When the Master knocks, open at once -SN ngày 24.10.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, October 24, 2023

“When the Master knocks – open at once”

Scripture:  Luke 12:35-38

35 “Let your loins be girded and your lamps burning, 36 and be like men who are waiting for their master to come home from the marriage feast, so that they may open to him at once when he comes and knocks. 37 Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes; truly, I say to you, he will gird himself and have them sit at table, and he will come and serve them. 38 If he comes in the second watch, or in the third, and finds them so, blessed are those servants!

Thứ Ba, ngày 24.10.2023       

Khi Chủ gõ cửa, hãy mở cửa ngay

Lc 12,35-38

35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ

Meditation: If the Lord Jesus knocked on your door today would you be ready and eager to receive him? He wants us to be prepared for his coming – today, tomorrow, at the hour of our departure from this life (our death), and when he comes again at the end of this present world to reward those who have believed in him – the only begotten Son of the Father in heaven who was sent to deliver us from sin and death. The Lord Jesus calls to us each and every day. He says, “Listen! I am standing and knocking at your door. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will eat together” (Revelations 3:20). 

Be watchful and ready to serve the Lord when he calls

Jesus told his followers a parable from everyday life that illustrated the necessity of being prepared to open the door at once when the Master of the house knocks and calls for his servants to let him in. Doors in the ancient world were often bolted from the inside, especially at night, to keep out thieves and troublemakers. Servants who knew their master’s voice were expected to be vigilant and prepared to unbolt the door and let him in without a moment’s delay. This required a listening ear and attentive spirit that could block out other noises and distractions. If the servants refused to answer the door or delayed too long, they could expect a rebuke or punishment from the master.

The Lord and Master serves us

But Jesus’ story adds an unexpected reward for those who open at once – even in the middle of the night when everyone is fast asleep. The master who returns from a wedding feast to his home late at night does the unthinkable when his servants greet him at the door. He puts on a servant’s uniform and apron and seats his servants at his own table. And then – to their astonishment no doubt – the master himself waits on his servants at table by serving them his choice food and drink. Jesus’ parable turns the world’s way of thinking upside-down. The master rewards his faithful servants by serving them himself with the best provision, care, and service he can offer. 

The Lord Jesus became a servant for our sake

This story illustrates the amazing generous spirit, servant-hearted love, and profound humility of God who is the exalted Lord and Master over all he has created. The Father sent his only begotten Son to become a man for our sake who shed his blood for us on the cross to save us from slavery to sin and Satan and victory over death through his resurrection power that gives us new abundant life in his Spirit. Paul the Apostle tells us that Jesus who was equal with the Father, nonetheless, humbled himself and became a servant for our sake (Philippians 2:5-8).

Do you listen for the voice of the Lord calling to you? And are you ready to receive him today so that you may be nourished with his life-giving word that has power to transform you into his likeness and way of steadfast love and merciful goodness? The Lord Jesus offers us rich food and provision for our daily lives. But we can miss his daily provision if we allow our hearts, minds, and ears to be distracted with other things – even good things that crowd out his voice and invitation to let him enter and feast with us.

The Lord loves faithfulness

Jesus’ parable also has an important lesson for each one of us as well. Just as Jesus was faithful and ready to obey his Father in everything – even to the point of laying down his life for us on the cross, we, too are called to be faithful and ready to do whatever our heavenly Father commands us. How can we serve as Jesus served and be faithful to the end of our days? Only love – the love which God has poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us (Romans 5:5) – can transform us and fill us with joy and courage in offering our lives in humble service to God and one another. The Lord Jesus sets us free from fear and pride so we can love and serve one another as he has loved and served each one of us (Ephesians 5:2). Ask the Lord to give you a servant heart and a willing spirit that is ready to listen and eager to obey.

“Lord Jesus, you loved me first and you gave your life for me. Fill me with a joyful heart and a generous spirit that is ready to serve and to do whatever you command.”

Suy niệm: Nếu Chúa Giêsu gõ cửa nhà bạn hôm nay, bạn có sẵn sàng và hăm hở ra đón Người không? Người muốn chúng ta sẵn sàng chờ Người đến – hôm nay, ngày mai, vào giờ ra khỏi trần thế này (cái chết), và khi Người trở lại vào ngày tận thế để ban thưởng cho những ai tin tưởng vào Người – Con một yêu dấu của Cha trên trời, Đấng được sai tới để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta mỗi ngày và mọi ngày. Người nói “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20).

