Ngài chạnh lòng thương xót – SN theo WAU ngày 09.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When Jesus saw the crowds in the towns and villages he visited, he was moved. He wanted to reach out to them with his healing and mercy. He wanted to teach them and form them. As the Son of God, he could have done any number of things on a grand scale. He could have waved his hand over the crowd and healed them all at once. Or spoken his message into the minds and hearts of each person. So what did he do? The answer shows a surprising level of humility and trust.

He sent twelve regular guys to go out on his behalf. These ordinary men wouldn’t just be involved in his ministry of healing and proclaiming the good news—they would be essential to it! Jesus took those disciples—from the Greek word meaning “student”—and made them apostles—from the word meaning “one who is sent.”

Jesus was certainly taking a risk, wasn’t he? After all, he knew that the Twelve might well fall short. So why did he do it? Clearly, he wanted to bless the crowds through them. But he also wanted to bless the apostles as they stepped out in faith and prayed for people’s healing and deliverance. He knew they would be stretched outside of what was comfortable for them, and he also knew they would see God’s amazing work as they obeyed his call.

You can take courage that Jesus is sending you out, just as he sent the apostles. He still looks at the people who are “troubled and abandoned” (Matthew 9:36), and longs to reach them. He could do something on a grand scale, something that could touch multitudes all at once. But he is sending you. He is asking you to go out with his authority to bring his mercy, healing, and forgiveness to them. And he will deepen your faith with each step you take. How could you be inspired and answer that call today?

“Jesus, I want to be your representative in the world. Work through me to bring your compassion to everyone I meet today.”

Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông trong các thị trấn và làng mạc Ngài đến thăm, thì Ngài cảm động. Ngài muốn tiếp cận họ bằng sự chữa lành và lòng thương xót của mình. Ngài muốn dạy dỗ họ và huấn luyện họ. Là Con Thiên Chúa, Ngài có thể làm bất cứ điều gì trên quy mô lớn. Ngài có thể vẫy tay trước đám đông và chữa lành tất cả họ cùng một lúc. Hoặc nói lên thông điệp của mình vào tâm trí của mỗi người. Vậy Ngài đã làm gì? Câu trả lời cho thấy mức độ khiêm tốn và đáng tin cậy đáng ngạc nhiên.

Ngài đã cử mười hai chàng trai thường xuyên ra đi thay mặt Ngài. Những người đàn ông bình thường này sẽ không chỉ tham gia vào sứ vụ chữa bệnh và rao truyền tin mừng của Ngài – họ sẽ rất cần thiết cho việc đó! Chúa Giêsu đã chọn những môn đồ đó – tiếng Hy Lạp có nghĩa là “học trò” – và ban cho họ trở thành tông đồ – hạn từ đó có nghĩa là “người được sai đi”.

Chắc chắn Chúa Giêsu đã mạo hiểm, phải không? Rốt cuộc, Ngài biết rằng Nhóm Mười Hai có thể sẽ thiếu hụt. Vậy tại sao Ngài lại làm điều đó? Rõ ràng, Ngài muốn ban ơn phúc cho đám đông thông qua họ. Nhưng Ngài cũng muốn ban ơn phúc cho các sứ đồ khi họ ra đi với đức tin và cầu nguyện cho sự chữa lành và giải cứu của mọi người. Ngài biết họ sẽ bị kéo ra khỏi những gì thoải mái cho họ, và Ngài cũng biết họ sẽ thấy công việc tuyệt vời của Thiên Chúa khi họ tuân theo lời mời gọi của Ngài.

Bạn có thể xác tín rằng Chúa Giêsu đang phái bạn ra đi, cũng như Ngài đã sai các sứ đồ. Ngài vẫn nhìn đến những người “gặp khó khăn và bị bỏ rơi” (Mt 9, 36), và mong muốn được tiếp cận họ. Ngài có thể làm điều gì đó trên quy mô lớn, một thứ gì đó có thể chạm đến nhiều người cùng một lúc. Nhưng Ngài đang gửi cho bạn. Ngài đang yêu cầu bạn ra đi với thẩm quyền của Ngài để mang lại lòng thương xót, sự chữa lành và sự tha thứ của Ngài cho họ. Và Ngài sẽ gia tăng niềm tin của bạn với mỗi bước bạn đi. Làm thế nào bạn có thể được truyền cảm hứng và đáp lại lời mời gọi đó ngày hôm nay?

Lạy Chúa Giêsu, con muốn trở thành người đại diện của Chúa trên thế giới. Xin Chúa làm việc thông qua con để mang lòng trắc ẩn của Chúa đến với mọi người mà con gặp gỡ ngày hôm nay.

