Vì Chúa đã mặc cho tôi… – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, December 17, 2023

The Lord has clothed me with the garments of salvation and righteousness

Scripture: John 1:6-8, 19-28 

6 There was a man sent from God, whose name was John. 7 He came for testimony, to bear witness to the light, that all might believe through him.  8 He was not the light, but came to bear witness to the light. 19 And this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20 He confessed, he did not deny, but confessed, “I am not the Christ.” 21 And they asked him, “What then? Are you Elijah?” He said, “I am not.” “Are you the prophet?” And he answered, “No.” 22 They said to him then, “Who are you? Let us have an answer for those who sent us. What do you say about yourself?” 23 He said, “I am the voice of one crying in the wilderness, `Make straight the way of the Lord,’ as the prophet Isaiah said.” 24 Now they had been sent from the Pharisees. 25 They asked him, “Then why are you baptizing, if you are neither the Christ, nor Elijah, nor the prophet?” 26 John answered them, “I baptize with water; but among you stands one whom you do not know, 27 even he who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie.” 28 This took place in Bethany beyond the Jordan, where John was baptizing.

Chúa Nhật, ngày 17.12.2023            

 Vì Chúa đã mặc cho tôi chiếc áo hồng ân cứu độ và công chính

Ga 1,6-8. 19-28

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai? “20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.”21 Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? ” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? ” Ông đáp: “Không.”22 Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? “23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.25 Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? “26 Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

Meditation: Do you know the favor of the Lord? Every 50 years the people of Israel were commanded to celebrate a Year of Jubilee – a year of favor by the Lord (Leviticus 25:10-12). God did not want his people to forget all the blessings and favors he had shown them over the years. Isaiah prophesied in a year of Jubilee that God would send his anointed one to bring his people back from their time of exile (Isaiah 61). The anointed one would bring good news (the same word as “gospel”) – news of freedom for those who were oppressed by sin, darkness, despair, and brokenness (Isaiah 61:1-2).

John humbly recognized that his calling came from God and not from man

When John the Baptist announced the imminent coming of God’s Anointed One, the Messiah, the religious leaders questioned his authority to speak so boldly in God’s name. They asked him bluntly, “Who are you?” and “What do you say about yourself?” They wanted to know if he was really sent by God. Did he claim to be the Messiah or one of the great prophets who was expected to return and announce the Messiah’s arrival (see Malachi 4:5, Deuteronomy 18:15)? John had no doubt and no mistaken identity about his call and mission. In all humility and sincerity he said he was only a voice bidding people to get ready for the arrival of the greatest Ruler of all, God’s anointed King and Messiah.

John’s identity and our identity is derived from God’s Son – Jesus Christ

John the Baptist bridges the Old and New Testaments. He is the last of the Old Testament prophets who points the way to the Messiah. He is the first of the New Testament witnesses and martyrs. He is the herald who prepares the way for Jesus and who announces his mission to the people: Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world! (John 1:29). John saw from a distance what the Messiah would come to accomplish – our redemption from slavery to sin and our adoption as sons and daughters of God, our heavenly Father. Do you recognize who you are in Christ? The Lord Jesus has come to restore us to friendship with God and he has made us citizens of heaven – his everlasting kingdom of peace and justice.

Do you point others to Jesus Christ – the one true Lord and Savior of the world?

John was the greatest of the prophets, yet he lived as a humble and faithful servant of God. He pointed others to Jesus, the true Messiah and Savior of the world. The Christian church from the earliest of times has given John many titles which signify his mission: Witness of the Lord, Trumpet of Heaven, Herald of Christ, Voice of the Word, Precursor of Truth, Friend of the Bridegroom, Crown of the Prophets, Forerunner of the Redeemer, Preparer of Salvation, Light of the Martyrs, and Servant of the Word. Do you point others to Jesus Christ by the example and witness of your life?

“Lord Jesus, make me a herald of your word of truth and grace. Help me to be a faithful witness of the joy of the Gospel and to point others to you as John did through his testimony.”

