Đó không phải là anh em nói,…- SN theo WAU ngày 26.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

St. Stephen may not have known at first how to answer his detractors. But in today’s Gospel, Jesus encourages his followers not to worry about what to say when they’re being persecuted because the Holy Spirit will speak through them (Matthew 10:20). So Stephen relied on the Spirit, who gave him not only the courage to preach but also the grace to forgive the people who killed him (Acts 6:10; 7:60).

We know what it’s like to feel tongue-tied in a tough situation. But God wants us to turn to his Spirit for help, just as Stephen did. We might think that because Stephen was a great saint, he had special access to the Spirit. But that’s not the case. Through our baptism, we all have the same access to the Holy Spirit. He lives in us, just as he lived in Stephen. The difference is that Stephen welcomed the Holy Spirit into his circumstances.

So how do we open ourselves to the Spirit? As St. Paul told Timothy, we can “stir into flame” his presence within us (2 Timothy 1:6). That doesn’t necessarily mean praying long, drawn-out prayers. It can be as simple as “Come, Holy Spirit!” or “Holy Spirit, help me!” The Holy Spirit is so close to us that even when we don’t know what to ask for, he “intercedes with inexpressible groanings” on our behalf (Romans 8:26). We just have to try to be aware, open, and expectant.

Such heartfelt prayers are perfect just before, say, a tough meeting at work. Or prior to delicate conversations with family members you will see around the holidays. Or when you’re trying to figure out how to share your faith. You don’t even have to wait for a tense situation—you can count on the Spirit to help you whenever you are at a loss for words!

God is with us. He lives in us. Let’s trust that when we call on him, he will speak through us.

“Come, Holy Spirit, and speak through me today.”

Thánh Stephen ban đầu có thể không biết cách trả lời những người gièm pha mình. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyến khích những người theo Ngài đừng lo lắng về việc phải nói gì khi họ đang bị bắt bớ vì Chúa Thánh Thần sẽ nói qua họ (Mt 10,20). Vì vậy, Stephen đã trông cậy vào Thánh Linh, Đấng đã ban cho ông không chỉ can đảm để rao giảng mà còn ban cho ông ân sủng để tha thứ cho những người đã giết ông (Cv 6,10; 7,60).

Chúng ta biết cảm giác bị thắt lưỡi trong một tình huống khó khăn là như thế nào. Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta hướng đến Thánh Linh của Ngài để được giúp đỡ, giống như Stephen đã làm. Chúng ta có thể nghĩ rằng vì Stephen là một vị thánh vĩ đại nên ông có quyền tiếp cận đặc biệt với Thánh Linh. Nhưng đó không phải là trường hợp. Qua phép rửa, tất cả chúng ta đều được tiếp cận với Chúa Thánh Thần như nhau. Ngài sống trong chúng ta, cũng như Ngài sống trong Stephen. Điều khác biệt là Stephen đã đón Chúa Thánh Thần vào trong hoàn cảnh của mình.

Vậy làm cách nào để chúng ta mở lòng đón nhận Thánh Linh? Như Thánh Phaolô đã nói với Timôthê, chúng ta có thể “khơi dậy ngọn lửa” sự hiện diện của Ngài trong chúng ta (2Tm 1,6). Điều đó không nhất thiết có nghĩa là cầu nguyện những lời nguyện dài lê thê. Nó có thể đơn giản như “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!” hoặc “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp con!” Chúa Thánh Thần ở gần chúng ta đến nỗi ngay cả khi chúng ta không biết phải cầu xin điều gì, thì Ngài cũng “thay mặt chúng ta cầu xin những lời rên rỉ không thể diễn tả được” (Rm 8,26). Chúng ta chỉ cần cố gắng nhận thức, cởi mở và mong đợi.

Những lời cầu nguyện chân thành như vậy là hoàn hảo ngay trước khi có một cuộc họp khó khăn tại nơi làm việc. Hoặc trước những cuộc trò chuyện tế nhị với các thành viên trong gia đình, bạn sẽ thấy nơi những ngày nghỉ. Hoặc khi bạn đang cố gắng tìm ra cách chia sẻ đức tin của mình. Bạn thậm chí không cần phải chờ đợi một tình huống căng thẳng – bạn có thể trông cậy vào Thánh Linh để giúp bạn bất cứ khi nào bạn không nói được lời nào!

Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài sống trong chúng ta. Hãy tin tưởng rằng khi chúng ta kêu xin Ngài, Ngài sẽ nói qua chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và nói qua con hôm nay.

Acts 6:8-10; 7:54-59
Stêphanô, tràn đầy ơn sủng và quyền năng… (Cv 6,8)

As we continue to celebrate the great feast of Christmas, we aren’t just focusing on the actual circumstances that led to Jesus’ birth. The meaning of his Incarnation goes much deeper. This is especially evident in today’s feast of St. Stephen, the first martyr.

