Đang khi họ từ trên núi xuống – SN theo WAU ngày 16.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Today’s Gospel immediately follows the story of the Transfiguration. Peter, James, and John had gone up the mountain to be alone with Jesus. As they set aside the events that had been swirling around them, they were able to witness him in his heavenly glory. This revelation helped shape their thoughts about who Jesus was and why he had come. As a result, they came down from the mountain better prepared to journey with him to Jerusalem and his cross.

A similar thing happened to a woman who had lost the vision in her right eye. She worried how she would be able to care for her family and continue to work at her job. After a discouraging visit to her doctor, she returned home to pray. But as she turned her thoughts and anxieties over to the Lord, her heart was flooded with songs and Scripture verses about God’s majesty and holiness. She felt as if Jesus were right there with her, in all his glory. Worries about her eye were no longer overwhelming, and she was able to trust that Jesus would be with her in whatever lay ahead.

Every day, Jesus invites you to come “up the mountain” with him in prayer. He knows that, like Peter, James, and John, your heart can be changed as you spend time with him. Your eyes can be opened to see him more clearly. Your burdens can be lightened. And your desire to follow him can be strengthened.

As you come to prayer today, imagine yourself climbing the mountain with those disciples. Each step puts your cares farther behind you and expands your hope. As you climb, ask Jesus to show you his glory. Tell him how grateful you are to be with him. Picture him seated on his heavenly throne and imagine angels singing—maybe one of your favorite hymns! As you fix your attention on Jesus, little by little he will change the way you see things. And that can make all the difference.

“Jesus, thank you for giving me a glimpse of your glory today!”

Bài Tin Mừng hôm nay ngay sau câu chuyện Chúa Biến Hình. Phêrô, Giacôbê và Gioan đã lên núi ở một mình với Chúa Giêsu. Khi họ gác lại những sự kiện đang xoay quanh mình, họ có thể chứng kiến ​​Ngài trong vinh quang trên trời. Sự mặc khải này đã giúp hình thành suy nghĩ của họ về Chúa Giêsu là ai và tại sao Ngài đến. Kết quả là, họ xuống núi chuẩn bị tốt hơn để cùng Ngài lên đường đến Giêrusalem và thập tự giá của Ngài.

Một điều tương tự đã xảy ra với một người phụ nữ bị mất thị lực ở mắt phải. Cô lo lắng làm thế nào để có thể lo cho gia đình và tiếp tục làm công việc của mình. Sau một lần đi bác sĩ khám, cô chán nản trở về nhà để cầu nguyện. Nhưng khi cô hướng những suy nghĩ và lo lắng của mình lên Chúa, lòng cô tràn ngập những bài hát và câu Kinh thánh về sự uy nghiêm và thánh khiết của Thiên Chúa. Cô cảm thấy như thể Chúa Giêsu đang ở ngay đó với cô, trong tất cả vinh quang của Người. Những lo lắng về đôi mắt của cô không còn bao trùm, và cô có thể tin tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ ở bên cô trong bất cứ điều gì phía trước.

Mỗi ngày, Chúa Giêsu mời bạn “lên núi” với Ngài để cầu nguyện. Ngài biết rằng, giống như Phêrô, Giacôbê và Gioan, tâm hồn của bạn có thể thay đổi khi bạn dành thời gian cho Ngài. Đôi mắt của bạn có thể được mở ra để nhìn Ngài rõ ràng hơn. Những gánh nặng của bạn có thể được nhẹ đi. Và khao khát bước theo Ngài của bạn có thể được củng cố.

Khi bạn đến cầu nguyện hôm nay, hãy tưởng tượng bạn đang leo núi với những môn đồ đó. Mỗi bước đi sẽ giúp bạn quan tâm hơn và mở rộng hy vọng của bạn. Khi bạn leo lên, hãy cầu xin Chúa Giêsu cho bạn thấy vinh quang của Ngài. Nói với Ngài rằng bạn biết ơn như thế nào khi ở bên Ngài. Hình dung Ngài đang ngồi trên ngai vàng trên Thiên đàng và tưởng tượng các thiên thần đang ca hát – có thể là một trong những bài thánh ca yêu thích của bạn! Khi bạn tập trung chú ý vào Chúa Giêsu, từng chút một, Ngài sẽ thay đổi cách bạn nhìn sự việc. Và điều đó có thể tạo nên sự khác biệt.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã cho con một cái nhìn thoáng qua về vinh quang của Chúa ngày hôm nay!

