng nghĩa với “tảng đá” trong cả tiếng Xyri và Hylạp.

Tảng đá thiêng liêng và những tảng đá sống

Gọi ai là “tảng đá” là một trong những lời khen tặng lớn lao nhất. Các thầy Rabbi xưa có một câu nói rằng khi Thiên Chúa nhìn thấy Abraham, Người đã thốt lên: “Ta đã tìm ra tảng đá để đặt thế giới trên đó.” Abraham đã đặt niềm tin của mình vào Thiên Chúa và lấy lời Thiên Chúa làm nền tảng cho cuộc đời mình và niềm tin của mình. Ngang qua Abraham, Thiên Chúa đã thiết lập một dân tộc cho chính mình. Ngang qua niềm tin, Phêrô đã hiểu thấu Đức Giêsu thật sự là ai. Ngài là vị tông đồ đầu tiên tuyên xưng rằng Đức Giêsu đích thật là Đấng được xức dầu (MêsiaĐức Kitô) và là Con Một yêu dấu của Thiên Chúa.

Tân ước mô tả Giáo hội, dân Thiên Chúa, như một tòa nhà thiêng liêng, hay một đền thờ mà mỗi thành phần liên kết với nhau thành những viên đá sống động (1 Pr 2,5). Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô khiến chúng ta trở nên những viên đá – những viên đá thiêng liêng. Chúa Giêsu chất vấn mỗi người chúng ta cũng cùng một câu hỏi: Còn con, con bảo Ta là ai?

“Lạy Chúa Giêsu, con tuyên xưng và tin tưởng Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa là Chúa và là Đấng cứu độ của con, Đấng đã giải thoát con khỏi tội lỗi và sự lừa dối. Xin làm cho lòng tin của con nên mạnh mẽ như thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ và ban cho con lòng can đảm để nói về Chúa cho người khác, để họ có thể đi đến nhận biết Chúa là Chúa và là Đấng cứu độ.”

Comments are closed.

phone-icon