Hãy tỉnh thức và sẵn sàng để phục vụ Chúa khi Người gọi

Đức Giêsu kể cho các môn đệ một dụ ngôn trong đời sống thường ngày minh họa sự cần thiết phải sẵn sàng để mở cửa ngay khi Chủ nhà gõ cửa và gọi gia nhân mở cửa cho ông vào. Cửa thời xưa thường được khóa từ bên trong, đặc biệt trời tối, để đề phòng trộm cắp và những kẻ gây rối. Các gia nhân biết giọng nói của chủ mình được đòi hỏi phải tỉnh thức và sẵn sàng để mở cửa cho ông chủ vào không một chút chậm trể. Điều này đòi hỏi phải có tai thính và tinh thần tập trung để có thể loại bỏ những tiếng ồn ào và xao lãng khác. Nếu các gia nhân không chịu mở cửa hay trì hoãn quá lâu, chắn chắn họ sẽ bị khiển trách hay bị chủ xử phạt.

Chúa và Thầy phục vụ chúng ta

Nhưng câu chuyện của Đức Giêsu thêm phần thưởng bất ngờ cho ai mở cửa ngay – thậm chí ngay lúc giữa đêm khi mọi người đang ngủ say. Ông chủ trở về nhà từ tiệc cưới lúc nửa đêm làm một việc thật ấn tượng khi các gia nhân chào đón ông ở cửa. Ông chủ mặc lấy đồng phục và tạp dề của người đầy tớ và cho người đầy tớ ngồi ở bàn. Rồi trước sự kinh ngạc của các gia nhân, chính ông chủ chờ đợi các gia nhân ở bàn bằng việc phục vụ họ theo đồ ăn thức uống họ muốn. Dụ ngôn của Đức Giêsu đảo ngược cách suy nghĩ của thế gian. Ông chủ ban thưởng các gia nhân của mình bằng việc chính mình ph. vụ họ với lương thực ngon nhất, sự quan tâm mà ông chủ có thể làm.

Chúa Giêsu trở nên tôi tớ vì lợi ích chúng ta

Câu chuyện này minh họa tinh thần quảng đại ấn tượng, tình yêu trở nên tôi tớ, và sự khiêm nhường thẳm sâu của Thiên Chúa, Đấng đã được tôn vinh là Đức Chúa và là Chủ trên tất cả mọi loài Người đã dựng nên. Chúa Cha đã sai con một yêu dấu đến để làm người vì phần rỗi chúng ta, Đấng đã đỗ máu mình ra vì chúng ta trên thập giá để cứu chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, Satan, và sự chết. Thánh Phao lô tông đồ nói với chúng ta rằng Đức Giêsu, Đấng mặc dù ngang hàng với Chúa Cha, đã tự hủy mình và mặc lấy thân nô lệ vì chúng ta (Pl 2,5-8).

Bạn có lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi mình không? Bạn có sẵn sàng đón nhận Người hôm nay để bạn có thể được nuôi dưỡng bằng lời ban sự sống hầu có sức mạnh biến đổi bạn nên giống Người và đi vào con đường của tình yêu, thương xót, sự thật, và nhân ái không? Chúa ban cho chúng ta lương thực và tài nguyên dồi dào cho đời sống thường ngày của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể phớt lờ nó nếu chúng ta để cho lòng, tai, tâm trí mình bị sao lãng vì những thứ khác – ngay cả những điều tốt mà lấn át tiếng nói và lời mời gọi của Người để Người vào dùng bữa với chúng ta.

Chúa yêu thích sự trung tín

Dụ ngôn của Đức Giêsu cũng có một bài học quan trọng cho mỗi người chúng ta nữa. Giống như Đức Giêsu đã trung tín và sẵn sàng vâng theo ý Cha trong mọi sự – thậm chí đến độ hiến mạng sống mình vì chúng ta trên thập giá, thì chúng ta cũng được kêu gọi trung tín và sẵn sàng để thực hiện bất cứ điều gì mà Cha trên trời truyền dạy cho chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể phục vụ như Đức Giêsu phục vụ và trung tín cho đến giờ phút cuối cùng của mình? Chỉ có tình yêu – tình yêu mà Thiên Chúa đã đỗ vào lòng chúng ta qua Thần Khí đã được ban cho chúng ta (Rm 5,5) – mới có thể biến đổi chúng ta và lấp đầy chúng ta với niềm vui và sự can đảm trong việc hiến dâng đời sống mình trong sự phục vụ khiêm tốn cho TC và tha nhân. Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi và tính kiêu ngạo ích kỷ để chúng ta có thể yêu thương và phục vụ như Người đã yêu thương chúng ta (Ep 5,2). Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn trái tim người tôi tớ và tinh thần tình nguyện luôn sẵn sàng lắng nghe và mau mắn vâng phục.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương con trước và Chúa đã hiến mạng sống mình vì con. Xin ban cho con tấm lòng hân hoan và tinh thần quảng đại để sẵn sàng phục vụ và làm những gì Chúa muốn.  

Comments are closed.

phone-icon