Every one who exalts himself will be humbled – SN ngày 04.11.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, November 4, 2023

“Every one who exalts himself will be humbled”

Scripture: Luke 14:1, 7-11 

1 One sabbath when he went to dine at the house of a ruler who belonged to the Pharisees, they were watching him. 7 Now he told a parable to those who were invited, when he marked how they chose the places of honor, saying to them, 8 “When you are invited by any one to a marriage feast, do not sit down in a place of honor, lest a more eminent man than you be invited by him; 9 and he who invited you both will come and say to you, `Give place to this man,’ and then you will begin with shame to take the lowest place. 10 But when you are invited, go and sit in the lowest place, so that when your host comes he may say to you, `Friend, go up higher’; then you  will be honored in the presence of all who sit at table with you. 11 For every one who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.”

Thứ Bảy, ngày 04.11.2023        

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống

Lc 14,1.7-11

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: “Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Meditation: Who wants to be last? Isn’t it only natural to desire respect and esteem from others? Jesus’ parable of the guests invited to the marriage feast probes our motives for seeking honor and position. Self-promotion is most often achieved at the expense of others! Jesus’ parable reinforces the teaching of Proverbs: Do not put yourself forward in the king’s presence or stand in the place of the great; for it is better to be told, “Come up here,” than to be put lower in the presence of the prince (Proverbs 25:6-7).

True humility frees us to be our true selves as God sees us

What is true humility and why should we make it a characteristic mark of our life and action? True humility is not feeling bad about yourself, or having a low opinion of yourself, or thinking of yourself as inferior to others. True humility frees us from preoccupation with ourselves, whereas a low self-opinion tends to focus our attention on ourselves. Humility is truth in self-understanding and truth in action. Viewing ourselves truthfully, with sober judgment, means seeing ourselves the way God sees us (Psalm 139:1-4). A humble person makes a realistic assessment of himself or herself without illusion or pretense to be something he or she is not. The humble regard themselves neither smaller nor larger than they truly are. 

True humility frees us to be our true selves and to avoid despair and pride. A humble person does not have to wear a mask or put on a facade in order to look good to others, especially to those who are not really familiar with that person. The humble are not swayed by accidentals, such as fame, reputation, success, or failure.

True humility frees us to love and serve selflessly for the good of others

Humility is the queen or foundation of all the other virtues because it enables us to view and judge ourselves correctly, the way God sees us. Humility leads to true self-knowledge, honesty, realism, strength, and dedication to give ourselves to something greater than ourselves. Humility frees us to love and serve others selflessly, for their sake, rather than our own. Paul the Apostle, gives us the greatest example and model of humility in the person of Jesus Christ, who emptied himself, taking the form of a servant,being born in the likeness of men. And being found in human form he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross (Philippians 2:7-8). The Lord Jesus gives grace – his abundant favor and help – to all who humbly seek him. Do you want to be a servant as Jesus served?

“Lord Jesus, you became a servant for my sake to set me free from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help me to be humble as you are humble and to love freely and graciously all whom you call me to serve.”

Suy niệm: Ai muốn làm người cuối cùng? Chẳng phải theo lẽ tự nhiên ai cũng muốn sự kính trọng từ người khác đó sao? Dụ ngôn của Ðức Giêsu về những người khách được mời đến dự tiệc cưới thăm dò những động cơ thúc đẩy người ta tìm kiếm danh vọng. Tính tự tôn thường được thể hiện qua việc hạ bệ người khác. Dụ ngôn của Ðức Giêsu lập lại lời cảnh báo trong sách Châm ngôn: Trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng. Thà được người ta bảo: ‘Xin mời ông lên trên’ còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng (Cn 25,6-7).

Khiêm nhường thật sự giúp chúng ta trở thành chính mình đích thật như Thiên Chúa nhìn chúng ta

Khiêm nhường đích thật là gì và tại sao chúng ta lấy nó làm dấu hiệu đặc biệt của đời sống và hành động của mình? Khiêm nhường thật sự không nghĩ xấu về mình, hay tự hạ thấp mình, hay nghĩ mình thua kém người khác. Khiêm nhường thật sự giải thoát chúng ta khỏi sự bận tâm với chính mình, đồng thời hạ thấp những xu hướng quy chiếu sự chú ý về bản thân mình. Khiêm nhường thì chân thật trong việc hiểu biết mình, và chân thật trong hành động. Nhận xét về mình một cách chân thật, với sự phán đoán đúng đắn, nghĩa là nhìn mình theo cách Chúa nhìn mình (Tv 139,1-4). Một người khiêm nhường đánh giá đúng đắn về mình mà không cần phải lừa dối mình hay giả bộ ra vẻ là gì đó mà mình thật sự không phải. Người khiêm nhường không coi mình lớn hơn hay nhỏ hơn con người thật sự của mình.

Khiêm nhường thật sự cho chúng ta tự do là chính mình và tránh sự tuyệt vọng và kiêu căng. Một người khiêm nhường không cần phải đeo mặt nạ, hay cần cái vẻ bề ngoài để gây sự chú ý của người khác, đặc biệt đối với những ai không thật sự quen biết với họ. Người khiêm nhường không bị ảnh hưởng bởi những cái phụ thuộc như danh vọng, thành công, hay thất bại.

Khiêm nhường thật sự giúp chúng ta yêu mến và quên mình phục vụ vì lợi ích của người khác

Khiêm nhường là bà hoàng hay nền tảng của tất cả mọi nhân đức, bởi vì nó cho phép chúng ta nhìn và đánh giá mình một cách đúng đắn, cách Thiên Chúa nhìn chúng ta. Khiêm nhường dẫn tới sự tự biết mình thật sự, trung thực, thật tế, sức mạnh, sẵn sàng dâng hiến chính mình cho điều gì đó lớn hơn. Khiêm nhường cho phép chúng ta tự do yêu thương và phục vụ tha nhân một cách quãng đại, vì lợi ích của họ, hơn là cho chính mình. Thánh Phaolô tông đồ, cho chúng ta một ví dụ và một mẫu gương cao cả về khiêm nhường trong con người của Đức Kitô Giêsu, Đấng rũ bỏ chính mình, mặc lấy thân phận tôi tớ, Đấng tự hạ mình và trở nên vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá (Pl 2,7-8). Chúa Giêsu ban ơn sủng cho những ai tìm kiếm Ngài cách khiêm nhường. Bạn có muốn trở thành người tôi tớ như Ðức Giêsu không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên người tôi tớ vì con để cho con   được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi, ích kỷ, và kiêu căng. Xin Chúa giúp con khiêm nhường như Chúa và yêu thương cách quảng đại, và ân cần với tất cả những ai Chúa gọi con phục vụ.

Comments are closed.

phone-icon