I am meek – Chúa Nhật XIV Thường Niên A

0

Nguồn: WAU, July 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: MATTHEW 11:25-30

I am meek. (Matthew 11:29)

Does it bother you that Jesus called himself meek? We often equate meekness with weakness, and who wants to think of Jesus as weak? But surprisingly, meekness is the exact opposite. It requires strength – a strength that exercises control and restraint over our impulses so that we can manifest the presence of God.

Today’s first reading from Zechariah gives an excellent illustration of a meek ruler. He banishes the chariot and the warrior’s bow and proclaims peace to the nations (Zechariah 9:10). Instead of provoking aggression and conquering with force, he is a “just savior” whose meekness diffuses anger and violence (9:9).

That’s the type of meekness and gentle strength that Jesus showed throughout his life. Jesus wasn’t one to be always “spoiling for a fight.” Think about the way he calmly passed through the midst of a crowd that wanted to kill him (Luke 4:30). Or the way he quietly endured his passion and death. Though he was harshly treated, like Isaiah’s Suffering Servant, “he submitted and did not open his mouth” (Isaiah 53:7). As the Son of God, Jesus could have reacted with terrifying displays of power. But he exercised self-control and refused to let anger overpower him. And because he responded in a peaceful way, he disarmed his enemies.

Jesus calls us to learn the same gentleness from him. So consider: where do you need a little more meekness? Ask the Holy Spirit to help you. Maybe you need the grace to curb your tongue instead of responding angrily to an insult. Maybe you need the strength to react thoughtfully when you see injustice instead of flying off the handle. The more you practice, the more you imitate Jesus, the more his grace can lay a foundation of gentleness and meekness in your heart.

“Jesus, lead me on the path of true strength through meekness.”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 11,25-30

“Tôi hiền lành” (Mt 11,29).

Bạn có thấy phiền khi Chúa Giêsu tự xưng mình là hiền hậu? Chúng ta thường đánh đồng sự hiền lành với sự yếu đuối, và ai muốn nghĩ Chúa Giêsu là yếu đuối? Nhưng thật đáng kinh ngạc, sự hiền lành có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Nó đòi hỏi sức mạnh – một sức mạnh để thực hành sự kiểm soát và kiềm chế sự bốc đồng của chúng ta để chúng ta có thể biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa.

Bài đọc thứ nhất hôm nay trích từ sách ngôn sứ Giacaria đưa ra một minh họa xuất sắc về người thủ lãnh hiền hậu. Người xua đuổi chiến xa và bẻ gãy cung nỏ chiến tranh, và công bố hoà bình cho muôn dân (x. Giacaria 9,10). Thay vì gây hấn và chinh phục bằng vũ lực, Người là một vị “cứu tinh công bình”, sự hiền lành của Người đẩy lui sự tức giận và bạo lực (x. Gia 9,9).

Đó là kiểu hiền lành và sức mạnh dịu dàng mà Chúa Giêsu đã thể hiện qua cuộc sống của Người. Chúa Giêsu không phải là người “ưa gây sự”. Hãy suy nghĩ về cách Người đã bình tĩnh đi qua giữa đám đông muốn giết Người (x. Lc 4,30). Hoặc cách Người thinh lặng chịu đựng cuộc khổ nạn và cái chết của mình. Cho dẫu Người bị đối xử cách khắc nghiệt, giống như Người Tôi Tớ Đau Khổ của Isaia, “Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca” (Is 53,7). Là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu có thể phản ứng bằng cách thể hiện quyền năng đáng sợ. Nhưng Người đã tự chủ và không để cơn giận lấn át mình. Và vì phản ứng một cách hòa bình, Người đã làm dịu các kẻ thù của mình.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta học hỏi chính sự hiền lành của Người. Vậy hãy xem: nơi nào bạn cần sự hiền lành hơn một chút? Hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn. Có lẽ bạn cần ân sủng để kiềm chế miệng lưỡi của bạn thay vì đáp lại cách giận dữ với một sự xúc phạm. Có lẽ bạn cần sức mạnh để phản ứng cách chín chắn khi nhìn thấy sự bất công thay vì mất kiểm soát. Bạn càng thực hành, càng bắt chước Chúa Giêsu, thì ân sủng của Người càng có thể đặt nền tảng cho sự dịu dàng và hiền lành trong tâm hồn bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con trên con đường của sức mạnh đích thực qua sự hiền lành”.

Comments are closed.

phone-icon