Có một Đấng ở giữa các ngươi … – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B

0


Nguồn: The Word Among Us, December 2023

Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Today is Gaudete Sunday, or “Pink Candle” Sunday, as some children call it. It’s a day for rejoicing, to rejoice “without ceasing” and “in all circumstances,” St. Paul tells us (1 Thessalonians 5:17-18). But why rejoice today? Because Jesus is near!

In today’s Gospel, some Jewish leaders are interrogating John the Baptist about who he is. John replies that he isn’t the Christ who would come to save Israel. He is merely testifying to him, proclaiming, “Make straight the way for the Lord” (John 1:23). But then he turns the conversation toward them. “There is one among you,” John says, “whom you do not recognize” (1:26). He is the Messiah. He is so holy that John wouldn’t even untie his sandal. John hoped that they would rejoice that the Messiah was near—but these men couldn’t see him.

Jesus is near to us too, but sometimes we have trouble recognizing him. In the flurry of our Christmas preparations. In our grieving over a deceased loved one. In our worries about the future. Our faith tells us that Jesus is there, but it feels hard to sense his presence in our midst. Even John had trouble: “I did not know him,” he says later, but “now I have seen and testified that he is the Son of God” (John 1:33, 34).

So who makes the difference? The Holy Spirit. Jesus calls him the “Spirit of truth” who guides us to all truth (John 16:13). The Spirit is the One who makes Jesus present to us and helps us understand who he is. John tried to show his questioners that they were missing something important. Similarly, the Spirit can open our eyes so that we don’t miss seeing Jesus present in our lives.

Jesus isn’t hiding; he gave us the Spirit so that everyone can know him. And that’s a reason to rejoice.

“Open my eyes, Holy Spirit. Help me to recognize Jesus today.”

Hôm nay là Chúa Nhật Gaudete, hay là Chúa Nhật “Nến Hồng”, như một số trẻ em vẫn gọi. Đó là một ngày để vui mừng, vui mừng “không ngừng nghỉ” và “trong mọi hoàn cảnh”, thánh Phaolô nói với chúng ta (1Tx 5,17-18). Nhưng tại sao hôm nay lại vui mừng? Bởi vì Chúa Giêsu đang ở gần!

Trong bài Tin Mừng hôm nay, một số nhà lãnh đạo Do Thái đang thẩm vấn Gioan Tẩy Giả về ông là ai. Gioan trả lời rằng ông không phải là Chúa Kitô sẽ đến để cứu Israel. Ông chỉ đang làm chứng cho Ngài, ông tuyên bố: “Hãy dọn đường ngay thẳng cho Chúa” (Ga 1,23). Nhưng sau đó ông chuyển cuộc trò chuyện sang phía họ. Gioan nói: “Trong các bạn có một người mà các ông không nhận ra” (1,26). Ngài là Đấng Mêsia. Ngài thánh thiện đến nỗi Gioan thậm chí không dám cởi dép cho mình. Gioan hy vọng rằng họ sẽ vui mừng vì Đấng Mêsia đang ở gần – nhưng những người này không thể nhìn thấy Ngài.

Chúa Giêsu cũng ở gần chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta khó nhận ra Ngài. Trong sự hối hả chuẩn bị cho Giáng Sinh của chúng ta. Trong nỗi đau buồn của chúng ta về một người thân yêu đã qua đời. Trong nỗi lo lắng của chúng ta về tương lai. Đức tin của chúng ta cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đang ở đó, nhưng thật khó để cảm nhận được sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta. Ngay cả Gioan cũng gặp khó khăn: “Tôi không biết Ngài,” sau này ông nói, nhưng “bây giờ tôi đã thấy và làm chứng rằng Ngài là Con Thiên Chúa” (Ga 1,33-34).

Vậy ai là người tạo nên sự khác biệt? Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu gọi Ngài là “Thần Khí sự thật”, Đấng hướng dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn (Ga 16,13). Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta và giúp chúng ta hiểu Ngài là ai. Gioan cố gắng cho người hỏi thấy rằng họ đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Tương tự như vậy, Chúa Thánh Thần có thể mở mắt chúng ta để chúng ta không bỏ lỡ việc nhìn thấy Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời mình.

Chúa Giêsu không trốn tránh; Ngài đã ban Thánh Thần cho chúng ta để mọi người có thể nhận biết Ngài. Và đó là lý do để vui mừng.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở mắt con ra. Xin giúp con nhận ra Chúa Giêsu hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon