Tất cả mọi người đều cầu nguyện – SN theo WAU ngày 19.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

For many generations, the Jewish people had gathered at the Temple to pray and offer their sacrifices to the Lord. Over time, the people began adding to their prayers a longing for God’s Messiah to come and rescue them. Zechariah the priest and his wife, Elizabeth, also prayed in faith for a messiah, even as they hoped for a child of their own.

Finally, one day as “the whole assembly of the people was praying” (Luke 1:10) and Zechariah was offering incense as part of his priestly duties, an angel appeared to tell him that Elizabeth would soon conceive a child. This child would be more than just a blessing to one holy barren couple. By calling the nation to repentance and faith, he would be the forerunner of the Messiah himself.

It’s fitting that the first inkling of the Messiah’s coming would happen in the Temple while God’s people had gathered to pray. This atmosphere of prayer, faith, and hope was the fertile soil in which his plan of salvation would begin to take root.

When we gather to pray and worship at Mass, we are like Zechariah and Elizabeth and the whole assembly of the people. We bring our individual petitions and offer them to God—those things that are dear to our hearts. But though we pray as individuals, we also pray as a body. God hears not just our own personal prayers but all the prayers we offer as one people. As our voices rise up to heaven in praise and thanksgiving, Jesus, present in the Eucharist, works powerfully among us. He forgives our sins, deepens our faith, and heals our hearts.

Perhaps like Zechariah, you’ve lost some hope that God will actually work his wonders in your life. If doubts like these mingle with your prayers, then it’s time to gather with the whole assembly of the people. Go to Mass, not just on Sunday, but during the week if possible. Go with confidence and worship with your brothers and sisters with one voice. Because when as one body we gather together and offer our prayers to the Lord, wonderful things can happen!

Jesus, you are present among us. Hear our prayers and act powerfully in our midst.”

Từ nhiều thế hệ, người Do Thái đã tập trung tại Đền thờ để cầu nguyện và dâng lễ vật lên Chúa. Theo thời gian, người ta bắt đầu thêm vào lời cầu nguyện của mình lòng mong mỏi Đấng Mêsia của Thiên Chúa đến và giải cứu họ. Tư tế Giacaria và vợ ông, Êlisabét, cũng cầu nguyện trong đức tin cho một Đấng cứu thế, ngay cả khi họ hy vọng có một đứa con của riêng mình.

Cuối cùng, một ngày nọ, khi “tất cả mọi người đang cầu nguyện” (Lc 1,10) và Giacaria đang dâng hương như một phần nhiệm vụ tư tế của mình, thì một thiên thần hiện ra báo cho ông biết rằng bà Êlisabét sắp thụ thai. Đứa trẻ này sẽ không chỉ là một phước lành cho một cặp vợ chồng hiếm muộn thánh thiện. Bằng cách kêu gọi cả nước ăn năn và tin tưởng, ông sẽ là người đi trước của chính Đấng Mêsia.

Thật là thích hợp khi ý niệm mơ hồ đầu tiên về sự đến của Đấng Mêsia sẽ xảy ra trong Đền Thờ khi dân Chúa tụ tập để cầu nguyện. Bầu khí cầu nguyện, đức tin và hy vọng này là mảnh đất màu mỡ để kế hoạch cứu độ của Ngài bắt đầu bén rễ.

Khi chúng ta tụ tập để cầu nguyện và thờ phượng trong Thánh Lễ, chúng ta giống như Giacaria và Êlisabét và toàn thể cộng đoàn. Chúng ta mang những lời cầu xin của cá nhân mình đến dâng lên Chúa – những điều mà lòng chúng ta yêu quý. Nhưng mặc dù chúng ta cầu nguyện với tư cách cá nhân, chúng ta cũng cầu nguyện với tư cách một thân thể. Thiên Chúa không chỉ nghe những lời cầu nguyện của cá nhân chúng ta mà còn nghe tất cả những lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên với tư cách là một dân tộc. Khi tiếng nói của chúng ta vang lên trời trong lời ca ngợi và tạ ơn, Chúa Giêsu, hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, hoạt động mạnh mẽ giữa chúng ta. Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta, củng cố đức tin của chúng ta và chữa lành tâm hồn chúng ta.

Có lẽ giống như Giacaria, bạn đã mất hy vọng rằng Chúa sẽ thực sự thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời bạn. Nếu những nghi ngờ như thế này trộn lẫn với lời cầu nguyện của bạn, thì đã đến lúc tập hợp lại với toàn thể cộng đồng. Hãy tham dự Thánh lễ, không chỉ vào Chúa nhật, mà còn trong tuần nếu có thể. Hãy tự tin và tôn thờ cùng anh chị em mình bằng một tiếng nói. Bởi vì khi chúng ta tập hợp lại thành một thân thể và dâng lời cầu nguyện lên Chúa thì những điều kỳ diệu có thể xảy ra!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiện diện giữa chúng con. Xin nghe lời cầu nguyện của chúng con và hành động mạnh mẽ giữa chúng con.

Comments are closed.

phone-icon