Nhiều người sẽ vui mừng về ngày sinh của bé – SN ngày 19.12.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, December 19, 2023

“Many will rejoice at his birth”

Scripture: Luke 1:5-25

5 In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, of the division of Abijah; and he had a wife of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. 6 And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. 7 But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. 8 Now while he was serving as priest before God when his division was on duty, 9 according to the custom of the priesthood, it fell to him by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. 10 And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. 11 And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. 12 And Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. 13 But the angel said to him, “Do not be afraid, Zechariah, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. 14 And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth; 15 for he will be great before the Lord, and he shall drink no wine nor strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother’s womb. 16 And he will turn many of the sons of Israel to the Lord their God, 17 and he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared.” 18 And Zechariah said to the angel, “How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years.” 19 And the angel answered him, “I am Gabriel, who stand in the presence of God; and I was sent to speak to you, and to bring you this good news. 20 And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things come to pass, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time.” 21 And the people were waiting for Zechariah, and they wondered at his delay in the temple. 22 And when he came out, he could not speak to them, and they perceived that he had seen a vision in the temple; and he made signs to them and remained dumb. 23 And when his time of service was ended, he went to his home. 24 After these days his wife Elizabeth conceived, and for five months she hid herself, saying, 25 “Thus the Lord has done to me in the days when he looked on me, to take away my reproach among men.”

Thứ Ba , ngày 19.12.2023      

Nhiều người sẽ vui mừng về ngày sinh của bé

Lc 1,5-25

5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron.6 Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.8 Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông:9 Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa.10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.11 Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.13 Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an.

14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần.16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.”

18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.”19 Sứ thần đáp: “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông.20 Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.”21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế.22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.

23 Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà.24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng.25 Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”

Meditation: Do you believe that God will fulfill all his promises just as he said? Advent is a time to renew our hope and confidence in God’s faithfulness to the covenant he made with his people. In preparing the way for a Savior, we see the wondrous miracle of two barren couples who conceive and bear sons – Samson in the Old Testament (Judges 13) and John the Baptist in the New Testament (Luke 1:5ff) – who are called by God to bring hope and deliverance at a time of spiritual darkness and difficulty for the people of God.

A blessing beyond expectations

Zechariah was a godly man who was tuned to God’s voice. He was born into a priestly family and it was his privilege to be chosen to enter the inner court of the temple to offer sacrifice to God.  Luke records that the people wondered at Zechariah’s delay and were amazed that he was speechless when he withdrew from the inner sanctuary. They rightly perceived that he had a special encounter with God. God’s angelic messenger greeted Zechariah with a blessing beyond his expectations. 

“Your prayer is heard! You will have a son! And his mission will be great for all of Israel.”

 Now that seemed like a lot for Zechariah to take in all at once. Could God really do a miracle for his barren wife, Elizabeth?  The angel somewhat wisely put Zechariah in his place before God’s mighty action.  He became speechless until the day the infant was dedicated to the Lord and given the name, John. When God draws us into his presence, he wants us to be still and quiet before him so we can listen to his voice as he speaks to our hearts and reveals his mind to us.  Do you listen attentively to the Lord and do you ponder his word in your heart with trust and confidence?

The Lord is gracious

In the annunciation of the birth of John the Baptist, the angel explains to Zechariah the role his son is to play in preparing the way for the Messiah. John will be great in the sight of God. He will live as a Nazarite (see Numbers 6) – a person set apart for the Lord. He will be filled with the Holy Spirit even within his mother’s womb. And he shall be sent to the people of God, in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of fathers and children to God and one another, by turning the “disobedient to the wisdom of the just.” The name John means “the Lord is gracious”. When God acts to save us he graciously fills us with his Holy Spirit and makes our faith “alive” to his promises. Do you pray that “the hearts of parents and children may be turned to God and one another”?

“Lord Jesus, you bring hope and restoration to your people. Restore and strengthen Christian family life today. Help me to love and serve my family. May your love rule in all my relationships and remove any barriers to peace and harmony.”

