Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa – SN theo WAU ngày 23.01.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Imagine yourself sitting with Jesus when word comes that his relatives want to see him. As he speaks, Jesus gestures toward you with a warm smile: “Here is my brother and sister and mother.” How would that make you feel?

This isn’t just your imagination. It’s true! Through God’s free gift, you have been brought into a family relationship with him.

Jesus, the eternal Son of the Father, shows us by his example of loving obedience how to live in that relationship. He delights in loving the Father and does not “do anything on his own, but only what he sees his father doing” (John 5:19). So part of what it means to live as a member of God’s family is to do the will of the Father.

To be a brother or sister of Jesus is both a fact about who you already are and a calling toward who you will become as you “take on the family resemblance” more and more. If you have been baptized, you have been “born again” as a son or daughter of God (John 3:4). And as this family member whom Jesus looks at with love, you are also called to love God and do his will more and more each day.

Today, then, thank your Father for making you his child. Your weaknesses, sins, or failings do not make you unlovable or remove you from his family. He sees you exactly as you are, and he calls you to live with him as a beloved family member. And then, being a son or daughter, he empowers you to live like one, someone who does the will of your Father out of love for him.

How can you do God’s will today? By doing the simple tasks that God gives you each day. By calling to mind Jesus’ presence with you as you work. By asking him for the grace to perform those deeds with a loving, cheerful heart, and offering them to the Lord. These shifts in attitude can change your experience, turning drudgery into joyful service. Whether they feel pleasant or trying, these decisions to do God’s will in company with Jesus will bring you even more deeply into your Father’s loving embrace.

“Here I am, Lord. I come to do your will.”

Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi với Chúa Giêsu khi có tin người thân của Ngài muốn gặp Ngài. Khi nói, Chúa Giêsu ra hiệu cho bạn với một nụ cười ấm áp: “Đây là anh chị em và mẹ của tôi”. Điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy thế nào?

Đây không chỉ là trí tưởng tượng của bạn. Đúng rồi! Nhờ ơn sủng nhưng không của Chúa, bạn đã được đưa vào mối tương quan gia đình với Ngài.

Chúa Giêsu, người Con vĩnh cửu của Chúa Cha, qua tấm gương yêu thương vâng phục của Ngài, cho chúng ta thấy cách sống trong mối tương quan đó. Ngài vui thích trong việc yêu mến Chúa Cha và không “tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng chỉ làm những gì Ngài thấy Cha mình làm” (Ga 5,19). Vì vậy, một phần ý nghĩa của việc sống như một thành viên trong gia đình Thiên Chúa là làm theo ý muốn của Chúa Cha.

Trở thành anh chị em của Chúa Giêsu vừa là sự thật về con người bạn vốn có, vừa là lời kêu gọi hướng tới con người bạn sẽ trở thành khi bạn ngày càng “mang lấy hình ảnh gia đình”. Nếu bạn đã được rửa tội, bạn đã được “tái sinh” với tư cách là con trai hay con gái của Chúa (Ga 3,4). Và với tư cách là thành viên trong gia đình được Chúa Giêsu nhìn với tình yêu thương, bạn cũng được mời gọi yêu mến Thiên Chúa và làm theo ý Ngài ngày càng nhiều hơn.

Vậy hôm nay hãy cảm ơn Cha vì đã biến bạn thành con của Ngài. Sự yếu đuối, tội lỗi hay thất bại của bạn không khiến bạn trở nên khó yêu hoặc bị loại khỏi gia đình Ngài. Ngài nhìn thấy bạn đúng như con người thật của bạn và Ngài kêu gọi bạn đến sống với Ngài như một thành viên thân yêu trong gia đình. Và sau đó, dù là con trai hay con gái, Ngài trao quyền cho bạn để bạn sống như một người làm theo ý muốn của Cha bạn vì tình yêu dành cho Ngài.

Làm thế nào bạn có thể làm theo ý muốn của Chúa ngày hôm nay? Bằng cách thực hiện những công việc đơn giản mà Chúa giao cho bạn mỗi ngày. Bằng cách nhớ đến sự hiện diện của Chúa Giêsu với bạn khi bạn làm việc. Bằng cách xin Ngài ân sủng để thực hiện những việc làm đó với trái tim yêu thương, vui vẻ và dâng chúng lên Chúa. Những thay đổi trong thái độ này có thể thay đổi trải nghiệm của bạn, biến công việc cực nhọc thành sự phục vụ vui vẻ. Dù chúng cảm thấy dễ chịu hay khó khăn, những quyết định làm theo ý muốn của Thiên Chúa cùng với Chúa Giêsu sẽ đưa bạn vào sâu hơn trong vòng tay yêu thương của Cha bạn.

Lạy Chúa, này con đây. Con tới để thực thi ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon