Đây Chiên Thiên Chúa – SN theo WAU ngày 03.01.2024

0

Nguồn: The Word Among Us,January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When John the Baptist saw Jesus coming toward him, he gave his disciples one simple command: Behold. Look intently at him. Gaze at him until you discover who he is. This was the whole reason for John’s ministry: to make Jesus known. So today, let’s heed his message and take some time to behold Jesus in prayer.

Behold . . . the Lamb of God who takes away the sin of the world (1:29). “When I see you, Lamb of God, I see the One who came into the world to take each and every sin upon himself. I can hardly begin to grasp the massive weight of all that sin. Still, my heart is moved to praise you when I glimpse the love that led you to take away all of my own sins. You have freely given me a precious gift that I could never attain for myself. Thank you, Lord!”

Behold . . . the one who will baptize with the Holy Spirit (1:33). “Jesus, the Spirit came down on you in a remarkable way at your baptism. And now you send that same Spirit to each of us at our baptism. You send him to help us know you better. You send him to share God’s life and love with us—in fact, you immerse us in it! Through this Spirit, you draw us deeper into relationship with you and your Father. Inspired with awe, I bow and praise you!”

Behold . . . the Son of God (1:34). “When I behold you, Jesus, I see more than just a teacher or moral leader. You are the only begotten, eternal Son of God. You left your heavenly glory and came to earth to redeem us and show us how to live. When I see you, Jesus, I see the Father. I also see the firstborn of many countless brothers and sisters, including myself! You have made me a child of God, an heir to your kingdom, and a dwelling place of your own Spirit. Lord, I glorify you for your love!”

“As I behold you, Jesus, I am brought to my knees in adoration and praise! I could never understand you fully, but today let me know and love you just a little bit more.”

“Lord Jesus, help me to take more time in prayer simply to behold you!”

Khi Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, ông đã truyền cho các môn đệ một mệnh lệnh đơn giản: Đây. Hãy nhìn Ngài chăm chú. Hãy nhìn chằm chằm vào Ngài cho đến khi bạn phát hiện ra Ngài là ai. Đây là toàn bộ lý do cho chức vụ của Gioan: làm cho Chúa Giêsu được biết đến. Vì vậy, hôm nay, chúng ta hãy chú ý đến thông điệp của ông và dành thời gian để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong cầu nguyện.

Đây… Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (1,29). Khi con nhìn thấy Chúa, Chiên Thiên Chúa, con thấy Đấng đã đến thế gian để gánh lấy mọi tội lỗi trên mình. Con khó có thể bắt đầu nắm bắt được sức nặng to lớn của tất cả tội lỗi đó. Tuy nhiên, trái tim con vẫn xúc động ca ngợi Chúa khi con thoáng thấy tình yêu đã dẫn Chúa đến để xóa đi mọi tội lỗi của chính con. Chúa đã tự do tặng cho con một món quà quý giá mà con không bao giờ có thể đạt được cho riêng mình. Xin cảm ơn Chúa!

Đây… Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần (1,33). Lạy Chúa Giêsu, Thánh Thần đã xuống trên Chúa cách lạ lùng khi Chúa chịu phép rửa. Và bây giờ bạn gửi cùng một Thánh Thần đó cho mỗi chúng con khi chúng con chịu phép rửa. Chúa gửi Ngài đến để giúp chúng con biết Chúa tốt hơn. Chúa sai Ngài đến để chia sẻ sự sống và tình yêu của Chúa với chúng con – thực tế là Chúa nhấn chìm chúng con trong đó! Nhờ Thần Khí này, Chúa lôi kéo chúng con đi sâu hơn vào mối liên hệ với Chúa và Cha của Chúa. Lấy cảm hứng từ sự kính sợ, con cúi đầu và ca ngợi Chúa!

Đây… Con Thiên Chúa (1,34). Lạy Chúa Giêsu, khi con nhìn thấy Chúa, con không chỉ thấy một người thầy hay một nhà lãnh đạo đạo đức. Chúa là Con duy nhất, Con vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chúa đã rời bỏ vinh quang thiên đàng của mình và đến trái đất để cứu chuộc chúng con và chỉ cho chúng con cách sống. Khi tôi nhìn thấy Chúa, Chúa Giêsu, con nhìn thấy Chúa Cha. Con cũng thấy con đầu lòng của vô số anh chị em, kể cả chính con! Chúa đã biến con thành con của Chúa, người thừa kế vương quốc của Chúa và là nơi ở của Thánh Thần của chính Chúa. Lạy Chúa, con tôn vinh Chúa vì tình yêu của Chúa!

Lạy Chúa Giêsu, khi con nhìn thấy Chúa, con quỳ gối thờ lạy và ngợi khen! Con không bao giờ có thể hiểu Chúa cho đầy đủ, nhưng hôm nay hãy cho con biết và yêu Chúa nhiều hơn một chút.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện chỉ để nhìn thấy Chúa!