When Jesus came to earth, he became the model for his followers. Jesus shows us how to live so that we can be pleasing to his heavenly Father. But he didn’t only show us. Through his Incarnation, death, and resurrection, he dwells in us. Now the Holy Spirit offers us the same “grace and power” that was so apparent in Stephen (Acts 6:8). Now we can be “other Christs” to the world.

In the account of Stephen’s life found in the Book of Acts, we clearly see “another Christ.” For example, Stephen was selected to serve the Christian community as a deacon because, like Jesus, he was “filled with faith and the holy Spirit” (Acts 6:5). Like Jesus, he worked “great wonders and signs among the people” (6:8). He also preached the good news like Jesus (6:9-10), and was unafraid to face the Sanhedrin when they sought to kill him (6:12; 7:1-53). Finally, like Jesus, he was put to death—but not before forgiving his persecutors (7:60).

As a Christian, you, too, are called to “incarnate” Jesus as Stephen did. Most likely you won’t be called to be a martyr. But you will be called in a myriad of ways to die to self and your own selfish desires. You may not be ordained as a deacon, but you will be called to serve your brothers and sisters in need. You may not work great signs and wonders, but you can be a sign of Jesus’ love and mercy to a hurting world. And finally, though you may never have to forgive persecutors trying to destroy you, you will be called to forgive—in both big and small ways.

The Incarnation reverberated through time and space, changing the world—and our hearts—forever. Like Stephen, may we, too, become Christ to the world in all the ways God is calling us.

“St. Stephen, pray that I may have the courage to be another Christ in the world today.”

Khi chúng ta tiếp tục cử hành đại lễ Giáng Sinh, chúng ta không chỉ tập trung vào hoàn cảnh thực tế dẫn đến sự ra đời của Chúa Giêsu. Ý nghĩa việc Nhập Thể của Ngài còn sâu sắc hơn nhiều. Điều này đặc biệt rõ ràng trong lễ kính thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên hôm nay.

Khi Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài đã trở thành mẫu mực cho các môn đệ. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách sống sao cho có thể làm hài lòng Cha trên trời của Người. Nhưng Ngài không chỉ cho chúng ta thấy. Qua việc Nhập Thể, cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài ngự trong chúng ta. Giờ đây Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta cùng một “ân sủng và quyền năng” như đã thấy rõ nơi Stêphanô (Cv 6,8). Bây giờ chúng ta có thể trở thành “những Đức Kitô khác” cho thế giới.

Trong câu chuyện về cuộc đời của Stêphanô trong Sách Công vụ, chúng ta thấy rõ “một Đức Kitô khác”. Chẳng hạn, Stêphanô được chọn để phục vụ cộng đồng Kitô giáo với tư cách là phó tế bởi vì, giống như Chúa Giêsu, ông “được tràn đầy đức tin và Thánh Thần” (Cv 6,5). Giống như Chúa Giêsu, Ngài đã làm “những dấu lạ lớn lao giữa dân” (6,8). Ông cũng rao giảng tin mừng giống như Chúa Giêsu (6,9-10), và không ngại đối mặt với Thượng hội đồng khi họ tìm cách giết ông (6,12; 7,1-53). Cuối cùng, giống như Chúa Giêsu, ông bị xử tử – nhưng không phải trước khi tha thứ cho những kẻ bắt bớ mình (7,60).

Là một Kitô hữu, bạn cũng được mời gọi “nhập thể” Chúa Giêsu như Thánh Stêphanô đã làm. Rất có thể bạn sẽ không được gọi là tử đạo. Nhưng bạn sẽ được kêu gọi bằng vô số cách để chết đi cái tôi và những ham muốn ích kỷ của chính mình. Bạn có thể không được thụ phong phó tế, nhưng bạn sẽ được kêu gọi để phục vụ anh chị em đang gặp khó khăn. Bạn có thể không làm được những điềm thiêng dấu lạ lớn lao, nhưng bạn có thể là dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với một thế giới đang bị tổn thương. Và cuối cùng, mặc dù bạn có thể không bao giờ phải tha thứ cho những kẻ bắt bớ đang cố gắng tiêu diệt bạn, nhưng bạn sẽ được mời gọi tha thứ – theo cả cách lớn lẫn cách nhỏ.

Sự Nhập Thể vang dội xuyên thời gian và không gian, thay đổi thế giới – và trái tim của chúng ta – mãi mãi. Giống như thánh Stêphanô, ước gì chúng ta cũng trở thành Chúa Kitô cho thế giới theo mọi cách mà Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta.

Lạy thánh Stêphanô, hãy cầu nguyện để con có đủ can đảm để trở thành một Chúa Kitô khác trong thế giới hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon