I have seen the Lord! – Suy niệm ngày 22.07.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, July 22, 2023

“I have seen the Lord!”

Scripture: John 20:1-2, 11-18  

1 Now on the first day of the week Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. 2 So she ran, and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, “They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.” 11 But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept she stooped to look into the tomb; 12 and she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. 13 They said to her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “Because they have taken away my Lord, and I do not know where they  have laid him.” 14 Saying this, she turned round and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. 15 Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Whom do you seek?” Supposing him to be the gardener, she said to him, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away.” 16 Jesus said to her, “Mary.” She turned and said to him in Hebrew, “Rabboni!” (which means Teacher). 17 Jesus said to her, “Do not hold me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brethren and say to them, I am ascending to my  Father and your Father, to my God and your God.” 18 Mary Magdalene went and said to the disciples, “I have seen the Lord”; and she told them that he had said these things to her.

Thứ Bảy, ngày 22.07.2023

Tôi đã nhìn thấy Chúa!

Ga 20,1-2.11-18

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc? ” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! “14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? ” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a! ” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni! ” (nghĩa là “Lạy Thầy”).17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”.”18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Meditation: Do you recognize the presence of the Lord Jesus when you hear his word? How easy it is to miss the Lord Jesus when our focus is on ourselves! Mary Magdalene did not at first recognize the Lord because her focus was on the empty tomb and on her own grief. It took only one word from the Master, when he called her by name, for Mary to recognize him. 

The Risen Lord Jesus reveals himself to us as we listen to his word

Mary Magdalene’s message to the disciples, I have seen the Lord, is the very essence of Christianity. It is not enough that a Christian know about the Lord, but that we know him personally. It is not enough to argue about him, but to meet him. In the resurrection we encounter the living Lord Jesus who loves us personally and shares his glory with us. The Lord Jesus gives us “eyes of faith” to see the truth of his resurrection and his victory over sin and death (Ephesians 1:18). And he opens our ears to recognize his voice as we listen to the “good news” proclaimed in the Gospel message today.

The resurrection of Jesus Christ from the dead is the foundation of our hope – the hope that we, too, who believe in him will see the living God face to face and share in his everlasting glory and joy. “Without having seen him you love him; though you do not now see him you believe in him and rejoice with unutterable and exalted joy.  As the outcome of your faith you obtain the salvation of your souls” (1 Peter 1:8-9). Do you recognize the Lord’s presence with you, in his word, in the “breaking of the bread,” and in his church, the body of Christ?

“Lord Jesus, may I never fail to recognize your voice nor lose sight of your presence as you open the Scriptures for me and speak your life-giving word.”

Suy niệm:  Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu khi lắng nghe lời Người không? Thật dễ dàng để quên mất Chúa Giêsu khi chúng ta hướng về chính mình! Maria Mađalêna lúc đầu đã không nhận ra Chúa vì cô đang chăm chú vào ngôi mộ trống và vào nỗi đau của chính mình. Chỉ cần một tiếng từ Thầy, khi Người gọi tên cô, để Maria nhận ra Người.

Chúa Giêsu phục sinh tỏ mình cho chúng ta khi chúng ta lắng nghe lời Người

Sứ điệp của Maria với các môn đệ Tôi đã nhìn thấy Chúa là bản chất của đạo Công giáo. Người tín hữu biết về Chúa vẫn chưa đủ, nhưng chúng ta phải biết Chúa một cách cá vị. Nói về Người vẫn chưa đủ, nhưng phải gặp được Người. Trong sự phục sinh, chúng ta giáp mặt với Chúa Giêsu hằng sống, Đấng yêu thương và chia sẻ vinh quang của Người với chúng ta một cách cá vị. Chúa Giêsu ban cho chúng ta “cặp mắt đức tin” để nhìn thấy sự thật về sự sống lại và sự chiến thắng của Người trên tội lỗi và sự chết (Eph 1,18). Người mở tai chúng ta để nhận ra tiếng của Người khi chúng ta lắng nghe “tin vui” được công bố trong Tin mừng hôm nay.

Sự sống lại của Đức Giêsu Kitô từ cõi chết là nền tảng niềm hy vọng của chúng ta – hy vọng rằng: chúng ta, những người tin vào Người, cũng sẽ nhìn thấy Thiên Chúa hằng sống mặt đối mặt và chia sẻ vinh quang và niềm vui vĩnh cửu của Người: “Tuy không thấy Người anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ của con người” (1Pr 1,8-9). Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa với mình, trong Lời Ngài, trong việc bẻ bánh, và trong Giáo hội, là thân mình của Người không?

“Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con không bao giờ quên nhận ra tiếng nói của Chúa, cũng không quên sự hiện diện của Chúa khi Chúa mở ra Kinh thánh và nói lời hằng sống của Chúa cho con.”

Comments are closed.

phone-icon