Suy niệm: Bạn có tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện tất cả các lời hứa của mình như Người đã phán không? Mùa Vọng là thời gian để canh tân niềm hy vọng và tin tưởng của chúng ta vào sự trung thành của Thiên Chúa đối với giao ước Người đã thiết lập với dân Người. Trong việc chuẩn bị con đường cho Đấng cứu thế, chúng ta nhìn thấy phép lạ kỳ diệu của hai cặp vợ chồng son sẻ mang thai và sinh những người con trai – Samson trong Cựu ước (Tl 13) và Gioan tẩy giả trong Tân ước (Lc 1,5) – người được TC kêu gọi để đem niềm hy vọng và sự giải thoát khỏi thời gian tăm tối và khó khăn thiêng liêng cho dân TChúa.

Phúc lành ngoài những mong đợi

Giacaria là người đạo đức, người hoà nhịp với tiếng nói của Thiên Chúa. Ông sinh ra trong một gia đình tư tế và ông được đặc ân chọn vào trong chính điện đền thờ dâng của lễ cho Thiên Chúa. Luca tường thuật lại rằng mọi người ngạc nhiên về sự trì hoãn của Giacaria và sửng sốt khi ông không thể nói được lúc ông từ thánh điện đi ra. Lập tức, họ nhận ra rằng ông đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với Thiên Chúa. Sứ thần của Chúa đã chào mừng ông với lời chúc phúc vượt trên những mong đợi của ông.

“Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin! Ông sẽ có một người con trai! Và sứ mạng của nó sẽ cao trọng trước toàn thể Israel.”

Giờ đây, dường như có quá nhiều điều để ông Giararia tiếp nhận cùng lúc. Chẳng lẽ Thiên Chúa thật sự đã làm phép lạ cho người vợ son sẻ của ông, bà Êliagiabét? Sứ thần khá khôn ngoan khi cho Giacaria cảm nghiệm tác động quyền năng của Thiên Chúa. Ông đã trở nên câm cho tới ngày con trẻ được dâng cho Chúa và đặt tên là Gioan. Khi Thiên Chúa lôi kéo chúng ta vào trong sự hiện hữu của Người, Người muốn chúng ta ở yên và thinh lặng trước Người để chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của Người khi Người nói với linh hồn chúng ta và mặc khải ý định của Người cho chúng ta. Bạn có chăm chú lắng nghe Chúa và bạn có suy gẫm lời Người trong lòng với sự phó thác và tin tưởng không?

Đức Chúa khoan dung

Trong lời loan báo ngày sinh của Gioan Tẩy giả, sứ thần giải thích cho Giacaria vai trò của nó là để dọn đường cho Đấng Mêsia. Gioan sẽ trở nên cao trọng trước mắt Thiên Chúa. Ông sẽ sống như một người thánh thiện (Ds 6) – người dành riêng cho Chúa. Ông sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Và ông sẽ được sai tới với dân Chúa, trong tinh thần và uy quyền của ngôn sứ Êlia, để đưa các tâm hồn cha ông và con cái về với Thiên Chúa và với nhau, bằng việc biến đổi “người bất tuân trở thành người khôn ngoan công chính”. Tên Gioan có nghĩa là “Chúa nhân từ”. Khi Thiên Chúa hành động để cứu độ chúng ta, Người đổ trên chúng ta Thần Khí của Người và làm cho đức tin của chúng ta trở nên “sống động” trước những lời hứa của Người. Bạn có cầu nguyện cho tâm hồn của các cha mẹ và con cái có thể được quay về với Chúa và với nhau không?”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đem lại hy vọng và sự phục hồi cho dân của Chúa. Xin phục hồi và củng cố cho đời sống gia đình Kitô hữu ngày hôm nay. Xin giúp con biết yêu thương và phục vụ gia đình con. Chớ gì tình yêu của Chúa cai trị tất cả mọi mối quan hệ của con và cất khỏi những chướng ngại cho sự bình an và hòa thuận.

Comments are closed.

phone-icon