 

1 John 2:29–3:6
Hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta biết bao đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Thiên Chúa (1Ga 3,1)

What an amazing gift! God offers us the immense privilege of being children of God. Through Jesus, he has adopted us and made us his sons and daughters—a dignity so astounding that we can hardly grasp it. And yet, as John says, “So we are” (1 John 3:1). Our Father wants us to walk confidently in the world, with our hearts secure of our place in his divine family. But what does it really mean to be children of God?

First, it means that we are re-created. Because of Jesus’ death and resurrection, we can receive an entirely new life, God’s own life. At the moment of our Baptism, that’s what happened. God breathed his Holy Spirit into us and made us new creations (2 Corinthians 5:17). He also began a process of renovation within us. For the rest of our lives, God is at work, changing us from the inside out so that we resemble his Son.

Second, as children of God, we have a new connection with God. Our relationship with our Father is not driven by fear or by striving to win his affection; it is based on his unwavering faithfulness to us. It’s a relationship of love, peace, and security. That connection with him fills us with gratitude and moves us to obey him. When we stumble, we can repent, because he will always take us back. His fatherly care remains with us no matter what!

Finally, as God’s children, we are beloved by our Father. He loves us so much that he gave his Son to be our Savior. At Jesus’ Baptism, the heavens opened, and the Father’s voice rang out, “You are my beloved Son; with you I am well pleased” (Mark 1:11). When our Father looks at us, he sees Jesus and his life within us. He delights in us and says, These are my beloved sons and daughters, in whom I am well pleased. What wondrous love God has for us!

Before you do anything else today, take a moment to be amazed that the maker of heaven and earth has made you his child.

“Father, help me to never forget that you have called me into your family!”

Thật là một ân huệ tuyệt vời! Thiên Chúa ban cho chúng ta đặc ân lớn lao là được làm con Thiên Chúa. Qua Chúa Giêsu, Người đã nhận chúng ta làm nghĩa tử và biến chúng ta thành con cái của Ngài – một phẩm giá đáng kinh ngạc đến nỗi chúng ta khó có thể hiểu được. Chưa hết, như Thánh Gioan đã nói: “Chúng tôi cũng vậy” (1Ga 3,1). Cha chúng ta muốn chúng ta bước đi một cách tự tin trên thế gian, với tấm lòng chắc chắn về vị trí của chúng ta trong gia đình thiêng liêng của Ngài. Nhưng làm con Thiên Chúa thực sự có ý nghĩa gì?

Trước hết, điều đó có nghĩa là chúng ta được tái tạo. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta có thể nhận được một sự sống hoàn toàn mới, sự sống của chính Thiên Chúa. Vào lúc chúng ta chịu Phép Rửa, điều đó đã xảy ra. Thiên Chúa hà Thánh Linh vào trong chúng ta và biến chúng ta thành những tạo vật mới (2Cor 5,17). Ngài cũng bắt đầu một quá trình đổi mới bên trong chúng ta. Trong suốt cuộc đời còn lại của chúng ta, Thiên Chúa đang làm việc, thay đổi chúng ta từ trong ra ngoài để chúng ta giống Con Ngài.

Thứ hai, là con cái Chúa, chúng ta có mối liên hệ mới với Chúa. Mối tương quan của chúng ta với Cha không bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi hay cố gắng giành được tình cảm của Ngài; nó dựa trên sự trung thành không lay chuyển của Ngài đối với chúng ta. Đó là mối liên hệ của tình yêu, bình an và chắc chắn. Sự kết nối đó với Ngài khiến chúng ta tràn đầy lòng biết ơn và thôi thúc chúng ta vâng lời Ngài. Khi vấp ngã, chúng ta có thể ăn năn, vì Ngài sẽ luôn kéo chúng ta lại. Sự chăm sóc phụ tử của Ngài vẫn ở bên chúng ta dù thế nào đi nữa!

Cuối cùng, là con cái Thiên Chúa, chúng ta được Chúa Cha yêu thương. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Ngài làm Đấng Cứu độ của chúng ta. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tầng trời mở ra và tiếng Chúa Cha vang lên: “Con là Con yêu dấu của Cha; Ta hài lòng về con” (Mc 1,11). Khi Cha chúng ta nhìn chúng ta, Ngài thấy Chúa Giêsu và sự sống của Ngài ở trong chúng ta. Ngài vui mừng về chúng ta và phán: Đây là những con trai con gái yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta thật kỳ diệu biết bao!

Trước khi bạn làm bất cứ điều gì khác ngày hôm nay, hãy dành một chút thời gian để ngạc nhiên rằng Đấng tạo thành trời đất đã biến bạn thành con của Ngài.

Lạy Cha, xin giúp con đừng bao giờ quên rằng Cha đã gọi con vào gia đình của Cha!

Comments are closed.

phone-icon