Isaiah 30:19-21, 23-26
Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi (Is 30,19)

Isaiah paints such a hopeful picture in today’s first reading! God will give us bread when we’re hungry and drink when we’re thirsty. He will provide rain so that our crops will be “rich and abundant” (Isaiah 30:23). And when we need guidance, he will be right beside us, ready to show us which way to go.

When we read passages like this one, we might react in one of two ways. We might dismiss it as religious poetry, as something not to be taken too seriously. After all, not everyone has enough food to eat or clean water to drink. Or we might fall into the trap of thinking of our relationship with God as a transaction: if I pray hard enough, go to church enough, or read the Bible enough, God will give me what I ask for.

But this is the word of God, not just beautiful poetry. And while we know that prayer and Scripture reading are good things to do, we also know that we should do them out of a desire to grow closer to God, not to “get” something from him.

Now, it’s absolutely true that God wants to “be gracious” to us (Isaiah 30:19). But his graciousness is not focused primarily on the “things” he wants to give us. It’s more about his desire to give himself to us—and that’s a far better gift! That’s the gift of his Spirit, poured into us at Baptism.

God our Father knows that if we have his Spirit, we have access to all the grace and strength we need to face every hardship, difficulty, and challenge life could ever throw at us. If we have the Spirit, we have a never-ending flow of divine love and wisdom to lift us up and guide us in bad times as well as good times. Everything else pales in comparison!

Today—right here and now—the Holy Spirit is ready to “be gracious to you” (Isaiah 30:19). He’s ready to fill you with his love, to ease any fears you have, and to support you on your journey toward heaven. How could we not rejoice in his love?

“Lord, I praise you for the generous gift of your Spirit!”

Ngôn sứ Isaia đã vẽ nên một bức tranh đầy hy vọng trong bài đọc một hôm nay! Chúa sẽ cho chúng ta bánh khi đói và nước uống khi khát. Ngài sẽ ban mưa để mùa màng của chúng ta được “màu mỡ và trù phú” (Is 30,23). Và khi chúng ta cần sự hướng dẫn, Ngài sẽ ở ngay bên cạnh, sẵn sàng chỉ cho chúng ta con đường phải đi.

Khi đọc những đoạn văn như thế này, chúng ta có thể phản ứng theo một trong hai cách. Chúng ta có thể coi nó là thơ ca tôn giáo, như một điều gì đó không nên quá coi trọng. Suy cho cùng, không phải ai cũng có đủ thức ăn để ăn, đủ nước sạch để uống. Hoặc chúng ta có thể rơi vào cái bẫy khi nghĩ rằng mối tương quan của chúng ta với Chúa như một cuộc giao dịch: nếu tôi cầu nguyện đủ nhiều, đến nhà thờ đủ nhiều hoặc đọc Kinh thánh đủ nhiều, Chúa sẽ ban cho tôi những gì tôi cầu xin.

Nhưng đây là lời Chúa chứ không chỉ là những bài thơ hay. Và mặc dù chúng ta biết rằng cầu nguyện và đọc Kinh thánh là điều tốt nên làm, nhưng chúng ta cũng biết rằng chúng ta nên làm những việc đó vì mong muốn được đến gần Chúa hơn chứ không phải “lấy” được điều gì đó từ Ngài.

Bây giờ, hoàn toàn đúng khi Thiên Chúa muốn “làm ơn” cho chúng ta (Is 30,19). Nhưng sự ân cần của Ngài không tập trung chủ yếu vào “những thứ” anh ấy muốn ban cho chúng ta. Đó là về mong muốn hiến thân cho chúng ta của Ngài – và đó là một món quà tuyệt vời hơn nhiều! Đó là món quà Thánh Thần của Ngài đổ xuống chúng ta trong Bí tích Rửa tội.

Thiên Chúa là Cha của chúng ta biết rằng nếu chúng ta có Thánh Thần của Ngài, chúng ta sẽ có được mọi ân sủng và sức mạnh cần thiết để đối mặt với mọi khó khăn, thử thách mà cuộc sống có thể đem đến cho chúng ta. Nếu chúng ta có Thánh Linh, chúng ta có một dòng chảy vô tận của tình yêu và sự khôn ngoan thiêng liêng để nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta trong những lúc khó khăn cũng như thuận lợi. Mọi thứ khác đều nhạt nhòa khi so sánh!

Hôm nay – ngay tại đây và bây giờ – Chúa Thánh Thần sẵn sàng “làm ơn cho các ngươi” (Is 30,19). Ngài sẵn sàng lấp đầy bạn bằng tình yêu của Ngài, xoa dịu mọi nỗi sợ hãi của bạn và hỗ trợ bạn trên hành trình hướng tới thiên đàng. Làm sao chúng ta có thể không vui mừng trong tình yêu của Ngài?

Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì hồng ân Thánh Thần quảng đại của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon