Vì từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc – SN theo WAU ngày 22.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Imagine how Mary felt when the angel invited her to be mother of the Messiah! It would have been like a dream come true for a young Hebrew woman. What a privilege to cradle the Promised One in your arms, to teach him to pray, and to watch him grow strong and compassionate under your guidance. Yes, she was blessed indeed.

But surely these blessings came with a generous dose of challenges. A heavily pregnant Mary suffered the long journey from Nazareth to Bethlehem. When her time came to give birth, she found herself in a stable with no experienced midwife. As a refugee in Egypt, she had to adapt to a new language and culture far from home. She and Joseph experienced one of a parent’s worst fears when they lost Jesus in Jerusalem for three days. Then, as Jesus began his ministry, she must have felt deeply every attack against her cherished son. It all culminated at the foot of the cross.

As Simeon had prophesied, a sword pierced Mary’s heart in many ways through her life (Luke 2:35). Clearly being blessed didn’t insulate her from sadness or perplexity. It also didn’t include a full understanding of how each difficult piece fit into the plan.

So how did Mary remain convinced that she was blessed? Luke tells us, “Mary kept all these things, reflecting on them in her heart” (Luke 2:19). She wasn’t afraid to question God and ask for greater understanding. And as she waited for his answers, she clung to what she knew: God had chosen her for a special purpose, and he would continue to hold her in his loving care.

Each of us is truly blessed. Like Mary, elements of that blessing leap out at us, and we respond with joy. But also like Mary, there are many moments when we have trouble discerning that blessing. Yet God is still with us through it all—and that’s the greatest of all blessings.

Take a moment right now to thank God for the ways he has blessed you. Then think of a blessing that didn’t look like a blessing at first. Surely he will always care for you!

“Lord, you have done great things for me. I am blessed indeed.”

Hãy tưởng tượng Mẹ Maria cảm thấy thế nào khi thiên sứ mời Mẹ làm mẹ của Đấng Mêsia! Nó sẽ giống như một giấc mơ trở thành hiện thực đối với một phụ nữ trẻ người Do Thái. Thật là một đặc ân khi được nâng niu Đấng đã hứa trong vòng tay bạn, dạy người ấy cầu nguyện, và nhìn người ấy phát triển mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn dưới sự hướng dẫn của bạn. Vâng, Mẹ thực sự đã được chúc phúc.

Nhưng chắc chắn những phúc lành này đi kèm với một liều thách thức phong phú. Mẹ Maria mang thai nặng nhọc đã phải trải qua cuộc hành trình dài từ Nagiarét đến Bêlem. Khi đến kỳ sinh nở, Mẹ thấy mình phải ở trong một cái chuồng mà không có một nữ hộ sinh nào có kinh nghiệm. Khi tị nạn ở Ai Cập, Mẹ phải thích nghi với một ngôn ngữ và văn hóa mới xa quê hương. Mẹ và Giuse đã trải qua một trong những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cha mẹ khi họ mất Chúa Giêsu ở Giêrusalem trong ba ngày. Sau đó, khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của mình, cô ấy hẳn đã cảm nhận sâu sắc mọi cuộc tấn công chống lại đứa con trai yêu quý của mình. Tất cả đã lên đến đỉnh điểm dưới chân thập tự giá.

Như ông Simêon đã nói tiên tri, một lưỡi gươm đã đâm vào trái tim của Mẹ Maria theo nhiều cách trong suốt cuộc đời Mẹ (Lc 2,35). Rõ ràng là được chúc phúc không làm Mẹ buồn bã hay bối rối. Nó cũng không bao gồm sự hiểu biết đầy đủ về cách mỗi phần khó phù hợp với kế hoạch.

Vậy làm thế nào mà Mẹ Maria vẫn tin rằng mình được chúc phúc? Luca nói với chúng ta, “Maria đã giữ tất cả những điều này, suy gẫm về chúng trong lòng” (Lc 2,19). Mẹ không ngại đặt câu hỏi với Thiên Chúa và yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc hơn. Và khi chờ đợi câu trả lời của Ngài, Mẹ bám vào những gì Mẹ biết: Thiên Chúa đã chọn Mẹ vì một mục đích đặc biệt, và Ngài sẽ tiếp tục giữ Mẹ trong sự chăm sóc yêu thương của mình.

Mỗi người trong chúng ta đều thực sự có phúc. Giống như Mẹ Maria, các yếu tố của phước lành đó nhảy vọt vào chúng ta, và chúng ta đáp lại bằng niềm vui. Nhưng cũng giống như Mẹ Maria, có nhiều khoảnh khắc chúng ta gặp khó khăn khi nhận ra phước lành đó. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn ở bên chúng ta trong tất cả – và đó là phước lành lớn nhất trong tất cả các phước lành.

Hãy dành một chút thời gian ngay bây giờ để cảm ơn Thiên Chúa vì những cách mà Ngài đã ban phước cho bạn. Sau đó, hãy nghĩ về một phúc lành không giống như phúc lành ban đầu. Chắc chắn Ngài sẽ luôn quan tâm đến bạn!

Lạy Chúa, Chúa đã làm những điều tuyệt vời cho con. Con thực sự có phúc.

1 Samuel 1:24-28
Giờ đây tôi… dâng nó cho Chúa 

After praying so fervently for a son, why did Hannah then leave him at the Lord’s temple at Shiloh as soon as her prayers were answered? The obvious answer is that she had made a vow. In her desperation for a child, Hannah had promised God that if she bore a son, she would follow an ancient tradition and “give him to the Lord all the days of his life” (1 Samuel 1:11).

This was quite an act of faith! But Hannah’s action teaches us something deeper than the value of fulfilling vows. As anyone who receives a long-awaited blessing from the Lord will tell you, it’s not easy to let it go. Maybe we landed our dream job or found a perfect home for our family. Maybe we met our future spouse or, like Hannah, conceived a longed-for child. It’s easy to want to hold tightly to these gracious gifts. It takes wisdom and trust to accept that they were given for a purpose that may very well go beyond our own desires. Sometimes, like Hannah, we need to be willing to release our grip and let God control the outcome.

Hannah likely experienced tension between trust and fear as she prepared to give Samuel to the Lord. But it’s a tension that each one of us faces as we realize that we don’t have complete ownership over the blessings God has given us. Think of the family leaving behind friends or loved ones to move to a different city. Or a father walking his daughter down the aisle as she begins a brand-new life.

So was Hannah tempted to hang on to her son Samuel? We don’t know for sure. But we see that she ultimately did leave him at the temple. Which tells us that Hannah was willing to entrust his future—and hers—to the Lord. And once she did, she felt free enough to lift her voice in praise to God (1 Samuel 2:1-10). And Samuel? He became a mighty prophet and leader in Israel.

Hannah is an example to us all. We can trust God’s plan for the gifts he gives us. So rejoice in the graces God has freely bestowed on you. Enjoy his gifts! But don’t hold onto them too tightly.

“Thank you, Lord, for all your gifts to me. Show me the times when I need to loosen my grip on them.”

Sau khi tha thiết cầu xin cho một đứa con trai, tại sao Anna lại bỏ cậu bé lại đền thờ của Chúa ở Silô ngay khi lời cầu nguyện của cô được đáp lại? Câu trả lời hiển nhiên là cô đã lập lời thề. Trong lúc khao khát có một đứa con, Anna đã hứa với Chúa rằng nếu cô sinh được một đứa con trai, cô sẽ tuân theo một truyền thống cổ xưa và “dâng nó trọn đời cho Chúa” (1Sm 1,11).

Đây thực sự là một hành động đức tin! Nhưng hành động của Anna dạy chúng ta điều gì đó sâu sắc hơn giá trị của việc thực hiện lời thề. Như bất cứ ai nhận được phước lành đã mong đợi từ lâu từ Chúa sẽ nói với bạn rằng, không dễ để từ bỏ nó. Có thể chúng ta đã tìm được công việc mơ ước hoặc tìm được một ngôi nhà hoàn hảo cho gia đình mình. Có thể chúng ta đã gặp được người bạn đời tương lai của mình hoặc, giống như Anna, đã thụ thai một đứa con mà chúng ta mong đợi. Thật dễ dàng để muốn giữ chặt những món quà quý giá này. Cần có sự khôn ngoan và tin tưởng để chấp nhận rằng chúng được trao cho một mục đích có thể vượt xa mong muốn của chúng ta. Đôi khi, giống như Anna, chúng ta cần sẵn sàng buông tay và để Chúa kiểm soát kết quả.

Có lẽ Anna đã trải qua sự căng thẳng giữa sự tin cậy và nỗi sợ hãi khi chuẩn bị dâng Samuen cho Chúa. Nhưng đó là sự căng thẳng mà mỗi người chúng ta phải đối mặt khi nhận ra rằng chúng ta không có toàn quyền sở hữu những phước lành mà Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy nghĩ đến việc gia đình rời bỏ bạn bè hoặc người thân để chuyển đến một thành phố khác. Hoặc một người cha dắt con gái mình vào lễ đường khi cô bé bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Vậy Anna có bị cám dỗ để giữ lấy con trai Samuel của mình không? Chúng ta không biết chắc chắn. Nhưng chúng ta thấy rằng cuối cùng cô ấy đã bỏ con trai ở đền thờ. Điều này cho chúng ta biết rằng Anna sẵn lòng giao phó tương lai của con trai – và của cô – cho Chúa. Và một khi đã làm vậy, cô cảm thấy đủ tự do để cất tiếng ca ngợi Chúa (1Sm 2,1-10). Còn Samuel? Ông trở thành một nhà tiên tri và nhà lãnh đạo đầy quyền năng ở Israel.

Anna là một tấm gương cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể tin tưởng vào kế hoạch của Chúa về những món quà Ngài ban cho chúng ta. Vì vậy, hãy vui mừng vì những ân sủng Thiên Chúa đã ban tặng cho bạn một cách quảng đại. Hãy tận hưởng những món quà của Ngài! Nhưng đừng giữ chúng quá chặt.

Cảm ơn Chúa vì tất cả những món quà Ngài dành cho con. Xin chỉ cho con những lúc con cần nới lỏng sự nắm giữ của mình.

Comments are closed.

phone-icon