Suy niệm: Bạn có biết ân huệ của Thiên Chúa không? Mỗi 50 năm, dân Israel được lệnh cử hành Năm thánh Jubilee – năm hồng ân của Thiên Chúa (Lv 25,10-12). Thiên Chúa không muốn dân của Người quên đi tất cả những phúc lành và ân huệ Người đã bày tỏ cho họ qua nhiều năm. Ngôn sứ Isaia đã tiên báo trong năm Jubilee rằng Thiên Chúa sẽ sai phái Đấng được xức dầu đến để đem dân Người trở về khỏi thời kỳ lưu đày (Is 61). Đấng được xức dầu sẽ mang Tin mừng (cùng nghĩa với hạn từ “gospel”) – tin giải thoát cho những ai bị áp bức bởi tội lỗi, bóng tối, thất vọng, và đau khổ (Is 61,1-2).

Gioan khiêm tốn nhận rằng ơn gọi của ông đến từ T.Chúa chứ không đến từ loài người

Khi Gioan tẩy giả bắt đầu loan báo việc Đấng được xức dầu của Thiên Chúa sắp đến, Đấng Mêsia, ông đã khiến cho các nhà lãnh đạo tôn giáo đặt vấn đề về quyền hành của ông để nói nhân danh Thiên Chúa một cách quá mạnh dạn. Họ hỏi ông một cách thẳng thừng “ông là ai?” và “ông nói gì về mình?” Họ muốn biết ông thực sự được Thiên Chúa sai tới không. Ông có tuyên bố mình là Đấng Mêsia, hay một trong số các ngôn sứ vĩ đại, mà người ta mong đợi sẽ trở lại để loan báo việc Đấng Mêsia tới không (Ml 4,5; Đnl 18,5)? Gioan đã không lầm lẫn về căn tính. Với tất cả sự khiêm tốn và thành thật, ông đã nói ông chỉ là tiếng kêu công bố cho người ta chuẩn bị đường cho Đấng cai trị vĩ đại nhất, Đức Vua và Đấng Mêsia được xức dầu của Thiên Chúa.

Căn tính của Gioan và căn tính của chúng ta bắt nguồn từ Con TC – Đức Giêsu Kitô

Gioan tẩy giả nối kết giữa Cựu ước và Tân ước. Ông là vị người cuối cùng của các ngôn sứ Cựu ước, người chỉ đường đến với Đấng Mêsia. Ông là người đầu tiên của các chứng nhân và tử đạo Tân ước. Ông là vị sứ giả chuẩn bị đường cho Chúa Giêsu và loan báo sứ mệnh của Ngài cho dân chúng: Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian! (Ga 1,29). Gioan thấy trước những gì Đấng Mêsia đến để hoàn thành – sự cứu rỗi của chúng ta khỏi sự nô lệ tội lỗi, và được nhận làm con cái của Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta. Bạn có nhận ra bạn là ai trong Đức Kitô không? Chúa Giêsu đã đến để phục hồi cho chúng ta tình bằng hữu với Thiên Chúa và Người cho chúng ta thành công dân nước Trời – vương quốc vĩnh cửu bình an và công chính của Người.

Bạn có chỉ cho người khác biết Đức Giêsu Kitô – là Chúa và là Đấng cứu độ thật của thế gian không?

Gioan là người cao trọng nhất trong các ngôn sứ, vì ông sống như một người tôi tớ khiêm tốn và trung thành của Thiên Chúa. Ông đã chỉ cho người khác tới Chúa Giêsu, Đấng Mêsia và Đấng cứu độ trần gian. Giáo hội Công giáo từ những thời kỳ sơ khai nhất đã tặng cho Gioan nhiều tước hiệu, bày tỏ sứ mệnh của ông: Chứng nhân của Chúa, Tiếng kèn của Thượng giới, Sứ giả của Đức Kitô, Tiếng nói của Ngôi Lời, Người tiên báo của Sự thật, Người bạn của Chàng rể, Vương niệm của các Ngôn sứ, Người báo trước Đấng cứu độ, Người chuẩn bị của Sự cứu rỗi, Ánh sáng của các Vị tử đạo, và Người tôi tớ của Ngôi Lời. Bạn có chỉ cho người khác biết Đức Giêsu Kitô bằng chứng tá và gương sáng của mình không?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con làm sứ giả lời sự thật và ơn sủng của Chúa. Xin giúp con thành chứng nhân trung tín của niềm vui Tin mừng và chỉ cho người khác biết Chúa như Gioan đã làm qua chứng tá của ông.

Comments are closed.

phone-icon