Hc 48, 1-4. 9-11

… để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu (Hc 48,10)

The figure of John the Baptist looms large in Advent. He was the one, of course, who heralded the coming of the Messiah, but he was more than just a messenger. He changed people’s hearts! To help us better understand John, the Church points us to the great Old Testament prophet Elijah. Just as Elijah brought Israel to repentance, John’s words cut his own listeners to the heart and spurred them to live in a new way (Luke 3:7-15).

John came as a minister of reconciliation. He came to soften people’s hearts, especially the hearts of parents to their children and children to their parents (Sirach 48:10). This was played out dramatically as early as the day of his birth. Recall how his father, Zechariah, announced that John would give his people “knowledge of salvation through the forgiveness of their sins” and an experience of “the tender mercy of our God” (Luke 1:77, 78). Forgiveness. Tender mercy. Hearts softened so that they could resemble the heart of the Lord. Isn’t this the recipe for reconciliation?

The story of John the Baptist is more than a recounting of a historical figure. His message is meant for us as well while we prepare for Jesus’ coming at Christmas.

So how does the Lord want to soften your heart this Advent? For some, the holidays are marked by tension or fears of family conflict. Others face loneliness or heartache because of a broken relationship. Maybe it’s time to take a tangible step toward reconciling with someone. Maybe it’s time to ask God to show you the tender mercy in his heart so that your own heart can be changed. Jesus is always ready to heal and forgive. And he’s always ready to help us forgive as well.

“Lord, bring the grace of reconciliation to every wounded relationship!”

Hình ảnh Gioan Tẩy Giả hiện lên rõ ràng trong Mùa Vọng. Tất nhiên, ông là người báo trước sự xuất hiện của Đấng Mêsia, nhưng ông không chỉ là một sứ giả. Ông đã thay đổi trái tim mọi người! Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thánh Gioan, Giáo hội hướng chúng ta đến vị tiên tri vĩ đại Êlia trong Cựu Ước. Giống như Êlia đã đưa dân Israel đến sự ăn năn, những lời của Gioan đã chạm vào trái tim những người nghe của ông và thúc đẩy họ sống theo một cách mới (Lc 3,7-15).

Gioan đến với tư cách là người hòa giải. Ông đến để làm dịu lòng người, đặc biệt là lòng cha mẹ đối với con cái và con cái đối với cha mẹ (Hc 48,10). Điều này đã diễn ra một cách đáng kinh ngạc ngay từ ngày ông chào đời. Hãy nhớ lại cha ông, ông Dacaria, đã thông báo rằng Gioan sẽ ban cho dân ông “sự hiểu biết về ơn cứu độ nhờ ơn tha tội” và kinh nghiệm về “lòng thương xót dịu dàng của Thiên Chúa chúng ta” (Lc 1,77-78). Sự tha thứ. Lòng thương xót dịu dàng. Những trái tim trở nên mềm mại để có thể giống với trái tim của Chúa. Đây không phải là công thức để hòa giải sao?

Câu chuyện về Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ là việc kể lại một nhân vật lịch sử. Thông điệp của ông cũng có ý nghĩa dành cho chúng ta trong khi chúng ta chuẩn bị đón Chúa Giêsu đến vào dịp Giáng Sinh.

Vậy Chúa muốn làm mềm lòng bạn như thế nào trong Mùa Vọng này? Đối với một số người, những ngày nghỉ lễ được đánh dấu bằng sự căng thẳng hoặc lo sợ xung đột gia đình. Những người khác phải đối mặt với sự cô đơn hoặc đau lòng vì một mối liên hệ tan vỡ. Có lẽ đã đến lúc phải thực hiện một bước đi rõ ràng để hòa giải với ai đó. Có lẽ đã đến lúc cầu xin Chúa tỏ cho bạn thấy lòng thương xót dịu dàng trong trái tim của Ngài để trái tim của chính bạn có thể được thay đổi. Chúa Giêsu luôn sẵn sàng chữa lành và tha thứ. Và Ngài luôn sẵn sàng giúp chúng ta tha thứ.

Lạy Chúa, xin mang ơn hòa giải đến mọi mối liên hệ bị tổn thương!

Comments are closed.

phone-icon