The Son of man is lord of the Sabbath – SN ngày 09.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, September 9, 2023

The Son of man is lord of the Sabbath

Scripture:  Luke 6:1-5

1 On a Sabbath, while he was going through the grain fields, his disciples plucked and ate some heads of grain, rubbing them in their hands. 2 But some of the Pharisees said, “Why are you doing what is not lawful to do on the Sabbath?” 3 And Jesus answered, “Have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him: 4 how he entered the house of God, and took and ate the bread of the Presence, which it is not lawful for any but the priests to eat, and also gave it to those with him?” 5 And he said to them, “The Son of man is lord of the Sabbath.”

 

Thứ Bảy, ngày 09.09.2023                 

 Con Người là Chủ của ngày Sabat

Lc 6,1-5

1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? “3 Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.”5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Meditation: What does the commandment “keep holy the Sabbath” require of us? Or better yet, what is the primary intention behind this command? The religious leaders confronted Jesus on this issue. The “Sabbath rest” was meant to be a time to remember and celebrate God’s goodness and the goodness of his work, both in creation and redemption. It was a day set apart for the praise of God, his work of creation, and his saving actions on our behalf. It was intended to bring everyday work to a halt and to provide needed rest and refreshment.

The Lord of the Sabbath feeds and nourishes us

Jesus’ disciples are scolded by the scribes and Pharisees, not for plucking and eating corn from the fields, but for doing so on the Sabbath. In defending his disciples, Jesus argues from the Scriptures that human need has precedence over ritual custom. In their hunger, David and his men ate of the holy bread offered in the Temple (1 Samuel 21:2-7). On every Sabbath morning twelves loaves were laid before God on a golden table in the Holy Place. Each loaf represented one of the twelve tribes of Israel. No one was allowed to eat this bread except the priests because it represented the very presence of God. David understood that human need took precedence over rules and ritual regulations.

Seek the Lord’s rest and refreshment

Why didn’t the Pharisees recognize the claims of mercy over rules and regulations? Their zeal for ritual observance blinded them from the demands of charity. Jesus’ reference to the bread of the Presence alludes to the true bread from heaven which he offers to all who believe in him. Jesus, the Son of David, and the Son of Man, a title for the Messiah, declares that he is “Lord of the Sabbath.” Jesus healed on the Sabbath and he showed mercy to those in need. All who are burdened can find true rest and refreshment in him. Do you seek rest and refreshment in the Lord and in the celebration of the Lord’s Day?

“Lord Jesus, you refresh us with your presence and you sustain us with your life-giving word. Show me how to lift the burden of others, especially those who lack the basic necessities of life, and to refresh them with humble care and service.”

 

Suy niệm: Điều răn “giữ ngày Sabbath” đòi hỏi chúng ta điều gì? Nói đúng hơn là mục đích chính đằng sau mệnh lệnh này là gì? Các nhà lãnh đạo tôn giáo đối đầu với Đức Giêsu về vấn đề này. “Việc nghỉ ngày Sabbath” được xem là thời gian để tưởng nhớ và tôn kính lòng nhân từ của Chúa và những kỳ công của Người, bao gồm công trình tạo dựng lẫn công trình cứu chuộc. Đó là ngày người ta nghỉ việc để ca tụng Chúa, ca tụng sự tạo dựng của Người, và những hành động cứu chuộc của Người thay cho chúng ta. Nó có ý nghĩa tạm dừng công việc hằng ngày để cho thân xác được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.

Chúa của ngày Sabat nuôi dưỡng và cho chúng ta ăn

Các môn đệ của Đức Giêsu bị những người luật sĩ và Pharisêu quở trách không phải vì đã bứt bông lúa ăn, nhưng là vì đã làm việc trong ngày Sabbath. Để bênh vực các môn đệ, Đức Giêsu đã trích dẫn từ Kinh thánh để nói rằng nhu cầu con người có quyền ưu tiên hơn phong tục tập quán. Trong lúc đói, vua Đavít và đoàn tùy tùng đã ăn bánh dâng tiến trong Đền thờ (1Sam 21,2-7). Mỗi sáng vào ngày Sabbath, mười hai ổ bánh được đặt trước Chúa trên một cái bàn bằng vàng trong thánh điện. Mỗi ổ bánh tượng trưng cho mỗi chi tộc của dân Israel. Không ai được phép ăn bánh này ngoại trừ các tư tế, bởi vì nó biểu thị sự hiện diện của Thiên Chúa. Đavít hiểu được nhu cầu của con người vượt trên các lề luật và những phong tục tập quán.

Hãy tìm sự nghỉ ngơi và bồi dưỡng của Chúa

Tại sao những người Pharisêu không nhận ra những yêu sách của lòng thương xót vượt trên các luật lệ? Lòng nhiệt thành của họ về việc tuân giữ luật lệ đã làm mù quáng họ trước những đòi buộc của đức ái. Việc ám chỉ của Đức Giêsu về bánh tiến muốn nói đến bánh đích thật từ Trời mà Người ban cho tất cả những ai tin tưởng nơi Người. Đức Giêsu, Con vua Đavít, Con Người, danh xưng của Đấng Mêsia, tuyên bố rằng Người là “Chủ của ngày Sabbath.” Đức Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbath, và Người bày tỏ lòng thương xót đối với những ai đang trong cảnh túng thiếu. Tất cả những người mang gánh nặng đều có thể tìm được sự nghỉ ngơi và bồi dưỡng thật sự nơi Người. Bạn có tìm kiếm sự nghỉ ngơi và bồi dưỡng nơi Thiên Chúa và trong việc tôn kính ngày của Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa bổ sức cho chúng con bằng sự hiện diện của Chúa và duy trì chúng con bằng lời ban sự sống của Chúa. Xin tỏ cho con biết làm thế nào để nâng đỡ gánh nặng của tha nhân, đặc biệt với những người thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống và bồi dưỡng họ với sự quan tâm và phục vụ khiêm tốn.

Comments are closed.

phone-icon